Pozvánka – 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 14. apríla 2021 t. j. v stredu o 17.00 hodine v školskej jedálni. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia – starosta obce
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce
 4. Informácia o plnení rozpočtu za rok 2020 – ekonómka obce
 5. Rozpočet ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD na rok 2021 – starosta obce
 6. Predložené žiadosti o dotácie na rok 2021 – starosta obce
 7. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2020 – kontrolórka obce
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 – – kontrolórka obce
 9. Odkúpenie nehnuteľného majetku (pozemku) do majetku obce – starosta obce
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie – návrhová komisia
 13. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami.

Zber elektroodpadu a starých farieb – jar 2021

Obec Zemianske Sady oznamuje, že dňa 15. apríla 2021 (vo štvrtok) v čase od 8:00 hodiny sa bude v obci vykonávať zber elektroodpadu a starých farieb. Zberajú sa:

 • chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory, batérie a iné. Elektrospotrebiče zberáme len kompletné.
 • oleje a obaly zo starých farieb, no tie len v nepriepustných obaloch. POZOR: kyseliny, postreky a neidentifikovateľné kvapaliny nebudú predmetom zberu !!!

Všetky vyradené a kompletné domáce spotrebiče môžete vyložiť o 8:00 hod. na svoje priedomie.

Spoločné skríningové testovanie obcí Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady – 10.04.2021

Obec Šalgočka organizuje ďalšie kolo spoločného skríningového testovania pre obce Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady. Testovanie na COVID-19 bude prebiehať v Kultúrnom dome Šalgočka v sobotu 10. apríla 2021 v čase od 13:00 hod. do 19:30 hod.

 • Na testovanie si prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku.
 • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, občania ktorí majú príznaky COVID-19, alebo občania, ktorí sú v karanténe do 8 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
 • Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom, alebo občania bývajúci v obciach Pusté Sady, Šalgočka a Zemianske Sady podľa harmonogramu.
 • Je potrebné prísť s ochranou horných dýchacích ciest – respirátor FFP2, dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

 • 13:00 – 14:00 – Zemianske Sady – Hlavná ulica + Kráčiny
 • 14:00 – 15:00 – Zemianske Sady – Stredná ulica
 • 15:00 – 15:30 – Zemianske Sady – Horná ulica
 • Prestávka od 15:40 do 16:00
 • 16:00 –18:00 – Pusté Sady
 • 18:00 – 19:30 – Šalgočka – netreba sa objednávať

Výsledky spoločného skríningového testovania obcí Zemianske Sady, Šalgočka a Pusté Sady – 03.04.2021

Keďže ďalšie kolo spoločného skríningového testovania našich obcí prebiehalo v čase Veľkonočných sviatkov, náš odberový tím mal po obedňajšej prestávke návštevu, ktorá všetkým členom zdvihla náladu. Odberné miesto navštívil “malý veľký” šibač a s respirátorom a dezinfekciou miesto voňavky v ruke si v predstihu splnil povinnosti Veľkonočného pondelka. Náš odberový tím napriek tomuto rozptýleniu pracoval tak ako obyčajne a počas dňa urobil 837 testov. Pozitívny výsledok mali 3 testy.

Opäť ďakujeme nášmu odberovému tímu v zložení: zdravotníčky Janka, Zuzka a Katka, administratíva a dobrovoľníci: Vierka, Adika, Vlasta, Andrejka, Laurika a Peťo, ktorí pre občanov obcí Zemianske Sady, Šalgočka a Pusté Sady urobili vo Veľkonočnom čase službu, “malému veľkému” šibačovi za zlepšenie nálady a občanom všetkých troch obcí, ktorí sa prišli počas dňa otestovať. Oproti minulému týždňu sa opäť objavili pozitívne prípady, preto prosíme všetkých občanov, aby boli opatrní, dodržiavali všetky opatrenia a prispeli k zlepšeniu situácie, v ktoré všetci tak dúfame. Ďakujeme a prajeme pokojné a bezpečné prežitie Veľkonočných sviatkov.

Spoločné skríningové testovanie obcí Zemianske Sady, Šalgočka a Pusté Sady – 03.04.2021

Okres Galanta sa od 5.4.2021 opäť nachádza v predposlednom 3. stupni varovania COVID Automatu (“bordový okres”). Pre cestu do zamestnania a iné aktivity je vyžadovaný test nie starší ako 7 dní. Zemianske Sady preto organizujú ďalšie kolo spoločného skríningového testovania, ktoré sa bude konať v Telocvični ZŠ v Zemianskych Sadoch v sobotu 3. apríla 2021 v čase od 7:30 do 16:00. Vstup do areálu testovania je od Pošty. Testovanie je určené pre obyvateľov obce Zemianske Sady, Šalgočka a Pusté Sady. Pokyny k testovaniu:

 • Na testovanie si prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku.
 • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, občania ktorí majú príznaky COVID-19, alebo občania, ktorí sú v karanténe do 8 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
 • Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom, alebo občania bývajúci v obciach Pusté Sady, Šalgočka a Zemianske Sady podľa harmonogramu.
 • Je potrebné prísť s ochranou horných dýchacích ciest – Respirátor FFP2, dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

 • 7:30 – 9:30 – Pusté Sady
 • 9:30 – 11:30 – Šalgočka
 • 11:30 – 11:45 – Občania nad 65 rokov zo Zemianskych Sadov, Pustých Sadov a Šalgočky
 • 12:00 – 13:00 – obedňajšia prestávka
 • 13:00 – 14:00 – Zemianske Sady – Hlavná ulica + Kráčiny
 • 14:00 – 15:00 – Zemianske Sady – Stredná ulica
 • 15:00 – 16:00 – Zemianske Sady – Horná ulica

Spoločné skríningové testovanie obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka – 27.03.2021

Obec Pusté Sady organizuje ďalšie kolo spoločného skríningového testovania pre obce Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka. Testovanie bude prebiehať v Športovom areáli Pusté Sady v sobotu 27. marca 2021 v čase od 7:00 do 16:00. Testovanie realizujeme z dôvodu, že okres Galanta sa nachádza v 3. stupni varovania (“bordový okres”) v rámci “COVID Automatu” a do práce je vyžadovaný test nie starší ako 7 dní.

