Poloha a charakteristika prírodných pomerov obce

Poloha: Obec Zemianske Sady predstavuje celkovú výmeru katastrálneho územia 8 053 334 m2, z toho intravilán 1 061 505 m2 a extravilán 6 991 829 m2.

Zemepisnú polohu geometrického stredu obce určujú súradnice 48°19´45´´ s.g… A 17 49´16´´ v.g.d. Sklon reliéfu sa na území katastra pohybuje od 1 do 6 stupňov. Nadmorská výška v strede obce je 160m n.m.

Rozprestiera sa na Nitrianskej pahorkatine Zalužianskej pahorkatine, ktorú zaraďujeme do oblasti Podunajskej nížiny a pod oblasti Podunajskej pahorkatiny. Obec bola administratívne začlenená do Trnavského kraja a tvorí severnú polohu okresu Galanta. Kataster obce susedí s okresmi Nitra a Hlohovec. Od severozápadu cez sever až po severovýchod susedí s obcami Sasinkovom a Dvorníkmi, na východe s obcou Rumanová, na západe Vinohrady nad Váhom, na juhu Pusté Sady a na severe Šalgočka.

Je 15 km od Serede asi 14 km od Hlohovca. Približne rovnakú vzdialenosť má do Galanty, Trnavy aj Nitry ( 25 – 30 km ). Klimatické pomery: Podľa klimatickej klasifikácie zaraďujeme územie Zemianskych Sadov do teplej oblasti suchého okrsku s miernou zimou a dlhším slnečným svitom. Doba slnečného svitu vo vegetačnom období je priemerne 1297 hodín. Počet letných dní v roku sa pohybuje od 60 do 70. Dĺžka vegetačného obdobia je priemerne 183 dní.
Priemerná denná teplota v roku je 9,16 C. Najchladnejším mesiacom je január s priemerom -2,7 C a najteplejší je júl s priemerom 20,6 C. Priemerný dátum posledného mrazového dňa je medzi 21. aprílom a 1. májom. Prvý mrazový deň je od 11. do 21. októbra. Priemerné ročné zrážky sú 587 mm. Nad územím obce prevláda severozápadný smer prúdenia vetrov o priemernej sile 14 m.s-1. Obdobie so snehovou pokrývkou nepresahuje 90 dní.

Z hľadiska klimatických typov má kataster obce nížinný typ klímy s miernou intenzitou teplôt. Klíma je prevažne teplá, suchá až mierne suchá. Územie katastra obce sa nachádza v povodí rieky Váh. Cez kataster preteká vodný tok Jarčie s ubúdajúcim množstvom vody. Podzemná voda je tu charakteristická striedavým typom podzemnej vody dopĺňanej podzemnými vodami zo susedných území a zo zrážok.

Na území obce prevládajú prevažne stredne ťažké druhy pôd, najmä hlinité a piesočnato hlinité. Z pôdnych typov dominuje černozem a čiastočne hnedozem. Černozem a stredné druhy pôd sú predpokladom na pestovanie náročných teplomilných plodín ako je paprika, vinič, kukurica, slnečnica ale aj pšenica a jačmeň. Celý dnešný chotár je rozložený na 805,33 ha., z čoho je 620,53 ha ornej pôdy, 43,50 ha vinohradov, 17,73 ha záhrady, 14,09 ha ovocné sady, 24,25 ha trvalé trávnaté porasty, 9,12 ha lesné pozemky a nepoľnohospodárska pôda 76,12 ha.