Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zemianske Sady (ďalej len „PHRSR“) je základným programovým dokumentom riadenia regionálneho rozvoja na miestnej úrovni.
Je strednodobým programovým dokumentom pre plánovité riadenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce v aktuálnom programovom období riadenia regionálneho rozvoja krajín Európskej únie 2021 – 2027 s presahom do roku 2030.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zemianske Sady je strategickým dokumentom spracovaným na miestnej úrovni podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zákon EIA/SEA).

Vzhľadom na skutočnosť, že je spracovaný v súlade s platným UPN obce v znení Zmien a doplnkov č. 2/2020 i v súlade s platným UPN–R Trnavského samosprávneho kraja ako aj vzhľadom na skutočnosť, že nevytvára rámec pre projekt alebo činnosť podľa prílohy č. 8 zákona 24/2006 Z.z., t.j. neobsahuje projekt s povinne posudzovanou činnosťou, jeho obstarávateľ – obec Zemianske Sady – nie je povinný predkladať tento strategický dokument na posúdenie jeho vplyvov na životné prostredie.

Komplexnosťou riešenia tohoto Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zemianske Sady na roky 2023 – 2030 samospráva obce zabezpečuje rast kvality života v území a celkové zlepšenie životného prostredia.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zemianske Sady je spracovaný v súlade so Zákonom o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z.z. zo dňa 4.11.2008 v znení Zák. č. 309/2014 Z.z., 378/2016 Z. z., 58/2018 Z. z., 313/2018 Z. z., 221/2019 Z. z., 134/2020 Z.z, 258/2021 Z.z. a 113/2022 Z.z.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zemianske Sady na roky 2023 – 2030 (.pdf)