Výzva na predloženie cenovej ponuky – WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách

Obec Zemianske Sady ako verejný obstarávateľ zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) s názvom „WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách“.

Predmetom zákazky je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách. K pokrytiu verejných priestranstiev WiFi pripojením bude dodanie tovarov – 10 vonkajších prístupových bodov zahrňujúcich potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou a montážou WiFi siete.  Vybudovaná WiFi sieť musí dosiahnuť pripojenie s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps.

Prístupové body budú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách:
01 – Obecný úrad
02 – Ihrisko pri Kostole
03 – Detské ihrisko
04 – Pošta
05 – Materská škola
06 – Cintorín
07 – Obchodný dom Jednota
08 – Autobusová zastávka (Kaptár)
09 – Autobusová zastávka (Hostinec)
10 – Na vŕšku

Predpokladaná hodnota zákazky: 12 500,00 Eur bez DPH

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 08.09.2020 o 10:00 hod. Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, a teda nebudú vyhodnocované.

Ponuku požadujeme predložiť osobne, poštou, kuriérom v uzavretej obálke označenej heslom prieskumu: Cenová ponuka – „WiFi4EU Zemianske Sady“- Neotvárať na adresu: Obecný úrad, 925 54 Zemianske Sady 42, alebo formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk V prípade predloženia ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej pošty.

Výzva na predloženie cenovej ponuky – WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách – úplné znenie výzvy (.pdf)

WiFi4EU Mapa prístupových bodov Zemianske Sady (.pdf)