 • Na testovanie si prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku.
 • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, občania ktorí majú príznaky COVID-19, alebo občania, ktorí sú v karanténe do 8 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
 • Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom v obciach Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka podľa harmonogramu.
 • Je potrebné prísť s ochranou horných dýchacích ciest – respirátor FFP2, dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

 • 7:00 – 10:00 – Obec Pusté Sady
 • 10:00 – 11:45 – Obec Šalgočka
 • 12:00 – 13:00 – Obedňajšia prestávka
 • 13:00 – 14:00 – Zemianske Sady Hlavná ulica + Kráčiny
 • 14:00 – 15:00 – Zemianske Sady Stredná ulica
 • 15:00 – 16:00 – Zemianske Sady Horná ulica

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – stav sčítania k 23. marcu 2021

V rámci prebiehajúceho Sčítania obyvateľov, domov a bytov sa k 23. marcu 2021 v obci Zemianske Sady sčítalo 74,06% odhadovaného počtu obyvateľov našej obce.

Obec Zemianske Sady týmto apeluje na všetkých občanov, ktorí sa doteraz nesčítali prostredníctvom elektronického formulára, aby využili posledné dni sčítania a do 31. marca 2021 vyplnili elektronický formulár na stránke www.scitanie.sk. Návod, ako sa jednoducho sčítať v pohodlí svojho domova, ponúka inštruktážne video.

Pre občanov, ktorí sa nemôžu alebo nevedia sčítať elektronicky, bude pripravené asistované sčítanie od 1. apríla najneskôr do 31. októbra 2021. Asistované sčítanie budú v našej obci vykonávať výhradne zamestnanci obce. Bližšie informácie k asistovanému sčítaniu vám prinesieme po jeho spustení.

 

Spoločné skríningové testovanie obcí Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady – 20.03.2021

Okres Galanta bude od 22.03.2021 preradený z čiernej do bordovej zóny, ktorá predstavuje III. stupeň varovania v rámci COVID Automatu. Na cestu do práce je vyžadovaný test nie starší ako 7 dní. Obec Šalgočka preto organizuje ďalšie kolo spoločného skríningového testovania pre obce Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady. Testovanie sa uskutoční v Kultúrnom dome Šalgočka v sobotu 20.03.2021 v čase od 9:00 do 16:00.

 • Na testovanie si  prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku.
 • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, občania ktorí majú príznaky COVID-19, alebo občania, ktorí sú v karanténe do 8 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
 • Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom v obciach Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady podľa harmonogramu.
 • Počas testovania je ako prekrytie horných dýchacích ciest povinný respirátor FFP2, dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

 • 9:00 – 11:45 – Pusté Sady a Šalgočka
 • 12:00 – 13:00 – Obedňajšia prestávka
 • 13:00 – 15:45 – Zemianske Sady

Výsledky spoločného skríningového testovania obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka – 13.03.2021

V sobotu 13. marca 2021 sa konalo štvrté spoločné skríningové testovanie obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka. Do mobilného odberového miesta v telocvični ZŠ s MŠ Zemianske Sady sa v priebehu dňa prišlo otestovať 753 občanov, pozitívny výsledok mal iba 1 test.

Veľmi pekne ďakujeme odberovému tímu v zložení: Zdravotníčky Janka a Katka, Dobrovoľníci: Vierka, Vlasta, Andrejka, Laurika, Jojo a Peťo za vykonané testy a všetkým občanom, ktorí sa prišli otestovať podľa stanoveného harmonogramu. Pripomíname, že od pondelka 15. marca 2021 podľa nových hygienických a bezpečnostných opatrení je pri vstupe do interiérov povinný respirátor FFP2. O ďalšom vývoji situácie vás budeme informovať.

Výučba v ZŠ s MŠ Zemianske Sady od 15.03.2021

Obec Zemianske Sady sa na základe stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante rozhodla od 15. marca 2021 obnoviť prezenčnú formu výučby v Základnej škole s Materskou školou Zemianske Sady. Prezenčná výučba v Základnej škole sa týka 1. stupňa.

Regionálna hygienička v stanovisku uvádza, že v okrese Galanta došlo oproti predchádzajúcemu týždňu k poklesu 7-dňovej incidencie vírusu SARS-CoV-2 o 35% a pri pokračujúcich dobrých výsledkoch by mohlo dôjsť od 22. marca 2021 k preradeniu okresu Galanta do 3. stupňa varovania (tzv. bordový okres).

Obec Zemianske Sady ako zriaďovateľ predškolského a školského zariadenia oznamuje, že obnovenie prezenčnej formy vzdelávania v ZŠ s MŠ Zemianske Sady sa riadi uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 123/2021 z 28. februára 2021, z ktorej vyplýva podmienka testovania jedného zákonného zástupcu (rodiča) žiaka alebo dieťaťa. Na vstup do školského zariadenia je v prípade okresu vo 4. stupni varovania potrebný negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní. Obec ďalej dôrazne odporúča testovanie všetkých dospelých členov spoločnej domácnosti.

Zároveň podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest je od 15. marca 2021 pri vstupe do predškolského alebo školského zariadenia povinný respirátor FFP2 podľa normy STN EN 149+A1.

Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante – 10.03.2021 (.pdf)