Každé mesto, dedina má svoju históriu a s ňou súvisí aj kultúra, ktorú si vytvárajú ľudia v jednotlivých historických obdobiach. V minulosti obec nemala kostol, faru, kultúrny dom a iba málotriednu školu. Pamiatky: Dominantou obce z hľadiska kultúrnych pamiatok je zvonica s krížom. Ďalej je to Zemianska kúria, postavila ju rodina Thúry.

V obci máme niekoľko sôch:

. socha sv. Vendelína vyrezávaná z dreva,
. socha sv. Urbana (ochrancu vinohradníkov),

socha sv. Vendelína

túto dala postaviť rodina Bolečková.
Pred bývalým domom F. Kollára je socha Najsvätejšej Trojice, dal ju postaviť Ján Královič. Pri oslavách Medzinárodného družstevného dňa v r. 1969 bol odhalený pomník na nádvorí školského majetku organizátorom poľnohospodárskeho štrajku, ktorý bol organizovaný 13. decembra 1921.

Ľudové zvyky, obyčaje:

Z roku 1910 je zaujímavý záznam ako ľudia pochovávali zomrelé ženy. Oblečená bola do bieleho kroja a ten pozostával: biela sukňa, zástera s čipkami, rukávce, biely vyšívaný ručník a odevačka – dlhý závoj z tylu.

Svadobný krojkroj

ľudová umelkyňa Salomena Vívodíková na tyl kreslila odzoby, ktoré sa potom vyšívali. Ďalší záznam hovorí o zábavách kde hrala harmonika, bolo to v strede dediny (bývalá Pekáreň) dnes je tam obchod Potraviny. Každú nedeľu vyhrávali cigáni, tancovalo sa, schádzala sa celá dedina. Cigáni (muzikanti) boli zo Zemianskych Sadov menovite: Teodor K u z m a , Š t e f a n Polák, .Jozef Bihári, Klement Kuzma, Dani. Jozef, Polák Ján.

Zvyky a obyčaje pretrvávali najmä v čase Vianoc, veľkonočných sviatkov, stavanie májov. Potom v zime je to vyšívanie a pletenie ihlicami. Taktiež pretrváva zvyk dodnes, že ženy sa stretávajú na páračkách peria v zimných mesiacoch.

Kultúrny dom. Významným dňom pre obec bol 18. október 1959, bolo to na .Hody., slávnostné otvorenie novopostaveného kultúrneho domu, tu sa premietali filmy (aj 3x týždenne). V novej budove boli umiestnené kancelárie MNV, zasadačka, sobášna sieň, ľudová knižnica. Od r. 1960 aj miestny rozhlas. Na vybudovaní kultúrneho domu má veľkú zásluhu p. Viliam Bernáth, tajomník MNV. V KD bolo sídlo Osvetovej besedy, správcom bol p. J. Ujváry.

Knižnica mala rôzne názvy bola súčasťou OB neskôr MKS. Knižnicu viedla v r. 1976-1991 p. Jana Pavlíková. V 60 tych rokoch knižnica eviduje počet 587 zväzkov, za rok ´´2004 knižničný fond v Zemianskych Sadoch narástol na 5 918 kníh, údaj svedčí, že knižničný fond v obci sa neustále zveľaďuje a slúži na vzdelanie pre deti, mládež aj dospelých.
Od 1.1.1994 knižnicu vedie p. Mgr. Štefánia Vašková, učiteľka ZŠ.

Aktív pre občianske záležitosti organizoval :

rozlúčky so zosnulými občanmi,
uvítanie detí do života,
slávnostné odovzdávanie občianskych preukazov
Oslavy medzinárodného družstevného dňa sa stali tradíciou s bohatým kultúrnym programom v sále kultúrneho domu, často vystupovali aj profesionálni umelci z Bratislavy (Ivan Krajíček, Tatiana Hubinská, Zdenek Sychra a iní).

Divadelníci: Dedinské divadlo v obci sa prezentovalo v r. 1956-1957 divadelnými hrami .Kristínka, Nový život a Jožko Púčik a jeho kariera. pod vedením p. Hedvigy Kollárovej, učiteľky miestnej rodáčky. V r. 1975 divadelníci (ochotníci) sa predstavili hrou.
Keď kvitnú lipy.. Hru nacvičili manželia Svitičoví, učitelia POU, so svojimi žiakmi. V hre sa využili doterajšie kulisy, ktoré boli zakúpené pri otvorení kultúrneho domu.
Žiaci POU s predstavením vystúpili v blízkom a vzdialenom okolí. (Jalšové, Horná Kráľová).
V roku 1997 vystúpili mládežníci zo Zemianskych Sadov s divadelným predstavením:
.Svetlo svetu dnes nastalo…., vystúpili aj v Pate. Hlavní organizátori tohto významného podujatia boli M. Čapkovič a J. Sedláčková s 23 amatérskymi hercami.

Spoločenské organizácie:

MO ČSČK v začiatkoch mala 108 členov, štyria členovia sú držiteľmi zlatej Jánského plakety Vladimír Polák, Justína Vallová, Vítezoslava Cicáková, Jozef Kurinec.
V súčasnosti organizácia nie je, organizuje však BDDK (bezpríspevkové dobrovoľné darcovstvo krvi). Veľmi úspešne získava darcov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú organizovaných odberov. Túto záslužnú prácu viedla p. Siegrid Košťálová, teraz v organizovaní BDDK pokračuje p. Marta Súkenníková. SZ. (Slovenský zväz žien) organizoval besedy, prednášky, výstavy, zájazdy pre deti. V r. 1964 vznikol Spolok chovateľov drobných hospodárskych zvierat.

