Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 11.12.2023

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Ing. Roman Súkenník zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 11.12.2023 (t.j. v pondelok) o 17:00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Zemianskych Sadoch. Program:

 1. Zahájenie.
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice (starosta obce)
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ
 4. Voľba hlavného kontrolóra obce
 5. Zápis do kroniky obce za rok 2022
 6. VZN č.4/2023 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zemianske Sady ( starosta )
 7. VZN č. 5/2023 o dani z nehnuteľnosti (starosta )
 8. VZN č. 6/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (starosta )
 9. Rozpočet obce na rok 2024 (ekonómka obce)
 10. Výstavba v obci, pripravované projekty a žiadosti o dotácie (starosta )
 11. Rôzne
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami!

Pozvánka na Požehnanie adventného venca 2023

Obec Zemianske Sady pozýva všetkých občanov na Slávnostné požehnanie adventného venca a zapálenie prvej adventnej sviece, ktoré sa bude konať v nedeľu 3. decembra 2023 o 15:30 hod. v parku.

V atmosfére adventného obdobia vystúpi spevácka skupina Krojovanka a žiaci našej Základnej školy. Podávať sa budú vianočné koláče, horúci čaj a varené víno.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a s ich zverejnením na webovom sídle a sociálnych sieťach obce Zemianske Sady.

 

Pozvánka na Stretnutie s Mikulášom 2023

Milé deti, Obecný úrad Zemianske Sady Vám oznamuje, že i  tento rok k nám zavíta svätý Mikuláš a to dňa 3. decembra 2023 (v nedeľu) o 11:30 hodine. Mikulášsku nádielku bude rozdávať spolu so svojimi pomocníkmi všetkým dobrým deťom do 14 rokov (vrátane), ktoré majú v obci Zemianske Sady trvalý pobyt. Mikuláš príde na koči a bude rozdávať balíčky po obci smerom od Šalgočky.

Teší sa na Vás Mikuláš a jeho pomocníci!

Účasťou na stretnutí s Mikulášom udeľujete súhlas so zhotovením fotografií obcou a ich zverejnením na internetovej stránke obce Zemianske Sady.

Verejná vyhláška – Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Šintavan, s.r.o. ako vlastník a oprávnený zástupca vlastníkov viac ako 1/3 poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri Šintava pozýva všetkých vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do tohto spoločného poľovného revíru na Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru Šintava, ktoré sa bude konať dňa 04.12.2023 o 11:00 hod. v spoločenskej miestnosti Chaty Poľovníckeho združenia Dubník Šintava na adrese: Vinohrady nad Váhom 626, 925 55 Vinohrady nad Váhom.

Verejná vyhláška – Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov – pokyny a úplné znenie pozvánky (.pdf)

Podvody na senioroch – výmena odkvapových rúr

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante upozorňuje občanov, že v poslednej dobe boli opäť zaznamenané podvody najmä na starších občanoch s cieľom pripraviť ich o úspory.

Traja neznámy muži na osobnom motorovom vozidle so zahraničným evidenčným číslom osobne navštívili starší manželský pár v Šoporni a uviedli, že im lacno vymenia odkvapové rúry. Ešte pred dokončením práce dohodnutú sumu neúmerne navýšili, pričom seniori uviedli, že takú vysokú hotovosť nemajú. Napokon podvodníkom namiesto dohodnutej sumy odovzdali niekoľko tisíc Eur, pričom dokončenia opravy rúr sa už nedočkali.

Ďalší oklamaný dôchodca, ktorý vpustil podvodníkov do svojho domu v Seredi, obdobným spôsobom prišiel o 12 000 Eur.

Polícia opätovne vyzýva najmä starších občanov, aby do svojich obydlí nevpúšťali cudzích ľudí a v prípade podozrenia, že sa jedná o podvodníka, okamžite kontaktovali políciu na linke 158.

