VZN č. 2/2024 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl

Obec Zemianske Sady na základe splnomocnenia podľa § 20 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 6 ods.2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov toto „Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Sady č. 2/2024 zo dňa: 6. 3. 2024 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl.“

VZN č. 2/2024 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl (.pdf)

VZN č. 1/2024 o podmienkach držania psov na území obce Zemianske Sady

Obecné zastupiteľstvo v Zemianskych Sadoch, v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadene obce č. 1/2024 o podmienkach držania psov na území obce Zemianske Sady.

VZN č. 1/2024 o podmienkach držania psov na území obce Zemianske Sady (.pdf)

Návrh VZN č. 2/2024 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl

Obec Zemianske Sady na základe splnomocnenia podľa § 20 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 6 ods.2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov toto „Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Sady  č. 2/2024  zo dňa:  6. 3. 2024 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl.“

Návrh VZN č. 2/2024 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl (.pdf)

Návrh VZN č. 1/2024 o podmienkach držania psov na území obce Zemianske Sady

Obecné zastupiteľstvo v Zemianskych Sadoch, v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadene obce č. 1/2024 o podmienkach držania psov na území obce Zemianske Sady.

Návrh VZN č. 1/2024 o podmienkach držania psov na území obce Zemianske Sady (.pdf)

VZN č. 7/2023 o výške príspevku a určenie podmienok úhrady spojených s pobytom dieťaťa v MŠ

Obecné zastupiteľstvo obce Zemianske Sady na základe ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2023 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2023 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole (.pdf)

Všeobecne záväzné nariadenia za rok 2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zemianske Sady č. 1/2022 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl (.pdf)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Sady č. 2/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu (.pdf)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Sady č. 3/2022 o o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni (.pdf)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zemianske Sady č. 4/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole (.pdf)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zemianske Sady č. 5/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Zemianske Sady (.pdf)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Sady č. 6/2022 o o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Zemianske Sady (.pdf)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zemianske Sady č. 7/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni (.pdf)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zemianske Sady č. 8/2022 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2023 (.pdf)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zemianske Sady č. 9/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (.pdf)

Všeobecne záväzné nariadenia za rok 2021

VZN č. 1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb (.pdf)

VZN č. 2/2021 o organizácii miestneho referenda (.pdf)

VZN č. 3/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Zemianske Sady (.pdf)

VZN č. 4 /2021 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2022 (.pdf)

VZN č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (.pdf)

VZN č. 6/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni (.pdf)

Všeobecne záväzné nariadenia za rok 2020

VZN č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl (.pdf)

VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Zemianske Sady (.pdf)

VZN č. 3/2020 – zmeny a doplnky Územného plánu obce Zemianske Sady č. 02/2020 (.pdf)
Príloha č. 1 k VZN č. 3/2020 (.pdf)
Príloha č. 2 k VZN č. 3/2020 (.pdf)

VZN č. 4/2020 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2021 (.pdf)

VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (.pdf)

Všeobecné záväzné nariadenia za rok 2019

VZN č. 5/2019 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (.pdf)

VZN č. 4/2019 – o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2020 (.pdf)

VZN č. 3/2019 – pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou (.pdf)

VZN č. 2/2019 – o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni (.pdf)

VZN č. 1/2019 – o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl (.pdf)

Všeobecné záväzné nariadenia za rok 2018

VZN č. 5 – 2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 4-2018 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2019

VZN č. 3 – 2018 o výške príspevku nákladov ŠJ

VZN č. 2 – 2018 určenie príspevku na činnosť ŠK

VZN č. 1 – 2018 zápis detí do 1.ročníka ZŠ

Všeobecné záväzné nariadenia za rok 2017

VZN č. 4 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady (.pdf)

VZN č. 3 – o dani z nehnuteľnosti 2017 (.pdf)

VZN č 2 – o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestnenie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Zemianske Sady (.pdf)

VZN č. 1 – o určení miesta a času zápisu detí do 1.ročníka ZŠ (.pdf)

Všeobecné záväzné nariadenia za rok 2016

VZN č. 2 o podmienkach prideľovania nájomných bytov

VZN č. 3 prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN č. 5 o miestnych daniach a miestnom poplatkuza komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 4 o dani z nehnuteľnosti

Všeobecné záväzné nariadenia za rok 2015

Všeobecné záväzné nariadenie č.1 z 2015 (.doc, 81 KB)
Všeobecné záväzné nariadenie – príloha (.doc, 116 KB)

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1 z 2014 (.doc, 52 KB)

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2 z 2014 (.doc, 98 KB)

Všeobecné záväzné nariadenia za rok 2014

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1 (.doc, 52 KB)

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2 (.doc, 98 KB)