Zrušenie obedov pre dôchodcov v týždni od 18.01. do 22.01.2021

Obecný úrad oznamuje dôchodcom, že obedy na budúci týždeň od 18.1. 2021 do 22.1.2021 obec nebude zabezpečovať. V prípade záujmu je možné nahlásiť si obedy individuálne individuálne zo stravovacieho zariadenia Kulturák u Palušáka v Pate.

Vyučovanie v ZŠ s MŠ Zemianske Sady v týždni od 18.01. do 22.01.2021

V zmysle pokynov Ministerstva školstva SR a v dôsledku nárastu počtu pozitívnych pacientov na COVID-19 a nárastu počtu občanov v karanténe bude materská škola a základná škola 1. a 2. stupeň ZŠ od 18. januára 2021 do 22. januára 2021 zatvorená. Vyučovanie bude prebiehať dištančne.

Uzavretie Obecného úradu do 24.01.2021

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje, že z dôvodu zákazu vychádzania, zvyšovania počtu pozitívnych  občanov v našej obci na COVID-19 a dodržiavania protipandemických opatrení je od 11.januára 2021 do 24.januára 2021 zatvorený. Obecný úrad bude otvorený až 25.1.2021 (v pondelok). V súrnych prípadoch využite emailový alebo telefonický kontakt:

e-mail: obec@zemianskesady.sk
t.č. na starostu obce 0905 547 614
t.č. na  matrikárku 0907 696 874

Výberové konanie – pozícia Terénny asistent

Obec Zemianske Sady, 925 54 Zemianske Sady 42 vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovnú pozíciu terénneho asistenta (ďalej len „TA COVID“). Výberové konanie sa uskutoční dňa: 11.1.2021 o 15:00 hod. v zasadačke na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu. Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie NP COVID MRK – NEOTVÁRAŤ“. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 08.01.2021 do 12:00. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť,
 • životopis,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť
 • vyhlásenie o bezúhonnosti (vybratý uchádzač následne doručí aj výpis z registra trestov).

Čítať ďalej

Zrušenie obedov pre dôchodcov v týždni od 11.01. do 15.01.2021

Obecný úrad oznamuje dôchodcom, že obedy na budúci týždeň od 11.1. 2021 do 15.1.2021 obec nebude zabezpečovať. V prípade záujmu je možné nahlásiť si obedy individuálne individuálne zo stravovacieho zariadenia Kulturák u Palušáka v Pate.

Vyučovanie v ZŠ s MŠ Zemianske Sady v týždni od 11.01. do 15.01.2021

V zmysle pokynov Ministerstva školstva SR a v dôsledku nárastu počtu pozitívnych pacientov na COVID-19 a nárastu počtu občanov v karanténe bude materská škola a základná škola 1. a 2. stupeň ZŠ od 11. januára 2021 do 15. januára 2021 zatvorená. Vyučovanie bude prebiehať dištančne.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – 31.12.2020

Obec Zemianske Sady zverejňuje Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a ktorá nadobúda platnosť 1. januára 2021.

Na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky sa podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1.januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 24. januára 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

 1. cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cestu späť, a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office a cestu späť,
 2. 2.cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, čistiarne odevov, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, poisťovne, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť,
 3. cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť,
 4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
 5. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
 6. cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
 7. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
 8. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
 9. cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
 10. cestu späť z návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nenavštívila osoba z inej domácnosti a za podmienky, že od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nebola vykonaná cesta do inej domácnosti,
 11. cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,
 12. pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta, a cestu späť
 13. cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,
 14. cestu späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti, kde sa zdržiavali len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby inej domácnosti podľa bodu 10. bodu C.1 uznesenia vlády SR č.807 z 29. decembra 2020,
 15. cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú za účelom stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 16. cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy,
 17. cestu osoby do a zo školy alebo školského zariadenia,
 18. cestu za účelom sprevádzania dieťaťa alebo osoby podľa bodu 16. alebo 17. tohto uznesenia a cestu spať,
 19. osobu bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí – 31.12.2020 – úplné znenie (.pdf)

Úradné hodiny Obecného úradu – Vianoce 2020

Obecný úrad Zemianske Sady bude v dôsledku zákazu vychádzania, zvyšovania počtu pozitívnych  občanov v našej obci na COVID-19, dodržiavania protipandemických opatrení a čerpania dovoleniek od 23.decembra 2020 do 10.januára 2021 zatvorený. OcÚ bude otvorený až 11.1.2021 (v pondelok). V prípade súrnej potreby volajte: starostu obce 0905 547 614, matrikárku obce 0907 696 874.

PF 2021

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a veľa úspechov v roku 2021 želá starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov obce Zemianske Sady.

Projekt Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady získala prostriedky na realizáciu projektu Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady.

Názov projektu: Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady

Suma: 20 580,24 €

Realizácia: Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja

Dátum ukončenia: 31.3.2021

Účel podporeného projektu: Vytvorenie dvoch pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na plný úväzok, ktorí budú mať na starosti komunitné aktivity zamerané na skupiny najviac poznačené krízou. Nákup elektro trojkolky na rozvoz obedov pre dôchodcov, nákup bezkontaktných teplomerov, respirátorov, dezinfekčných prostriedkov na ruky a na dezinfekciu priestorov a plôch, textilných rúšok, motorového postrekovača, ručného postrekovača a stojanových dezinfekčných dávkovačov.

Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt: 872/2020 (.pdf)