Výzva na predkladanie ponúk – Odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení v budove Materskej školy

Obec Zemianske Sady ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“) zverejňuje túto výzvu na predkladanie ponúk na ďalej špecifikované stavebné práce nie bežne dostupné na trhu a to postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou bez  využitia elektronického trhoviska, zabezpečovanú podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ Obec Zemianske Sady realizuje stavebné práce zamerané na odstránenie havarijného stavu na objekte základnej školy s materskou školou – rekonštrukcia objektu z dôvodu havarijného stavu, v rámci ktorých je organizované aj verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou (prieskumom trhu) na predmet zákazky: Zemianske Sady, Odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení v budove Materskej školy.

Predpokladaná hodnota zákazky: 15.727,175 EUR bez DPH

Lehota a spôsob predkladania ponúk: do 18.07.2019, 09:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk – plné znenie výzvy, podmienky a spôsoby podania ponúk (.pdf)

Príloha č. 1 – Výkaz výmer MŠ – elektro materiál (.xlsx)
Príloha č. 1- Výkaz výmer MŠ – stavebný materiál (.xlsx)
Príloha č. 1 – Výkaz výmer MŠ – vodárenský materiál (.xlsx)
Príloha č. 1 – Výkaz výmer – obklad a dlažba (.xlsx)
Príloha č. 1 – Výkaz výmer – stavebné práce (.xlsx)
Príloha č.2 – Návrh na plnenie kriterií (.docx)
Príloha č. 3 – Návrh zmluvy o dielo (.docx)