Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

Na dosiahnutie tohto cieľa využívať koordinovaný postup všetkých poskytovateľov sociálnych služieb v obci, s efektívnym využitím ich súčasných personálnych a finančných kapacít a so zameraním sa na získanie všetkých dostupných finančných zdrojov, vrátane prehodnotenia priorít obecného rozpočtu smerom k navýšeniu v oblasti sociálnych služieb, aby boli v súlade záujmom a potrebami cieľových skupín v komunite obce.

Priority rozvoja sociálnych služieb v obci Zemianske Sady

Priorita č. 1 Terénna opatrovateľská služba
AKTIVITY  

Ø Zabezpečenie  sociálnej služby pre obyvateľov so zreteľom na ich zotrvanie v domácom prostredí

Ø Aktivity smerujú k skvalitneniu životnej úrovne,  k vytvoreniu podmienok pre plnohodnotný spoločenský a kultúrny rozvoj cieľovej skupiny a na zlepšenie medziľudských vzťahov.

 

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA 2019 – 2023
REALIZÁTOR Zodpovedná osoba
 

Ø  Obec Zemianske Sady

Ø  Trnavský samosprávny kraj

Ø  Registrovaný subjekt

 

 

 

 

Priorita č. 2 Sociálna služba v zariadení
AKTIVITY  

Ø Zabezpečenie pobytovej sociálnej služby v registrovanom zariadení VÚC

 

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA 2019 – 2023
REALIZÁTORI/PARTNERI Zodpovedná osoba
Ø  Obec Zemianske Sady

Ø  Trnavský samosprávny kraj

Ø  Registrovaní subjekt

 

 

 

Priorita č. 3 Stravovanie starších a odkázaných osôb, vrátane detí
AKTIVITY  

Ø Zabezpečenie možnosti  stravovania

Ø Zabezpečenie finančnej podpory stravovania

Ø Zabezpečenie potravinovej pomoci

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA 2019 – 2023
REALIZÁTORI/PARTNERI Zodpovedná osoba
Ø  Obec Zemianske Sady

Ø  Registrovaný subjekt

Ø  ÚPSVaR Galanta

 

 

Priorita č. 4 Integrácia detí vo výchovno–vzdelávacom procese
AKTIVITY  

Ø Individuálny prístup pri integrácií detí vo vyučovacom procese so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo s nadaním

Ø Zabezpečenie asistenta učiteľa

 

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA 2019 – 2023
REALIZÁTORI/PARTNERI Zodpovedná osoba
Ø  Obec Zemianske Sady

Ø  MŠ a ZŠ

 

 

Priorita č. 5 Spoločensky neprispôsobivé osoby
AKTIVITY  

Ø Osobitný príjemca dávky

Ø Začlenenie spoločensky neprispôsobivých osôb do spoločenského života

 

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA 2019 – 2023
REALIZÁTORI/PARTNERI Zodpovedná osoba
Ø  Obec Zemianske Sady

Ø   ÚPSVaR Galanta

 

 

Priorita č. 6 Nezamestnaní
AKTIVITY  

Ø Pracovné návyky

Ø Spolupráca s ÚPSVaR pri hľadaní zamestnania

Ø Pomoc pri rekvalifikácií

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA 2019 – 2023
REALIZÁTORI/PARTNERI Zodpovedná osoba
Ø  Obec Zemianske Sady

Ø  ÚPSVaR Galanta

 

 

Priorita č. 7 Vybudovanie bezbariérovosti v obci
AKTIVITY  

Predinvestičná fáza:

Ø Spracovanie výkresovej dokumentácie (pre územné konanie, pre stavebné povolenie)

Ø Vydanie stavebného povolenia

Investičná fáza:

Ø Získanie zdrojov financovania

Ø Verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 o ver. obstarávaní

Ø Realizácia

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA 2019 – 2023
REALIZÁTORI/PARTNERI ZDROJE FINANCOVANIA
Ø  Obec Zemianske Sady

Ø  MO Zdravotne postihnutých osôb

Ø  MPSVaR

Ø  Trnavský samosprávny kraj

Ø  dotácie z MPSVaR

Ø  výťažok z lotérie

Ø  vlastné zdroje pre kofinancovanie

 

Zodpovedná osoba  

 

Priorita č. 8 Legislatíva, Registrácia nových sociálnych služieb
AKTIVITY  

Ø Vypracovanie a schválenie VZN a zásady finančnej podpory v oblasti sociálnych služieb

Ø Novelizácia

Ø Registrácia sociálnych služieb na VÚC – podľa potreby –  …

 

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA 2019 – 2023
REALIZÁTORI/PARTNERI Zodpovedná osoba
Ø  Obec Zemianske Sady

Ø  Trnavský samosprávny kraj

 

 

Priorita č. 9  Bytová výstavba a podpora obnovy bytového fondu
AKTIVITY  

Predinvestičná fáza:

Ø Vysporiadanie vlastníckych vzťahov

Ø Spracovanie výkresovej dokumentácie (pre územné konanie, pre stavebné povolenie)

Ø Vydanie stavebného povolenia

Investičná fáza:

Ø Získanie zdrojov financovania

Ø Verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 o ver. obstarávaní

Ø Realizácia

Ø Kolaudácia

Fáza po realizácií:

Ø Kvalitné sociálne prostredie

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA 2019 – 2023
REALIZÁTORI/PARTNERI ZDROJE FINANCOVANIA
Ø  Obec Zemianske Sady

Ø  Štátny fond

Ø  Obyvatelia obce

Ø  Dotácie

Ø  vlastné zdroje

 

Zodpovedná osoba  

 

Priorita č. 10 Vybudovanie cyklotrasy
AKTIVITY  

Ø Zabezpečenie aktívneho športového vyžitia seniorov a mládeže

Ø Rehabilitácia zdravotne postihnutých

Ø Bezpečný presun obyvateľstva

 

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA 2019 – 2023
REALIZÁTORI/PARTNERI ZDROJE FINANCOVANIA
Ø  Obec Zemianske Sady

Ø  Ministerstvo Financií a PSVaR

Ø  Trnavský samosprávny kraj

Ø  MO zdravotne postihnutých osôb

Ø  Dotácie

Ø  vlastné zdroje pre kofinancovanie

 

Zodpovedná osoba  

 

 

Priorita č. 11  Vytvorenie zariadenia sociálnych služieb a podpora poskytovania sociálnej služby pre potreby obce hlavne s verejným poskytovateľom
AKTIVITY  

Ø Spolupráca

Ø Podpora

Ø Zabezpečenie  sociálnej služby pre obyvateľov so zreteľom na ich zotrvanie v domácom

      prostredí

 

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA 2019 – 2023
REALIZÁTORI/PARTNERI Zodpovedná osoba
Ø  Registrovaný subjekt

Ø  Obec Zemianske Sady

Ø  Trnavský samosprávny kraj

 
   

Záver

Sociálna služba je činnosť poskytovaná ľudom v nepriaznivej sociálnej situácii, podpora pri sociálnom začleňovaní a ochrane pred sociálnym vylúčením s cieľom umožniť im zapojenie do bežného života v spoločnosti. Práve komunitné  plánovanie by malo dať odpoveď na otázky ohľadne potrebných služieb v našej komunite, ako majú byť lokalizované, aké ľudské a finančné zdroje máme k dispozícii?.  Určite je prínosom prístup štátu, že vytvára legislatívny rámec na presun kompetencií v danej oblasti. No zároveň je potrebné upozorniť na nedostatočné finančné krytie daného zámeru zo strany štátu. Obec preto musí využívať aj iné zdroje financovania.

Je na samospráve, ako zabezpečí svoje poslanie vytvoriť pre občanov miesto pre dôstojný a plnohodnotný život. Slúži ku cti obyvateľom obce, že sa snažia plniť vytýčené ciele i v čase hospodárskej krízy, keď prostriedky na ďalší rozvoj obce zo štátneho rozpočtu boli značne obmedzené. Predsudky medzi obyvateľmi v obci nie sú také priepastné ako to poznáme v iných obciach. Už len preto si zaslúžia pozornosť a podporu štátnych orgánov na zlepšenie životných podmienok tunajších ľudí. 

Zemianske Sady, január 2019

 

Dokument bol prerokovaný a schválený na Obecnom zastupiteľstve dňa ……………… 2019.

Úplné znenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Zemianske Sady je k nahliadnutiu na Obecnom úrade obce Zemianske Sady.