Výzva na predkladanie ponúk – Regenerácia zelene v obci Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na zákazku s názvom „Regenerácia zelene v obci Zemianske Sady“.

Predpokladaná hodnota zákazky je 7 092,52 eur bez DPH.

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 29.05.2019 do 12:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk – Regenerácia zelene v obci Zemianske Sady – úplné znenie výzvy a podmienky (.pdf)

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky (.pdf)
Príloha č. 2 – Výkaz/výmer – prázdny (.xls)
Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritérií (.pdf)