Zasadnutia Obecného zastupiteľstva sa dajú stiahnuť vo formáte Adobe Reader ( .pdf ), alebo vo formáte dokumentu Word ( .doc ). Staršie zápisnice si môžete vyžiadať na Obecnom úrade.

Zásady odmeňovania poslancov OZ v Zemianskych Sadoch

Zásady odmeňovania poslancov – platné od 20.05.2019 (.pdf)

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok (súbor .doc )

Zápisnice a uznesenia z jednotlivých zasadnutí 2022

Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.12.2022 (.pdf)

 

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 30.09.2022 (.pdf)

Príloha č. 1 – Kontrola uznesení (.pdf)
Príloha č. 2 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Sady č. 3/2022 o o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni (.pdf)
Príloha č. 3 – Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zemianske Sady č. 4/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole (.pdf)
Príloha č. 4 – Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zemianske Sady č. 5/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Zemianske Sady (.pdf)
Príloha č. 5 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Sady č. 6/2022 o o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Zemianske Sady (.pdf)
Príloha č. 6 – Rozpočtové opatrenie 1/2022 (.pdf)
Príloha č. 7 – Žiadosť o navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie (.pdf)
Príloha č. 10 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ (.pdf)
Príloha č. 11 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ (.pdf)

Zápisnica zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 24.06.2022 (.pdf)

Zápisnica z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 03.03.2022 (.pdf)

Príloha č. 1 – Uznesenia z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)
Príloha č. 2 – VZN č. 1/2022 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl (.pdf)
Príloha č. 3 – Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Zemianske Sady na rok 2022 (.pdf)
Príloha č. 4 – Záverečný účet obce za rok 2021 (.pdf)
Príloha č. 5 – Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2022 (.pdf)
Príloha č. 6 – Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021 (.pdf)
Príloha č. 7 – Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2022 (.pdf)

Zápisnice a uznesenia z jednotlivých zasadnutí 2021

Zápisnica z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 28.10.2021 (.pdf)

Príloha č. 1 – Uznesenia z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)
Príloha č. 2 – Plnenie príjmov a výdavkov – 10.2021 (.pdf)
Príloha č. 3 – Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021 (.pdf)
Príloha č. 4 – Správa nezávislého audítora (.pdf)
Príloha č. 5 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 (.pdf)
Príloha č. 6 – VZN č.1 /2021 o určení pravidiel času predaja v obchode (.pdf)
Príloha č. 7 – VZN č.2/2021 o organizovaní miestneho referenda (.pdf)
Príloha č. 8 – VZN č.3/2021 o činnostiach ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Zemianske Sady (.pdf)
Príloha č. 9 – Projekty v obci Zemianske Sady (.pdf)
Príloha č. 10 – Finančný príspevok – Zariadenie pre seniorov Križovany (.pdf)
Príloha č. 11 – Finančný príspevok – Kataríne Zaťkovej (.pdf)
Príloha č. 12 – Uznesenia z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)

 

Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 30.06.2021 (.pdf)

Príloha k zápisnici z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – Uznesenia OZ (.pdf)
Príloha k zápisnici z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – Záverečný účet obce za rok 2020 (.pdf)
Príloha k zápisnici z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – Správa nezávislého audítora (.pdf)

Zápisnica z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 14.04.2021 (.pdf)

Príloha č. 1 k zápisnici z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – Uznesenia OZ (.pdf)
Príloha č. 2 k zápisnici z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – plnenie príjmov (.pdf)
Príloha č. 3 k zápisnici z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – rozpočet ZŠ na rok 2021 (.pdf)
Príloha č. 4 k zápisnici z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – správa o kontrolnej činnosti za rok 2020 (.pdf)
Príloha č. 5 k zápisnici z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 (.pdf)
Príloha č. 6 k zápisnici z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – Uznesenia z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Zápisnice a uznesenia z jednotlivých zasadnutí 2020

Zápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 14.12.2020 (.pdf)