Pozvánka na Posedenie dôchodcov 2023

Milí dôchodcovia! Starosta obce, Obecné zastupiteľstvo a zamestnanci obce Zemianske Sady Vás srdečne pozývajú na tradičné Posedenie dôchodcov, ktoré sa bude konať vo štvrtok 9. novembra 2023 o 15.00 hodine v Školskej jedálni v Zemianskych Sadoch. Program:

 • príhovor starostu obce, vystúpenie detí MŠ
 • blahoželanie jubilantom
 • o zábavu sa postará DJ, harmonikár Miško a spevácka skupina Krojovanka

O bohaté občerstvenie je postarané. Pre každého návštevníka je pripravený darček. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach Obce Zemianske Sady.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra – 11.12.2023

Obecné zastupiteľstvo Zemianske Sady

I. Vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra.  Voľba sa uskutoční dňa: 11.12.2023 v zasadačke obecného úradu v Zemianskych Sadoch s. č. 42.

II. Určuje                  

 1. požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
  1. kvalifikačné predpoklady: ukončené úplné stredné vzdelanie
  2. spôsobilosť na právne úkony
  3. bezúhonnosť
 2.  náležitosti písomnej prihlášky:
  1. osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko
  2. doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
  3. úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  4. profesijný životopis
  5. čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
  6. písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 13 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať“ zašlú na adresu Obecný úrad, č.42, 925 54 Zemianske Sady najneskôr do 24.11.2023 alebo osobne doručia najneskôr do 24.11.2023 do 15:00 hod., t. j. najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecný úrad v Zemianskych Sadoch. Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na obecný úrad, alebo dátum doručenia podľa pošty.

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto dňom je 1.1.2024.

Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na pracovný úväzok 0,2.

III. schvaľuje ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra:

 1. spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním,
 2. uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra, úspešným uchádzačom bude obecným úradom v Zemianskych Sadoch zaslaná poštou pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 9 dní pred konaním voľby.
 3. každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami OZ v Zemianskych Sadoch, v časovom rozsahu maximálne 5 minút.
 4. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.

IV. Zriaďuje komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a na posúdenie splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra v zložení:

 • Mgr. Štefan Šípka
 • Miriam Pagáčová
 • Vlasta Sokolová

Komisia otvorí obálky, posúdi splnenie náležitosti prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a  vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra najneskôr do 30.11.2023

V. Ukladá obecnému úradu zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce a v regionálnej miestnej tlači v zákonom stanovenej lehote, ktorá je najmenej 40 dní  pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra.

Uznesenie B/6/2023 – OZ k bodu č. 4 v zmysle § 11 ods.42 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. v y h l a s u j e v zmysle § 18 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra. Voľba sa uskutoční dňa 11.12.2023 o 17 : 00 v zasadačke Obecného úradu v Zemianskych Sadoch s.č. 42

Pozvánka na vystúpenie speváka Maroša Banga – 15.10.2023

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Dvorníky Vás pozýva na vystúpenie nevidiaceho speváka Maroša Banga, ktoré sa bude konať v nedeľu 15. októbra 2023 o 16:00 v Kostole Panny Márie Ružencovej v Zemianskych Sadoch. Vystúpenie moderuje Alexandra Bangová. Všetci ste srdečne vítaní!

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – Výsledky

Obec Zemianske Sady zverejňuje Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali dňa 30.09.2023.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – 30.09.2023 – Zápisnica okrskovej volebnej komisie (.pdf)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 26.09.2023

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 26.09.2023 (t.j. utorok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zemianskych Sadoch. Program:

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce
 4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce – starosta obce
 5. Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2023 – ekonómka
 6. ZŠ s MŠ – po zahájení školského roka a financovanie – starosta obce, riaditeľ ZŠ s MŠ
 7. Výstavba v obci
  1. Miestne komunikácie
  2. Skvalitnenie separovaného zberu
  3. Havarijný stav elektroinštalácie ZŠ
  4. Kotolňa ZŠ, trieda MŠ
  5. ČOV a kanalizácia
  6. Projekt rekonštrukcie KD
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami.