V roku 1952 rozhodnutím Povereníctva poľnohospodárstva a KNV v Bratislave bolo v budovách ČSŠM zriadené Stredisko pracujúceho dorastu s odborom teplomilných rastlín. Prvým riaditeľom bol Ján Jacko. Škola počas svojej existencie mala viacerých zriaďovateľov (Ministerstvo školstva, Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy a teraz Trnavský VÚC).
Škola postupne prešla rôznymi názvami s vyučovaním viacerých odborov zameraných najmä na záhradníctvo a vinohradníctvo. Boli to 2-ročné, 3-ročné odbory s možnosťou pokračovania maturitného štúdia. Od roku 1984 bol zavedený aj potravinársky odbor cukrovinkár so zameraním na trvanlivé pečivo pre Pečivárne Sereď.
Po roku 1990 upadá záujem o poľnohospodárske odbory, preto sa škola preorientovala na nové odbory: učebný odbor krajčírka od r. 1995/96, aj študijný odbor pracovník marketingu od r. 1997/1998. Škola postupne vytvárala optimálnejšie podmienky pre žiakov i pracovníkov školy. Vybudovala byty pre učiteľov, komplex budov Domova mládeže, nové učebne, neskôr nový učebňový blok pre teoretické vyuèovanie, športovú halu, ktorá sa realizovala v akcii .Z. Ďalej to bola čistiareň odpadových vôd, ústredné kúrenie na mazut nahradila plynofikácia. Súčasťou školy bol aj školský majetok, na ktorom učitelia aj žiaci mali možnosť si overiť teoretické poznatky v praxi. Po delimitácii ŠkM k S¡M Sládkovičovo bolo škole ponechaných cca 15 ha, na ktorých škola založila sortiment ovocných stromov, viniča, ovocnú a viničnovú škôlku a zamerala sa na pestovanie zeleniny a kvetov. Časť pôdy sa využívala na demonštračné práce, poľné pokusy najmä odrodové. Žiaľ, všetko je to už len minulosť.

Za 54 rokov SOU poľnohospodárske vychovalo stovky kvalifikovaných poľnohospodárskych odborníkov, z ktorých viacerí nadobudli aj vysokoškolské vzdelanie a úspešne sa zapojili do poľnohospodárskej praxe, ale aj do iných oblastí na trhu práce. Riaditeľmi školy mimo už menovaného Ing. J. Jacka boli Ing. Ivan Knotek, CSc., Ing. Štefan Hronský, CSc, Ing. Vladimír Horváth, PaedDr. Mária Vargová.
V školskom roku 2006/2007 školu navštevovalo 103 žiakov, riadiťeľkou školy bola PaedDr. Darina Šulková. Uznesením zriaďovateľa TTSK č.22/2007/13 bol daný návrh na vyradenie zo siete stredných škôl. Na základe rozhodnutia MŠ SR sa SOU v Zemianskych Sadoch k 31.8.2007 vyradilo zo siete stredných škôl SR.

Areal SOUP rok 2004