Príloha č. 6 k zápisnici z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – Rozpočet príjmov a výdavkov obce Zemianske Sady na rok 2020 (.pdf)

Zápisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 24.09.2020 (.pdf)

Príloha č. 2 k zápisnici z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – Záverečný účet obce Zemianske Sady za rok 2019 (.pdf)
Príloha č. 3 k zápisnici z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – Stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2019 (.pdf)
Príloha č. 4 k zápisnici z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 (.pdf)
Príloha č. 5 k zápisnici z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – Dodatok č.7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu (.pdf)
Príloha č. 6 k zápisnici z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce (.pdf)

Zápisnica z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 09.06.2020 (.pdf)

Zápisinca zo 7. zasadutia Obecného zastupiteľstva – 27.02.2020 (.pdf)

Príloha č. 1 k 7. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva (.pdf)
Príloha č. 2 k 7. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva (.pdf)
Príloha č. 3 k 7. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva (.pdf)
Príloha č. 4 k 7. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva (.pdf)
Príloha č. 5 k 7. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva (.pdf)
Príloha č. 6 k 7. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva (.pdf)
Príloha č. 7 k 7. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva (.pdf)
Príloha č. 8 k 7. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva (.pdf)
Príloha č. 9 k 7. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva (.pdf)
Príloha č. 10 k 7. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva (.pdf)
Príloha č. 11 k 7. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva (.pdf)
Príloha č. 12 k 7. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva (.pdf)
Príloha č. 13 k 7. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva (.pdf)
Príloha č. 14 k 7. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Zápisnice a uznesenia z jednotlivých zasadnutí 2019

Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 28.11.2019 (.pdf)

Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 26.08.2019 (.pdf)
Uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 26.08.2019 (.pdf)
Príloha č. 2 k 5. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva – 26.08.2019 (.pdf)
Príloha č. 3 k 5. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva – 26.08.2019 (.pdf)

Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 20.05.2019 (.pdf)
Uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 20.05.2019 (.pdf)

Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 21.02.2019 (.pdf)

Zápisnice a uznesenia z jednotlivých zasadnutí 2018

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ v Zemianskych Sadoch

Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ v Zemianskych Sadoch

Zápisnica-z 20. zasadnutia OZ v Zemianskych Sadoch

Zápisnica-z 19. zasadnutia OZ v Zemianskych Sadoch

Zápisnica-z 18. zasadnutia OZ v Zemianskych Sadoch

Zápisnice a uznesenia z jednotlivých zasadnutí 2017

Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ v Zemianskych Sadoch

Zápisnica z 16. zasadnutia OZ v Zemianskych Sadoch

Zápisnica z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Zápisnica zo 14. zasadnutia OZ v Zemianskych Sadoch

 

Zápisnice a uznesenia z jednotlivých zasadnutí 2016

13. zasadnutie OZ v Zemianskych Sadoch
Zápisinca-z-12-zasadutia-oz
Zápisnica a uznesenie z 11. zasadnutia OZ (súbor .pdf; 1,2 MB )

Zápisnica a uznesenia z 10. zasadnutia OZ (súbor .pdf; 930 KB )

Zápisnica a uznesenia z 9. zasadnutia OZ (súbor .pdf; 1,7 MB )

Zápisnice a uznesenia z jednotlivých zasadnutí 2015

Zápisnica z 8. zasadnutia OZ
Zápisnica a uznesenia zo 7.zasadnutia OZ Uznesenia zo 7. OZ (súbor .doc)

Zápisnica a uznesenia zo 6 zasadnutia OZ (súbor .docx)

Zápisnica a uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (súbor .pdf)

Zápisnica a uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (docx)

Zápisnica a uznesenie z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (súbor .pdf; 170 KB )
Zápisnica a uznesenie z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (súbor .docx; 21 KB )

Zápisnica a uznesenie z 1. a 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (súbor .pdf; 170 KB )
Zápisnica a uznesenie z 1. a 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (súbor .docx; 21 KB )
Dátum konania zasadnutia: 01.12.2014