SNP našlo veľký ohlas medzi obyvateľstvom. Aj keď v obci neboli žiadne udalosti, niektorí občania ( Ján Minárik, Michal Kubovič, Bohumil Boleček, Štefan Lukáč, Štefan Štrbavý, Michal Ondrušek a možno aj ďalší ) sa aktívne zúčastnili na partizánskom hnutí najmä v Trenčianskom a Žilinskom kraji. V roku 1945 všetci s netrpezlivosťou čakali ukončenie 2. svetovej vojny. Dňa 30. marca 1945 Nemci nariadili obciam Dvorníky, Bojnièky, Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady, aby každý občan, ktorý vlastnil konský poťah sa zúčastnil odvážania tabaku zo sušiarne Zemianske Sady do Serede. Na odvoz prišlo 40 vozov. Sušiareň mala byť vyhodená do vzduchu, preto obyvateľstvo sa pustilo do rabovania. Nemci sa zdržiavali v pivnici, na pozvanie Rafaelom Kostkom, popíjali a možno aj preto nestačili sušiareň vyhodiť do vzduchu. Bol otvorený aj sklad liehu. Pretože aj tam sa rabovalo cez noc sa liehovar chytil a zhorel, pravdepodobne neopatrným zaobchádzaním s otvoreným ohňom. Pri bojoch o Zemianske Sady bol zabitý črepinou z delostreleckého granáta Štefan Majka 20 ročný, ženatý, otec jedného dieťaťa. Bol zabitý vo svojom rodičovskom dome.

Zemianske Sady boli oslobodené 1. apríla 1945 ČA.

Štefan Urmínsky

Po oslobodení sa v obci ujalo vedenia obecné zastupiteľstvo. A. v roku 1950 vznikol miestny národný výbor. Dovtedy obec patrila pod notariát Dvorníky, okres Hlohovec. Predsedom MNVsa stal Štefan Urmínsky, roľník. V tom istom roku po územnej reorganizácii bol vytvorený v obci MNV patriaci do okresu Sereď. V roku 1954 bola časť .Dvorníky Čalád. (patrí do Dvorníkov) pričlenená k Zemianskym Sadom. Pre udržanie poriadku a bezpečnosti v obci bola zriadená ľudová milícia o počte 14 mužov. Za veliteľa bol ustanovený Michal Miku., robotník, člen KSS. V roku 1947 začala pravidelná autobusová premávka na linke Pustakert – Zemianska Kert – Hlohovec a späť. Súkromnú dopravu vykonával pán Ján Psota.
Február 1948 zaujal všetky vrstvy obyvateľstva. Komunistická strana organizovala hliadkovú činnosť. Urobila sa voľba nového národného výboru. Za nového predsedu bol zvolený Viliam Bernáth, robotník, člen KSS. Urobila sa aj reorganizácia národného výboru.
V lete 1949 bola vybudovaná márnica na miestnom cintoríne a oprava zvonice. Na jeseň 1951 bol v obci zriadený okrsok SNB, ktorého prvým okrskárom bol Rudolf Vlha z Vrbového. Od 1. januára 1952 boli zriadení miestni tajomníci MNV. Tajomníkom MNV sa stal Viliam Bernáth, doterajší predseda MNV a za predsedu MNV bola zvolená Mária Alaxínová, riaditeľka školy. Predsedom MNV bola do roku 1959, keď ochorela a zastupovaním predsedu MNV bol poverený člen rady MNV, Dominik Tkáč. V tomto roku bol otvorený aj hostinec, Jednoty a vybudoval ho OSP. V roku 1956 bola zakúpená podnikom Zdravotnícke zásobovanie Bratislava, bývala sušiareň tabaku, ktorá pred znárodnením patrila veľkostatkárovi Schwarczovi, po znárodnení bola daná k dispozícii školskému majetku v Zemianskych Sadoch. Budova sa musela zrenovovať a prispôsobiť potrebám skladu. Jeho prvým vedúcim bol Gabriel Damin, ktorý túto funkciu zastával až do roku 1984, keď odišiel do dôchodku. Funkciu vedúcej skladu prevzala Viera Balášová, rodená Daminová. Sklad prešiel potom pod Útvar obrany závodu MEDIKA. Mnohí naši spoluobčania tam našli prácu ako skladníci a strážnici. MEDIKA slúžila aj ako sklad civilnej obrany. Jej činnosť bola ukončená rokom 2003.

