Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (ďalej len „PHSR“) je základným programovým dokumentom riadenia regionálneho rozvoja na miestnej úrovni. Je strednodobým programovým dokumentom pre plánovité riadenie hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce v programovom období podpory regionálneho rozvoja krajín Európskej únie 2014 – 2020 s výhľadom do roku 2022.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zemianske Sady je spracovaný v súlade so Zákonom o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z.z. zo dňa 4. novembra 2008 v znení Zákona č. 309/2014 Z.z. zo dňa 15. októbra 2014.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zemianske Sady pre roky 2015 – 2020 (.pdf)