Pozvánka na slávnostnú Svätú omšu pri príležitosti posvätenia kríža

Farský úrad Dvorníky a Obec Zemianske Sady Vás srdečne pozývajú na slávnostnú Svätú omšu, ktorá sa bude konať v nedeľu 1. augusta 2021 o 17:00 pri príležitosti posvätenia obnoveného kríža v chotári Hrušov za Žľabinou. Svätá omša bude obetovaná za všetky obete ochorenia COVID-19 z našej farnosti. Po Svätej omši sa bude konať spomienkové agapé pri tónoch piesní našich predkov.

Občerstvenie a dychová hudba sú zabezpečené.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a ich zverejňovaním na webovej stránke a sociálnych sieťach obce Zemianske Sady.

Pozvánka na Opekačku pre dôchodcov 2021

Vážení spoluobčania – dôchodcovia – starosta, poslanci Obecného zastupiteľstva a zamestnanci obce Zemianske Sady pre Vás organizujú tradičnú Opekačku pre dôchodcov, ktorá sa bude konať v pondelok 19. júla 2021 od 18:00 hodiny v klube pred Školskou jedálňou. Príďte sa spoločne zabaviť a na chvíľu zabudnúť na svoje starosti. O dobrú náladu a zábavu sa postaráte sami za pomoci harmonikára Miška. Srdečne Vás všetkých pozývame!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a ich zverejňovaním na webovej stránke a sociálnych sieťach obce Zemianske Sady.

Ukončenie plošného poskytovania dotácie na stravu v ZŠ s MŠ Zemianske Sady

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje, že od nového školského roku 2021/2022 je ukončené plošné poskytovanie dotácie na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ. Nárok na poskytnutie dotácie (strava zadarmo) majú deti:

 • ktoré žijú v domácnosti ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (HN)
 • ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ŽM)
 • v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na daňový bonus.

Žiadame rodičov, ktorí majú záujem o dotáciu na stravu, aby sa dostavili do stredy 14. júla 2021 na Obecný úrad v Zemianskych Sadoch.

Očkovanie psov – 10.07.2021

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta oznamuje občanom – majiteľom psov, že dňa 10.júla 2021 (v sobotu) v čase od 9.oo – 10.30 h pri hostinci v Zemianskych Sadoch bude prebiehať povinné očkovanie psov proti besnote a psinke. Cena za očkovanie: 5 €. Prosíme občanov, aby dodržiavali protipandemické opatrenia a priniesli si svoj občiansky preukaz.

Pozvánka na splav Váhu Sokolovce – Posádka – 28.08.2021

Obecný úrad Zemianske Sady Vás srdečne pozýva na splav Váhu Sokolovce – Posádka, ktorý sa bude konať v sobotu 28. augusta 2021.

 • Zraz: 09:00 pred Obecným úradom Zemianske Sady, odchod autobusom do Sokoloviec (cca 32km, 30 min.)
 • Splav: začiatok : 10:00 krátke poučenie, vystrojenie a príprava člnov
 • 10:30 začiatok splavu
 • 12:00 obedová prestávka cca 30 minút – je potrebné priniesť si vlastné zásoby
 • 14:30 prestávka cca 15 minút
 • 16: 00 ukončenie splavu na Posádke
 • 16:00 do 18:00 opekačka pri Váhu
 • Koniec : 18:30 prechádzka – cca 2km k zastávke, cesta domov.

Náročnosť: nízka, vhodné pre všetky vekové kategórie – rodiny z deťmi, miestami až stojatá voda, v tomto úseku je menej vody a až tesne pred Hlohovcom sa napája Madunický kanál, odtiaľto je Váh v plnej sile ako ho poznáme z prvého splavu.
Výbava: 7 miestne rafty ROB FIN, vesta a pádlo, nepremokavý barel v cene splavu
Odporúčanie: Klobúk – šiltovku, opaľovací krém, obuv do vody, oblečenie na prípadne prezlečenie, vodu a jedlo na vlastné občerstvenie
Cena: 20 EUR na osobu je za čln, výstroj a dopravu lodí na nástupisko a ukončenie splavu, dopravu ľudí na splav a zo splavu a nákup potravín na opekačku. Deti 10 EUR – obmedzený počet (cca 2 deti na jeden raft do 10 rokov – nosnosť člnu cca 700kg)
Prihlásenie: Na Obecnom úrade Zemianske Sady. Informácie k samotnému splavu na telefónnom čísle 0915 873 877 (po 16:00)

Pozývame Vás na pravý outdorový zážitok v našej krásnej prírode!