Zakladateľ p. Gabriel Bolla.

Od roku 1965-1987 pracuje v obci MO-SZCH (Slovenský zväz chovateľov), predseda p. G. Bolla, odmenený viacerými vyznamenaniami napr. .Vzorný chovateľ., Pamätná plaketa I. stupňa (zlatá). Za dobrú prácu v ZO-SZCH odmenený aj tajomník p. J. Dobšovič .Vzorný chovateľ., Pamätná plaketa III.stupňa.. Menovaný bol odmenený aj za prácu v OVSZCH.
Od septembra 2003 pracuje v obci SZZP (Slovenský zväz zdravotne postihnutých). Má 132 členov.

. organizácia pomáha riešiť sociálne pomery zdravotne postihnutých,
. zabezpečuje liečebné pobyty.

Spevácka skupina:

Od roku 1984 pracuje Spevácky zbor dôchodkýň, vystupuje sporadicky. Významnou udalosťou bolo jej 15. výročie založenia. Pri tejto príležitosti si Spevácka krojovaná skupina zvolila pomenovanie Krojovanka, na oslavách vystupovali spevácke skupiny z okolitých dedín.

Krojvanka

Náš súbor uviedol pásmo:

.Sedliacka žatva na dedine.
Z histórie: pri založení v r. 1984 mala 6 žien, zakladali ju p. H. Sokolová t.č. pracovníčka MKS, p. Vojtechová t.č. učiteľka miestnej ZŠ, teraz pracuje na ZŠ v Šintave. Pri zrode bola a do dnešných dní je p. Alžbeta Majerníková, speváčka. Je dušou súboru, zbiera ľudové piesne a tradície. Od r. 1987 pracuje v skupine 13 členov. So súborom spolupracuje už 8 rokov p. C. Košťálová, uvádza ich program a v súčasnosti je aj speváčkou súboru.

Súčasnosť: Oporou speváckej skupiny Krojovanka je Ing. Roman Súkeník, starosta obce, ktorý ju všemožne podporuje.

Akcie: Spevom spestrujú miestne akcie:

Fašiangové posedenie dôchodcov posedenie pri vatre
účinkujú pri cirkevných obradoch v našej obci na výročiach, spoločenských udalostiach pri poslednej rozlúčke našich občanov sú pozývaní aj partnerskými súbormi zo susedných obcí. Vystupovali v Pustých Sadoch, Pate, Šoporni, Sládkovičove, Šali, Galante, Košútoch, D. Dubovom, D. Krupej, H.

     Krupej, Piešťanoch, Banskej Bystrici, atď.

Úspechy: v r. 2005 sa zúčastnili na .Prehliadke ľudových súborov. v rámci okresu kde obsadili 1. miesto. Na krajskej súťaži .Nositelia tradícií. dedinských folklórnych skupín v Piešťanoch, získali 2. miesto.

Záver: Ich nadšenie a elán, ktorým šíria ľudové piesne a zvyky, možno vyjadriť slovami:
Duch národa žije v piesni a s ňou sa vznáša k výšinám, kto tej piesni cestu kliesni, sláva mu, nech dlho žije nám!.

Počnúc rokom 1994 obecný úrad organizuje rôzne akcie kultúrneho charakteru.

Organizátormi sú starosta obce Ing. Roman Súkeník a p. Angela Žáková, pracovníčka OcÚ Zemianske Sady.
Niektoré akcie sa stali tradíciou:
– zájazdy do divadla (Nitra, Bratislava)
– degustácia vín
– maškarný ples pre deti
– diskotéka pre deti (MDD)
– obecný ples (poriadal sa 6x)
– Mariášové turnaje poriadané v obci s regionálnou účasťou o .Pohár starostu obce.
– MISS Zemianske Sady
– Fašiangové posedenie dôchodcov, kde vystupuje dychová hudba Vinohradčanka so svojim programom .Pochovávanie basy..
– Stretnutie s Mikulášom je zaujímavá akcia nielen pre deti ale aj dospelých, rozdávanie darčekov Mikulášom a jeho sprievodom čerti, anjeli na koči s koňom, v súčasnosti ho vymenil .Santa mobil..
– krásne vystúpenie v rámci MDD – súrodenci Jendruchovci.
– b e s e d y s o s p i s o v a t e ľ m i :  P.Andru.ka, D.Hevier, R. Čižmárik.
– zájazdy na kúpalisko rodičov s deťmi,
– kurz spoločenského tanca,
– kurzy varenia, šitia
– výstava vianočného pečiva s  receptami

V obci aktívne vystupoval 10 členný spevácky zbor PRAMEÑ

– prezentoval sa pri občianskych obradoch OcÚ
– na cirkevných podujatiach v kostole, viedla ho J. Sedláčková
– v obci opakovane vystupovala Gala-tanečná skupina z Bratislavy
– prebehla medzi poslancami OZ oboch družobných obcí, neskôr Základnú školu v Lukove a obec navštívili p. učiteľky miestnej Z..
– OcÚ organizuje aj rodinné výročia a uvítania detí do života:
– 100 rokov p. Jozefa Kotúčka (na posedení dôchodcov)
– Zlatá svadba Jozefa a Emílie Táčovských, Františka a  Bernardíny Račkovičových  OcÚ poriadal zájazdy pre dôchodcov s návštevou múzea, zámku, kúpanie sa v Rajeckých Tepliciach v k ú p e l n o m d o m e APHRODITE, jednodňové ale aj týždenné pobyty pre dôchodcov a členov SZZP. Relaxačno-kúpelný pobyt v Rajeckých Tepliciach v r. 2006 2x v roku (apríl a september).