Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom  zákonom NR SR č. 42/ 1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. 

Všeobecné  informácie

Čo má každý vedieť pri mimoriadnej udalosti (.pdf)

Odporúčania obyvateľstva pri mimoriadnej udalosti (.pdf)

ŠPECIFICKÉ  Informácie  PRE  OBYVATEĽOV  OBCE  Zemianske SADY

Informácie pre verejnosť – Zemianske Sady (.pdf)

Vypis_z_AVýpis z aktuálnej analýzy územia okresu Galanta (.pdf)