V roku 1959 bol uvedený do prevádzky Poštový úrad pre obce Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka. Miestny rozhlas bol vybudovaný v roku 1960 a po celej obci sa vysadilo asi 200 topoľov. školský majetok vybudoval 2 bytové jednotky. Zaviedla sa zdravotná služba, ktorú poskytoval MUDr. Imrich Marušek, obvodný lekár z Dvorníkov. Ordinačnú miestnosť mal zriadenú v budove ŠkM v kaštieli. Táto ordinácia z hygienických dôvodov bola neskoršie zrušená. Od 1.7.1960 bol zriadený matričný obvod pre obce Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka. Kniha narodení a kniha úmrtí boli prenesené pre Zemianske Sady a Šalgočka z Dvorníkov od roku 1950 a pre obec Pusté Sady z Bábu kniha manželstiev je vedená od 1.7.1960. V máji 1960 prebehli voľby do národných výborov. Za predsedu bol zvolený Viliam Bernáth a za tajomníka Jozef Košťál.

Viliam Bernáth

Po voľbách v dôsledku územného členenia štátu bola obec začèlenená do novozriadeného okresu Galanta. V roku 1961 bola vybudovaná elektrická sieť
v dĺžke 1 km. Bolo napojených 63 domácností, čím sa ukončila elektrifikácia obce. V roku 1963 Okresným národným výborom v Galante bola obec vyhlásená za strediskovú a v budúcich rokoch sa má sústreďovať väčšia investícia na výstavbu zabezpečujúcu základné služby obyvateľstvu po stránke zdravotnej, kultúrnej a obchodnej. V jesennom období v roku 1964 sa začalo s budovaním chodníkov cez obec v dĺžke okolo 1 600 m, ktoré prebiehalo aj v ďalších rokoch. Boli vysadené okrasné stromky asi 580 ks a to javor červenolistý, lipa, jaseň a moruša. V máji 1964 vo voľbách do MNV za predsedu bol zvolený Jozef Košťál a za tajomníka Viliam Bernáth.

Jozef Košťál

Urobená bola bezprašná úprava ciest, najmä okolo ZDŠ. Opravili sa 4 miestne studne a bola zrenovovaná sobášna miestnosť.
V roku 1968 sa začalo s výstavbou školských dielní a bola otvorená jedáleň pre žiakov ZDŠ.
V roku1969 sa začalo s prípravou skupinového vodovodu pre Šalgočku, Pusté Sady a Zemianske Sady. Vodovod bol daný do prevádzky v rokoch 1972-1973. V roku 1971 sa začala výstavba štvor-bytovky na parcele Heleny Weisovej pre členov družstva. Bola zbúraná budova starej školy a na jej mieste bol zriadený park. Predseda MNV Jozef Košťál sa stal členom rady ONV a pracovníčka MNV pani Hornáčková členkou Okresnej finančnej komisie. V roku 1971 sa uskutočnili teritoriálne zmeny.
Došlo k zlúčeniu obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka, vytvoril sa MNV so sídlom v Zemianskych Sadoch. Za predsedu MNV bol zvolený Jozef Košťál, ktorý túto funkciu vykonával až do roku 1980, keď odišiel pracovať na ONV Galanta ako vedúci odboru sociálneho zabezpečenia. Značne sa zlepšila situácia v obchodnej sieti odovzdaním do užívania novovybudovaného nákupného strediska v Zemianskych Sadoch, vybudovaného Jednotou. Vybudovalo sa verejné osvetlenie, dokončil sa skupinový vodovod v hodnote vyše 5 mil. Kčs, vybudovalo sa 11 km vodovodnej siete, vodojem a čerpacia stanica, montovaná prístavba učební SOUP, cesty, chodníky, ihriská na ZD., tribúna domy smútku Pusté Sady, Šalgočka, Zemianske Sady, úprava okolia domu smútku, rozvod vody na cintoríne vybudovanie umelej lyžiarskej dráhy Igmál, chaty Igmál, výstavba školskej budovy pre materskú školu v akcii .Z., športoviská pri ZDŠ. V roku 1973 MNV vykúpil rodinný dom v Šalgočke (od Stranovského) pre účely zdravotnej služby, kde bola zriadená detská ordinácia a poradňa pre matky s deťmi. V roku 1980 bol za predsedu MNV zvolený Jindrich Ujváry a za tajomníèku Matilda Hornáčková.

