VZN č. 2/2024 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl

Obec Zemianske Sady na základe splnomocnenia podľa § 20 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 6 ods.2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov toto „Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Sady č. 2/2024 zo dňa: 6. 3. 2024 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl.“

VZN č. 2/2024 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl (.pdf)

VZN č. 1/2024 o podmienkach držania psov na území obce Zemianske Sady

Obecné zastupiteľstvo v Zemianskych Sadoch, v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadene obce č. 1/2024 o podmienkach držania psov na území obce Zemianske Sady.

VZN č. 1/2024 o podmienkach držania psov na území obce Zemianske Sady (.pdf)

Návrh VZN č. 2/2024 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl

Obec Zemianske Sady na základe splnomocnenia podľa § 20 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 6 ods.2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov toto „Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Sady  č. 2/2024  zo dňa:  6. 3. 2024 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl.“

Návrh VZN č. 2/2024 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl (.pdf)

Návrh VZN č. 1/2024 o podmienkach držania psov na území obce Zemianske Sady

Obecné zastupiteľstvo v Zemianskych Sadoch, v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadene obce č. 1/2024 o podmienkach držania psov na území obce Zemianske Sady.

Návrh VZN č. 1/2024 o podmienkach držania psov na území obce Zemianske Sady (.pdf)

VZN č. 7/2023 o výške príspevku a určenie podmienok úhrady spojených s pobytom dieťaťa v MŠ

Obecné zastupiteľstvo obce Zemianske Sady na základe ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2023 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2023 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole (.pdf)

VZN č. 6/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Zemianske Sady v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, §20 ods. 4, § 21 ods. 2 a § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Zemianske Sady toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

VZN č. 6/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (.pdf)

 

VZN č. 5/2023 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2024

Obec Zemianske Sady v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4 ,5 a 6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 1, 2 a 3, § 16 ods. 1, 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4  a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2 a § 103  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2023 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2024.

VZN č. 5/2023 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2024 (.pdf)

 

VZN č. 4/2023 – Zásady hospodárenia s majetkom obce Zemianske Sady

Obecné zastupiteľstvo v Zemianskych Sadoch (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) určuje tieto Zásady hospodárenia s majetkom obce Zemianske Sady.

VZN č. 4/2023 – Zásady hospodárenia s majetkom obce Zemianske Sady (.pdf)

VZN č. 2/2023

Obecné zastupiteľstvo obce Zemianske Sady v zmysle § 27 ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a  podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Sady. Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia je vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 03/2022 Územného plánu obce Zemianske Sady.

VZN č. 2/2023 (.pdf)
Príloha č. 1 k VZN č. 2/2023 (.pdf)
Príloha č. 2 k VZN č. 2/2023 (.pdf)

VZN č. 3/2023 o určení spádových materských škôl

Obecné zastupiteľstvo Zemianske Sady na základe ust. § 8a zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov v súlade s ust. & 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa & 6 ods. 1 a s ust. & 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na všeobecne záväznom nariadení č.3/2023
o určení spádových materských škôl pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obciach Zemianske Sady a Šalgočka.

VZN č. 3/2023 o určení spádových materských škôl (.pdf)