Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na pošte do termínu: 10.12.2022 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátené jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení písomnosti – Vladimír Holub (.pdf)

Informácia o začatí správneho konania – Martin Herceg

Informácia o začatí správneho konania na v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán: Obec Zemianske Sady
Číslo spisu: OcÚ-2022/571
Dátum podania 15.11.2022
Žiadateľ: Martin Herceg, Staré Gruntyy 9C, 841 04 Bratislava
Predmet konania: Výrub 1 ks drevín – Jaseň teplý ( Fraxinus excelsior)
Popis konania v zmysle platnej legislatívy: 1.       Žiadosť

2.       Oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

3.       Zápisnica

4.       Rozhodnutie

Dotknuté územie a katastrálne územie:  Parcely registra „C“ č. 1432/3 zastavaná plocha a nádvorie  v k.ú. Zemianske Sady

 

Dôvod podania: Kmeň stromu je narušený, spráchnivený, otvorený, môže sa zlomiť pod náporom vetra. Sú riziká , že korene prerastajú cez už existujúce vedenie kanalizácie.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v zmysle  § 82 ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do: 28.11.2022

V Zemianskych Sadoch dňa 21.11.2022

Kontakt: Ing. Roman Súkeník, 0905547614, obec@zemianskesady.sk

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Kysela

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Zásielky si môžete prevziať v kancelárii na prízemí OcÚ do termínu: 01.12.2022 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosti vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Kysela (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Irena Mihoková

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete prevziať v kancelárii na prízemí OcÚ do termínu: 25.11.2022 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Irena Mihoková (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Alan Hučko

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na pošte do termínu: 24.11.2022 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátené jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Alan Hučko (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na pošte do termínu: 18.11.2022 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátené jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uložené listové zásielky na prevzatie. Písomnosti si môžete prevziať na pošte do termínu: 08.11.2022 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielok budú písomnosti vrátené jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zasielky – Vladimír Holub (.pdf)

Informácia o začatí správneho konania – Iveta Hulíková

Informácia  o začatí  správneho konania na v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z.,  o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán: Obec Zemianske Sady
Číslo spisu: OcÚ-2022/501
Dátum podania 6.10.2022
Žiadateľ: Iveta Hulíková, Pečnianska 27, 85101 Bratislava
Predmet konania: Výrub 3 ks drevín – smrek (Picea abies)
Popis konania v zmysle platnej legislatívy: 1.       Žiadosť

2.       Oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

3.       Zápisnica

4.       Rozhodnutie

Dotknuté územie a katastrálne územie:  Parcely registra „C“ č. 1702 zastavaná plocha a nádvorie  v k.ú. Zemianske Sady

 

Dôvod podania: Ohrozenie statiky rodinného domu a nebezpečia vyvrátenia stromov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti elektrického vedenia.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v zmysle  § 82 ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do: 18.10.2022

V Zemianskych Sadoch dňa  12.10.2022

Kontakt:  Ing. Roman Súkeník, 0905547614, obec@zemianskesady.sk

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uložené listové zásielky na prevzatie. Písomnosti si môžete prevziať na pošte do termínu: 15.10.2022 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielok budú písomnosti vrátené jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na pošte do termínu: 06.10.2022 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub (.pdf)