Pozvánka – 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 30. júna 2021 t. j. v stredu o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce.
 4. Záverečný účet obce za rok 2020 – Sokolová
 5. Správa audítora – starosta obce
 6. Schválenie novej nájomnej zmluvy (prenájom bytu) – starosta obce
 7. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie – starosta obce
 8. Informácia o projektových zámeroch na programové obdobie 2021 – 2027 – starosta obce
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie – návrhová komisia
 12. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe – RD Zemianske Sady č. 126

Obec Zemianske Sady zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe na rodinný dom súpisné číslo 126 v obci Zemianske Sady a k nemu prislúchajúce  pozemky na parcele č. 126/2, 126/3, 126/5 o celkovej výmere 349 m2. Dobrovoľná dražba sa uskutoční dňa 22.07.2021 o 10:00 vo Veľkej konferenčnej miestnosti, v suteréne, Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13, 917 01 Trnava.

Dobrovoľná dražba – Rodinný dom súpisné č. 126 v obci Zemianske Sady – úplné znenie oznámenia (.pdf)

Obmedzenie dodávok pitnej vody – Jún 2021

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Šaľa, z dôvodu nadmernej spotreby pitnej vody spôsobenej vysokými teplotami vzduchu a z dôvodu nedostatočnej výdatnosti vodných zdrojov v obciach Šalgočka a Pata, ktoré zásobujú pitnou vodou obce Šalgočka, Zemianske Sady, Pusté Sady a Pata v zmysle § 32 ods.1 písmeno e) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch, od 8.6. 2021 až do odvolania vyhlasuje obmedzenie zásobovania vodou.

Z uvedeného dôvodu je prísne zakázané, pitnú vodu z verejného vodovodu používať na:

 • polievanie záhrad hadicami a postrekom, zavlažovanie, umývanie dopravných prostriedkov a podobné účely.
 • umývanie, splachovanie a kropenie komunikácií, chodníkov, dvorov a verejných priestranstiev
 • kropenie verejnej zelene a ihrísk,
 • umývanie dopravných prostriedkov, poľnohospodárskej techniky, stavebných strojov aj v automatických umývačkách bez cirkulácie vody,
 • používať pitnú vodu na účely pre ktoré nie je použitie pitnej vody potrebné, napr. plnenie bazénov.

Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. O ukončení obmedzenia zásobovania vodou Vás budeme informovať.

Asistované sčítanie obyvateľov 2021 sa blíži k svojmu záveru

Obecný úrad Zemianske Sady pripomína, že asistované sčítanie obyvateľov sa končí v nedeľu 13. júna 2021. Občanov, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky a doteraz si svoju sčítaciu povinnosť nesplnili žiadame, aby sa sčítali na kontaktnom mieste na Obecnom úrade Zemianske Sady, č. 42 počas úradných hodín. K dispozícii je aj mobilný asistent, o ktorého môžete požiadať na telefónnom čísle Obecného úradu 031/786 11 25.

Na kontaktnom mieste sa bude možné sčítať aj v sobotu 12. júna 2021 v čase od 14:00 do 16:00. V prípade, že sa všetci občania našej obce nesčítajú, obec príde o príslušnú časť podielových daní, ktoré zabezpečujú základný chod obce.

Obyvateľ, ktorý nezabezpečí svoje sčítanie alebo sčítanie osôb, za ktoré je zodpovedný, dopustí sa správneho deliktu a obec Zemianske Sady za takýto delikt uloží pokutu do výšky 250 Eur.

 

 

 

Pozvánka na Oslavy MDD 2021

Obec Zemianske Sady v spolupráci s obcou Šalgočka organizujú Oslavy Medzinárodného dňa detí, ktoré sa budú konať v sobotu 12. júna 2021 od 16:30 na ihrisku v Zemianskych Sadoch. Program:

 • Cyklistické preteky – rôzne kategórie
 • Rôzne súťaže a hry pre deti
 • Nafukovacie hrady, Šašo Bašo, vozenie na elektrotrojkolke
 • O 20:00 – vyhodnotenie a odovzdanie cien. Pre každé dieťa je pripravené prekvapenie.
 • Od 19:00 do 24:00 – zábava, o ktorú sa postará DJ Jožulec
 • O bohaté občerstvenie je postarané – cigánska pečienka, pečené ryby, čapované pivo a kofola, rôzne sladkosti

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a ich zverejňovaním na webovej stránke a sociálnych sieťach obcí Zemianske Sady a Šalgočka.