Jimrich Ujváry

Boli vyasfaltované chodníky. Pozornosť bola venovaná aj ZDŠ a materskej škole. Bolo vysadených okolo 250 stromkov a kríkov, telocvičňa SOUP v hodnote 4 mil. Kčs, predajňa potravín Pusté Sady, športové ihrisko SOUP. Projekčne bola pripravená prístavba MŠ a v dôsledku nedostatku pitnej vody projekt prívod vody Pata- Pusté Sady. Nakoľko výdatnosť vodného zdroja poklesla zo 7 na 3 litre za sek. V roku 1986 bol vo voľbách za predsedu MNV zvolený Emanuel Antal a za tajomníka MNV Hornák František. V roku 1987 bola zriadená prevádzkáreň pri MNV pre činnosť murárstvo a maliarstvo s 3 stálymi pracovníkmi. V roku 1988 bola rozšírená na 6 stálych pracovníkov. V tomto roku bola dokončená aj prístavba ďalšej triedy materskej školy a vybudovali sa autobusové čakárne. V akcii .Z. bola dokončená stavba prívod vody Pata Pusté Sady. 16. marca 1990 došlo k rekonštrukcii pléna MNV a rady MNV. Do dôchodku odišiel predseda MNV Emanuel Antal a funkciu predsedu MNV prevzal Michal Hájnik z Pustých Sadov. Päť poslancov rezignovalo na funkciu a na uvoľnené miesta poslancov MNV boli zvolení noví členovia za KDH. Od 1.1.1991 sa obec Pusté Sady osamostatnila a za starostu obce Zemianske Sady a Šalgočka bol zvolený Ferdinand Košťány zo Šalgočky. Dňom 31.12.1990 sa končí činnosť MNV, rušia sa funkcie predsedu MNV, podpredseda a tajomník MNV. Od 1. januára 1991 začína činnosť O B E C na čele SO STAROSTOM OBCE A OBECNÝM ZASTUPITEĽSTVOM.

Ferdinand Koštány sa funkcie starostu obce vzdal. Potom sa obec Šalgočka osamostatnila a konali sa ďalšie voľby. Za statrostu samostatnej obce Zemianske Sady bol zvolený Jaroslav Poláš. Majetok sa komisionálne delimitoval na tri obce. Bola zrušená aj drobná prevádzkáreň. Započalo sa s plynofikáciou obce, ktorú robila firma Technokomp z Hlohovca. Výkopové práce sa robili vlastnými mechanizmami, ktoré sa začali 14. októbra 1993 v dĺžke 995 m. Vo voľbách v decembri 1994 bolo zvolené nové zastupiteľstvo a za starostu obce bol zvolený Ing. Roman Súkeník, absolvent V.P v Nitre, naposledy pracovník SOUP.

Roman Súkeník

Ako najmladší starosta na Slovensku išiel do tejto funkcie nielen pre zaujímavú prácu s ľuïmi, ale predovšetkým chce využiť možnosť, urobiť pre svoju obec viac ako doteraz. Bola dobudovaná plynofikácia obce a v roku 1995 aj plynofikácia materskej školy a 1996 základnej školy. V r. 1995-2000 obec pod vedením Ing. Romana Súkeníka, starostu obce, vybudovala nový kostol. Bola to dávna túžba obyvateľov obce. V roku 1997 sa začalo s prípravnými prácami na kanalizácii a čistiarni odpadových vôd. V r. 1998 bol poslancami OZ po diskusii s občanmi vybratý systém tlakovej kanalizácie. Výberovým konaním komisionálne bol za dodávateľa stavby ČOV a OZ schválená firma PRESSKAN B.B. spol s r.o. Banská Bystrica 23.9.2002. Kolaudácia ČOV a kanalizácie prebehla 8. júna 2004 a spustená bola 14.6.2004. V rokoch 2001-2002 bol vybudovaný nový telefónny kabél s možnosťou pripojenia na internet. Na realizáciu opatrení a riešenie aktuálnych potrieb boli získané zdroje a uplatňovanie požiadavky o dotácie na štátne orgány na úrovni ministerstiev a nimi riadených účelových organizácií.