Výzva na predkladanie ponúk – Výsadba novej izolačnej zelene

Obec Zemianske Sady ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“) zverejňuje túto výzvu na predkladanie ponúk na zákazku „Výsadba novej izolačnej zelene“.

Predpokladaná hodnota zákazky: 6 212,64 eur bez DPH

Lehota na predkladanie písomných ponúk je do: 19.06.2020, do 10:00 hod. V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Obec Zemianske Sady, Zemianske Sady 42, 925 54 Zemianske Sady. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky, je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk;

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania „Výsadba novej izolačnej zelene“ ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.

Výzva na predkladanie ponúk na zákazku „Výsadba novej izolačnej zelene“ – úplné znenie a podmienky (.pdf)

Príloha č. 1 –  Opis predmetu zakazky (.docx)
Príloha č. 2 – Výkaz-výmer – prázdny (.xls)
Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritérií (.docx)
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie (.docx)