Obyvateľstvo

V súčasnej dobe má obec 852 obyvateľov (k 1.1.2015).

Obyvateľstvo je prevažne slovenskej národnosti, predproduktívneho veku 20,2%, v produktívnom veku 62,7%, v poproduktívnom veku 17,6%. Najstarším občanom obce bol p. Jozef Kotúček, ktorý sa dožil necelých 103 rokov.

Narodil sa v rodine krajčíra, sám sa tomuto remeslu venoval do r. 1957, potom bol zeleninárom na poľnohospodárskom družstve. Ako 65 ročný odišiel do dôchodku. V roku 1958 ovdovel. So svojou manželkou Otíliou vychoval 4 deti.

Charakter obce

Obec má monofunkčný charakter bývania. V r. 2001 stálo v obci 263 budov, z toho bolo 256 domov. Trvale obývaných domov bolo iba 221. Obyvatelia za prácou väčšinou cestujú do okolitých miest: Sereď, Hlohovec, Galanta, Nitra ale aj Trnava, Bratislava a štáty EÚ.
Počet nezamestnaných sa síce zužuje ale aj tak v r. 2005 bolo evidovaných 44 ľudí. Rast nezamestnanosti v uplynulých rokoch bol spôsobený redukciou pracovných miest v nosných priemyselných podnikoch bez náhrady tvorby pracovných miest vlastnou ekonomikou obce.
V obci je 49 živnostníkov pôsobiacich najmä v stavebníctve (murári, klampiari, elektrikári, maliari a iní).

V obci je 7 malých firiem a prevádzok:

Konzerváreň HLIVANA
Potraviny Kollár
Záhradkárske potreby Kurincová
Kvetinárstvo a iný tovar Čapkovič
Pohostinstvo MRVA
Hostinec na vřšku
Predajňa potravín  Jednota

Obec čerpá prostriedky z Európskeho sociálneho fondu pre nezamestnaných v hmotnej núdzi. Využíva inštitút verejno-prospešných prác ako spôsob znižovania nezamestnanosti formou organizovania aktivačných prác. Tieto prispievajú k zveľaďovaniu obecného majetku a životného prostredia občanov.

Zdravotníctvo: v obci bola súkromná ambulancia všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Františka Šveca, ktorý koncom roka 2008 zomrel a obec ostala bez ambulancie. Preto obec investovala do rekonštrukcie bývalej škôlky vyše 33 000 EUR. V ambulancii ordinuje MUDr. Imrich Szabó.
Využívanou formou sociálnych služieb je poskytovanie opatrovateľskej služby priamo v domácnostiach formou opatrovateliek. V obci pracuje jedna opatrovateľka. Záujem občanov o opatrovateľské služby rastie.

Ekonomika: Obec hospodári s neobežným majetkom v účtovnej hodnote 960 251 €, z toho dlhodobý hmotný majetok 800 787 € a dlhodobý finančný majetok 159 464 €. Hmotný majetok tvoria stavby 700 751 €, (obecný úrad, materská škola, budova základnej školy, kultúrny dom, dom smútku, chodníky, cesta a iné), pozemky 86 636 €, stroje
a zariadenia 2452 € a obstaraný dlhodobý majetok 10 207 €. Obežný majetok obce v hodnote 201 177 € tvoria prevažne vlastné finančné zdroje na bežnom účte.

Obec hospodárila za r. 2009 trvale s vyrovnaným rozpočtom obce zostavovaným samosprávou na príslušný rok v ročnom objeme príjmov, výdavkov 719 681 € z toho kapitálové príjmy 196 441 €. Výše 50% príjmov tvoria transfery a dotácie na prenesený výkon štátnej správy (školstvo, matrika, stavebný úrad a iné). 40% príjmov tvoria dane
z príjmov PO, FO a z nehnuteľností. Súčasná samospráva obce bola zvolená voľbami v roku 2006, má 7 členov, schádza sa na zasadnutiach šesťkrát do roka, Rozvoj obce je riadený rozhodnutiami samosprávy a ročnými rozpočtami obce určujúcimi priority a rozsah krytia bežných výdavkov a doplnkov i rozvojových aktivít a kapitálových výdavkov obce.