Výzva na predloženie cenovej ponuky – Vypracovanie projektovej dokumentácie Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Zemianske Sady

V súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov – zákazka s nízkou hodnotou si Vás dovoľujeme vyzvať na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci  Zemianske Sady

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že pred predložením ponuky je vhodné vykonať obhliadku. Ak záujemca prejaví záujem o vykonanie obhliadky stavby, táto sa uskutoční  na základe dohody so starostom obce Zemianske Sady Ing. Romanom Súkeníkom, tel. č.: 0905547614, e-mail:  obec@zemianskesady.sk

Predmetom zákazky je: Vypracovanie realizačného projektu rekonštrukcia miestnej komunikácie v Rómskej osade v obci  Zemianske Sady. Cesta o dĺžke 216 m , šírke 3,4 m a v skladbe – úprava nestmelenej vrstve, štrkodrvina, cementom stmelená zrnitá zmes, asfaltový infiltračný postrek, asfaltový betón, asfaltový spojovací postrek, asfaltový betón vrchný.

Lehota, v ktorej je potrebné doručiť cenovú ponuku: do 28.2.2022 do 10,00 hod. e-mailom na adresu obec@zemianskesady.sk

Ponuky budú vyhodnotené podľa kritéria „Cena“, v sídle obstarávateľa uvedenom v bode č. 1 bez účasti uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu celkom za zákazku v EUR.

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Vypracovanie projektovej dokumentácie Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Zemianske Sady – úplné znenie (.docx)

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Projektová dokumentácia na projekt „Kultúrno – spoločenská budova“, zvýšenie energetickej účinnosti“

Obec Zemianske Sady zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky pre stanovenie PHZ prieskumom trhu podľa platného zákona č. 343/2015  Z. z.  o  verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na projekt „Kultúrno – spoločenská budova“, zvýšenie energetickej účinnosti“.

Názov predmetu zákazky: Realizačná projektová dokumentácia

Opis predmetu zákazky: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie stavby v rámci realizácie projektu „Kultúrno – spoločenská budova“, zvýšenie energetickej účinnosti v požadovanom rozsahu: Sprievodná správa, technická správa, Tepelnotechnický posudok, Rozpočet stavby – nákladová časť, BOZP, Architektúra – stavebné riešenie, Statika, Elektroinštalácie, Zdravotechnika, Vzduchotechnika, Plynoinštalácie, Vykurovanie, Výkresová časť v potrebnom rozsahu a formáte pdf. resp. dwg. Vybavenie právoplatného stavebného povolenia.

Požiadavka v rámci realizácie stavebných prác je stanovená v súlade s projektom: Stavebné práce budú zamerané na zníženie spotreby energie pri prevádzke kultúrno – spoločenskej budovy v obci Zemianske Sady, zahrňujúce nasledovné práce: zateplenie podlahy, zateplenie obvodového plášťa, rozšírenie sály, zriadenie výdajne, zateplenie a výmena strechy, výmena okien a dverí, rekonštrukcia  vykurovania, rekonštrukcia zdravotechniky,  využitie solárneho ohrevu vo vykurovacej sústave a na ohrev TUV, rekonštrukcia elektroinštalácie, rekonštrukcia javiska , výmena bleskozvodu, výmena VZT. Predpokladaná cena realizovaného projektu podľa odhadu rozpočtára 550 000 EUR bez DPH.

Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 1.3.2022 Čas: do 15:00 hod.

Cenové ponuky môžu byť doručené nasledovne: elektronicky/emailom vo formáte pdf na email uvedený v bode I.B. Email: obec@zemianskesady.sk

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Projektová dokumentácia na projekt „Kultúrno – spoločenská budova“, zvýšenie energetickej účinnosti“ – úplné znenie výzvy (.doc)
Výzva na predloženie cenovej ponuky – Projektová dokumentácia na projekt „Kultúrno – spoločenská budova“, zvýšenie energetickej účinnosti“ – úplné znenie výzvy (.pdf)

Výzva na predloženie ponuky – Prostriedky na dezinfekciu

Obec Zemianske Sady ako verejný obstarávateľ zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) s názvom Prostriedky na dezinfekciu.

