V minulosti v obci bola iba jednotriedka, stála pri vstupe do dediny. Z najstarších učiteľov si občania pamätajú Vojtecha Szabó. Dlhé roky vyuèoval na škole len on sám a mal snahu obyvateľov pomaďarčiť. Neskoršie sa učilo v škole striedavo dopoludnia a popoludní. A. v r. 1921, keď sa populácia rapídne zvýšila, bola zriadená aj druhá trieda.

I napriek ťažkým podmienkam dosiahli niektorí obyvatelia vysokoškolské štúdium napr. Ladislav Szold, syn tunajšieho obyvateľa židovského pôvodu dosiahol doktora lekárstva. Promovaným právnikom sa stal Jozej Kollár. Lekármi sa stali Štefan Majka a Štefan Zadrabaj. Z obce vyštudovali aj traja rímsko-katolícki kňazi: Vincent Boleček, farárom bol pri Zlatých Moravciach.
Ďalším kňazom bol Fabián Boleček. Pastoroval blízko Žiliny a Považskej Bystrice.
Tretím kňazom bol Michal Boleček, krátko bol kaplánom, potom sa stal prefektom malého seminára, neskôr spiritálom, potom farárom mesta Nitry dolná fara, riaditeľom Ústavu pre učiteľky a na Hrade vykonával veľa dôležitých funkcií. V rokoch reformácie bol uväznený, odkiaľ sa vrátil s podlomeným zdravím. Bol farárom v Solčanoch, zomrel v r, 1983 a je pochovaný v Zemianskych Sadoch.

(Jozef Dobšovič, kronikár obce str. 41 II).

Žiaci

V roku 1944 správkyňou dvojtriednej školy je Mária Mináriková a učiteľka Anna Fialová. Správkyňa školy Mária Alaxinová Mináriková sa stala predsedníčkou MNV a bola vyznamenaná titulom .Vzorná a zaslúžilá učiteľka.. Od roku 1959 bol riaditeľom školy Jozef Dobšovič až do r. 1965. škola bola neplnoorganizovaná málotriedka s 1.-5. ročníkom, nachádzala sa v terajšom parku a niektoré triedy boli umiestnené v kaštieli. Pre vysoký počet školopovinných detí, žiaci s vyšších ročníkov dochádzali do Dvorníkov alebo Paty.

Výstavba školy

Preto vznikla tu potreba novej školy. S výstavbou sa začalo 1.4.1964 pod vedením J. Košťála, predsedu MNV a s vyučovaním sa začalo 6.9.1965 s 372 žiakmi a 17 členným učiteľským zborom pod vedením riaditeľa školy Andreja Klika.
Školu navštevovali žiaci zo Zemianskych Sadov, Šalgočky a Pustých Sadov. Ďalšími riaditeľmi školy boli: Milan Hrušovský, Emil Čambálik, Jozef Sopko, Vladimír Vranovič.
V roku 1953 bola zriadená materská .kola, riaditeľkou sa stala Zdena Tomanová.
Po nej to boli Oľga Beňová, Helena Vašková. V roku 1966 bola pri ZD. zriadená materská škola pre 37 detí. Až do r. 2004 mala škôlka po 2 triedy žiakov zo Zemianskych Sadov a Šalgočky. Riaditeľkou až do zlúčenia sa so ZŠ bola p. Vítezoslava Cicáková.
V 2001/2002 ZŠ sa osamostatnila, vznikom samostatného právneho subjektu v šk. r.2002/03 prešla škola delimitáciou na obec a v 2004/2005 došlo k zlúčeniu ZŠ s MŠ, čím sa vytvoril jeden právny subjekt, ktorého zriaďovateľom je Obec Zemianske Sady. Začal sa tvrdý boj obce o finančné prostriedky školy. Zmenil sa systém financovania školstva určením normatívov na žiaka. škola v r. 2005 si pripomenula 40. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti Ing. Roman Súkeník, starosta obce, vo svojom príhovore povedal: .Mojím životným krédom je, že najlepšou investíciou je investícia do rozumu. Preto obec ako zriaďdovateľ školy vytvorí také podmienky pre vzdelávanie, aby deti a zamestnanci s radosťou chodili do školy, aby ich práca a vzdelávanie sa stali pre nich koníčkom.. Za 40 rokov školu absolvovalo 11879 detí, z ktorých mnohí získali vysokoškolské vzdelanie a stali sa odborníkmi v mnohých profesiách.
V súčasnosti je Základná škola s materskou školou plne organizovaná pre Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočku s počtom 9 tried s 154 žiakmi a 16 učiteľmi (údaj september 2010).
Riaditeľom školy je Mgr. Vladimír Krčmár, ekonómkou školy je Anna Kotúčková.
Materská škola slúži pre Zemianske Sady a Šalgočku ako jednotriedka s 24 žiakmi a dvomi učiteľkami.

Škola sa aktívne zapojila do školských projektov:

Ø Nadácia EKOPOLIS (zapojenie na internet)

Ø Projekt Otvorená škola

Ø Projekt Zdravá škola (propagácia zdravej výživy)

Ø Projekt Vráťme šport do škôl (rekonštrukcia telocvične)