Predmetom zákazky je dodávky ochranných prostriedkov a prostriedkov na dezinfekciu.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania.

Ponuku požadujeme predložiť do lehoty na predkladanie ponúk formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk Pri predložení ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej pošty. Do predmetu správy žiadame uviesť: Cenová ponuka – prostriedky na dezinfekciu.

Lehota na predkladanie ponúk: 18.11.2020 do 10:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk – prostriedky na dezinfekciu – úplné znenie a podmienky (.pdf)

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk (.docx)

 

Výzva na predloženie ponuky – Elektrická trojkolka

Obec Zemianske Sady ako verejný obstarávateľ zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) s názvom Elektrická trojkolka. Predmetom zákazky je dodávka elektrickej trojkolky na rozvoz obedov pre dôchodcov.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania.

Ponuku požadujeme predložiť do lehoty na predkladanie ponúk formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk
Pri predložení ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej pošty. Do predmetu správy žiadame uviesť: Cenová ponuka – „Eltrojkolka“.

Lehota na predkladanie ponúk: 12.11.2020, 10:00 hod.
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom.

Výzva na predkladanie ponúk – Elektrická trojkolka – úplné znenie (.pdf)

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky – WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách

Obec Zemianske Sady ako verejný obstarávateľ zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) s názvom „WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách“.

Predmetom zákazky je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách. K pokrytiu verejných priestranstiev WiFi pripojením bude dodanie tovarov – 10 vonkajších prístupových bodov zahrňujúcich potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou a montážou WiFi siete.  Vybudovaná WiFi sieť musí dosiahnuť pripojenie s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps.

Prístupové body budú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách:
01 – Obecný úrad
02 – Ihrisko pri Kostole
03 – Detské ihrisko
04 – Pošta
05 – Materská škola
06 – Cintorín
07 – Obchodný dom Jednota
08 – Autobusová zastávka (Kaptár)
09 – Autobusová zastávka (Hostinec)
10 – Na vŕšku

Predpokladaná hodnota zákazky: 12 500,00 Eur bez DPH

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 08.09.2020 o 10:00 hod. Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, a teda nebudú vyhodnocované.

Ponuku požadujeme predložiť osobne, poštou, kuriérom v uzavretej obálke označenej heslom prieskumu: Cenová ponuka – „WiFi4EU Zemianske Sady“- Neotvárať na adresu: Obecný úrad, 925 54 Zemianske Sady 42, alebo formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk V prípade predloženia ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej pošty.

Výzva na predloženie cenovej ponuky – WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách – úplné znenie výzvy (.pdf)

WiFi4EU Mapa prístupových bodov Zemianske Sady (.pdf)

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Havarijný stav odvodňovacieho kanála na strednej ulici v Zemianskych Sadoch

V súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov – zákazka s nízkou hodnotou si Vás dovoľujeme vyzvať na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Havarijný stav odvodňovacieho kanála na strednej ulici v Zemianskych Sadoch.

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že pred predložením ponuky je vhodné vykonať obhliadku. Ak záujemca prejaví záujem o vykonanie obhliadky stavby, táto sa uskutoční v dňoch: od 20.08.2020 do 22.08.2020, na základe dohody so starostom obce Zemianske Sady Ing. Romanom Súkeníkom, tel. č.: 0905547614, e-mail:  obec@zemianskesady.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 9 000 €  s DPH

Predkladanie ponuky doručením listinnou formou alebo osobným doručením. Uchádzač predloží ponuku v jednom vyhotovení v uzatvorenom a označenom obale. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

  • Adresu obstarávateľa uvedenú vo výzve,
  • Adresu uchádzača,
  • Označenie heslom súťaže „Havarijný stav odvodňovacieho kanála na strednej ulici v Zemianskych Sadoch“ – NEOTVÁRAŤ!
  • Stránkové hodiny v podateľni verejného obstarávateľa (pre osobné doručenie) sú v pracovné dni  pondelok – piatok okrem štvrtka  od 8,00 – 12,00 hod., 13,00 – 15,00 hod.
  • Lehota, v ktorej je potrebné doručiť cenovú ponuku: do 24. augusta 2020  (pondelok) do 12:00 hod. ( rozhodujúcim termínom je doručenie verejnému obstarávateľovi, nie podanie na doručenie).

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Havarijný stav odvodňovacieho kanála na strednej ulici v Zemianskych Sadoch (.pdf)

Výzva na predkladanie ponúk – Výsadba novej izolačnej zelene

Obec Zemianske Sady ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“) zverejňuje túto výzvu na predkladanie ponúk na zákazku „Výsadba novej izolačnej zelene“.

Predpokladaná hodnota zákazky: 6 212,64 eur bez DPH

Lehota na predkladanie písomných ponúk je do: 19.06.2020, do 10:00 hod. V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Obec Zemianske Sady, Zemianske Sady 42, 925 54 Zemianske Sady. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky, je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk;

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania „Výsadba novej izolačnej zelene“ ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.

Výzva na predkladanie ponúk na zákazku „Výsadba novej izolačnej zelene“ – úplné znenie a podmienky (.pdf)

Príloha č. 1 –  Opis predmetu zakazky (.docx)
Príloha č. 2 – Výkaz-výmer – prázdny (.xls)
Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritérií (.docx)
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie (.docx)

Výzva na predkladanie ponúk – Výsadba novej izolačnej zelene

Obec Zemianske Sady ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“) zverejňuje túto výzvu na predkladanie ponúk na ďalej špecifikované stavebné práce nie bežne dostupné na trhu a to postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou bez  využitia elektronického trhoviska, zabezpečovanú podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

Predpokladaná hodnota zákazky: 6 225,20 eur bez DPH

Lehota a spôsob predkladania ponúk: 28.5.2020, 10:00 hod.

Podrobné informácie o predmete zákazky sú zverejnené vo výzve a jej prílohách.

Výsadba novej izolačnej zelene – kompletné znenie výzvy na predkladanie ponúk a prílohy (.pdf)

Výzva na predkladanie ponúk – Odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení v budove Materskej školy

Obec Zemianske Sady ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“) zverejňuje túto výzvu na predkladanie ponúk na ďalej špecifikované stavebné práce nie bežne dostupné na trhu a to postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou bez  využitia elektronického trhoviska, zabezpečovanú podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ Obec Zemianske Sady realizuje stavebné práce zamerané na odstránenie havarijného stavu na objekte základnej školy s materskou školou – rekonštrukcia objektu z dôvodu havarijného stavu, v rámci ktorých je organizované aj verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou (prieskumom trhu) na predmet zákazky: Zemianske Sady, Odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení v budove Materskej školy.

Predpokladaná hodnota zákazky: 15.727,175 EUR bez DPH

Lehota a spôsob predkladania ponúk: do 18.07.2019, 09:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk – plné znenie výzvy, podmienky a spôsoby podania ponúk (.pdf)

Príloha č. 1 – Výkaz výmer MŠ – elektro materiál (.xlsx)
Príloha č. 1- Výkaz výmer MŠ – stavebný materiál (.xlsx)
Príloha č. 1 – Výkaz výmer MŠ – vodárenský materiál (.xlsx)
Príloha č. 1 – Výkaz výmer – obklad a dlažba (.xlsx)
Príloha č. 1 – Výkaz výmer – stavebné práce (.xlsx)
Príloha č.2 – Návrh na plnenie kriterií (.docx)
Príloha č. 3 – Návrh zmluvy o dielo (.docx)

Výzva na predkladanie ponúk – Regenerácia zelene v obci Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na zákazku s názvom „Regenerácia zelene v obci Zemianske Sady“.

Predpokladaná hodnota zákazky je 7 092,52 eur bez DPH.

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 29.05.2019 do 12:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk – Regenerácia zelene v obci Zemianske Sady – úplné znenie výzvy a podmienky (.pdf)

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky (.pdf)
Príloha č. 2 – Výkaz/výmer – prázdny (.xls)
Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritérií (.pdf)