Farské oznamy od 19. do 26. mája 2024

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 19. do 26. mája 2024.

Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 29.05.2024

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 29.5.2024 (t.j. streda) o 19:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zemianskych Sadoch. Program:

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Predaj nehnuteľného majetku, pozemkov Monike Macháčovej, Monike Medveckej, Anite Mihokovej – starosta obce
 4. Rôzne
 5. Diskusia
 6. Návrh na uznesenie – návrhová komisia
 7. Záver

Zámer na prevod nehnuteľného majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa – Monika Macháčová

Zámer obce Zemianske Sady previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa spôsobom podľa § 9a ods. 15.písm.f) zákona SNR č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zemianske Sady čl. 5 odst. 3 písmeno e, f

Obec Zemianske sady v súlade s § 9a ods. 15 písm. f) zákona SNR č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva obce Zemianske Sady č. B/7/2024 zverejňuje zámer previesť vlastníctvo majetku obce:

 • Parcela registra „C“ č. 40/1, o výmere 48 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva 402, k. ú. Zemianske Sady, obec Zemianske Sady, okres Galanta, vedenej Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor.

pre kupujúceho Monika Macháčová, rod. Šáriková nar. 23.5.1974, r.č., trvale bytom 925 54 Zemianske Sady 50, za predajnú cenu, ktorá je stanovená v zmysle znaleckého posudku č. 24/2023 zo dňa: 19. júla 2023 na 18,35 EUR/m². Celková predajná suma je 880,80 EUR, slovom osemstoosemdesiat EUR a osemdesiat centov.

spôsobom podľa zákonného ustanovenia § 9a ods. 15 písmena f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Pri prevode vlastníctva majetku obce sa podľa § 9a ods. 15 písmena f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o majetku obcí“) sa po
uplynutí lehoty zverejnenia zámeru a všeobecnej hodnoty prevádzaného majetku obce uznesením obecného zastupiteľstva schváli trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Na účely prevodu majetku obce podľa § 9a ods. 15 písm. f) zákona o majetku obcí sú dôvodmi hodnými osobitného zreteľa v súlade zo Zásadami hospodáreniu a nakladania s majetkom obce Zemianske Sady čl. 5 odst. 3 písm. e, f pozemok funkčne prislúchajúci k susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva.

Zámer na prevod nehnuteľného majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa – Monika Medvecká

Zámer obce Zemianske Sady previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa spôsobom podľa § 9a ods. 15.písm.f) zákona SNR č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zemianske Sady čl. 5 odst. 3 písmeno e, f

Obec Zemianske sady v súlade s § 9a ods. 15 písm. f) zákona SNR č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva obce Zemianske Sady č. B/7/2024 zverejňuje zámer previesť vlastníctvo majetku obce:

 • Novovytvorený pozemok geometrickým plánom 5-1/2023, zhotoveným firmou GEOREAL Sereď s. r. o. , Kasárenská 4741/58B, Sereď.
 • Parcela registra „C“ č.313/3, zastavaná plocha o výmere 10m², vyčlenenej z parcely registra „C“ 313/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 240 m²zapísanej na liste vlastníctva 402, k. ú. Zemianske Sady, obec Zemianske Sady, okres Galanta, vedenej Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor.
  pre

kupujúceho Monika Medvecká, rod. Medvecká nar. 12.2.1994, r.č., trvale bytom 925 54 Zemianske Sady 61, za predajnú cenu, ktorá je stanovená v zmysle znaleckého posudku č. 32/2023 zo dňa: 21 októbra 2023 na 13,21 EUR/m². Celková predajná suma je 132,10 EUR, slovom stotridsaťdva EUR a desať centov.

spôsobom podľa zákonného ustanovenia § 9a ods. 15 písmena f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Pri prevode vlastníctva majetku obce sa podľa § 9a ods. 15 písmena f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o majetku obcí“) sa po
uplynutí lehoty zverejnenia zámeru a všeobecnej hodnoty prevádzaného majetku obce uznesením obecného zastupiteľstva schváli trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Na účely prevodu majetku obce podľa § 9a ods. 15 písm. f) zákona o majetku obcí sú dôvodmi hodnými osobitného zreteľa v súlade zo Zásadami hospodáreniu a nakladania s majetkom obce Zemianske Sady čl. 5 odst. 3 písm. e, f pozemok funkčne prislúchajúci k susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a má na nej postavenú stavbu.

Zámer na prevod nehnuteľného majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa – Anita Mihoková

Zámer obce Zemianske Sady previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa spôsobom podľa § 9a ods. 15.písm.f) zákona SNR č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zemianske Sady čl. 5 odst. 3 písmeno e, f

Obec Zemianske sady v súlade s § 9a ods. 15 písm. f) zákona SNR č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva obce Zemianske Sady č. B/7/2024 zverejňuje zámer previesť vlastníctvo majetku obce:

 • Novovytvorené pozemky geometrickým plánom 3-2/2019, zhotoveným firmou GEOREAL Sereď s. r. o. , Novomestská 34/12, Sereď.
 • Parcela registra „C“ č.116/1, zastavaná plocha o výmere 277 m², vyčlenenej z parcely registra „C“ 313/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 331 m², z parcely registra „C“ č.116/1, zastavaná plocha o výmere 212 m² a z parcely registra „C“ č.116/2 zastavaná plocha o výmere 105 m² , zapísaných na liste vlastníctva 402, k. ú. Zemianske Sady, obec Zemianske Sady, okres Galanta, vedenej Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor.
 • Parcela registra „C“ č.116/8, zastavaná plocha o výmere 117 m², vyčlenenej z parcely registra „C“ č.116/1, zastavaná plocha o výmere 212 m² a z parcely registra „C“ č.116/2 zastavaná plocha o výmere 105 m² , zapísaných na liste vlastníctva 402, k. ú. Zemianske Sady, obec Zemianske Sady, okres Galanta, vedenej Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor.
  pre:

kupujúceho Anita Mihoková, rod. Virágová nar. 3.3.1982, r.č., trvale bytom 925 54 Zemianske Sady 385 za predajnú cenu, ktorá je stanovená v zmysle znaleckého posudku č. 32/2023 zo dňa: 21 októbra 2023 na 13,21 EUR/m². Celková predajná suma je 5204,74 EUR, slovom päťtisícdvestoštyri EUR a sedemdesiatštyri centov.

spôsobom podľa zákonného ustanovenia § 9a ods. 15 písmena f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Pri prevode vlastníctva majetku obce sa podľa § 9a ods. 15 písmena f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o majetku obcí“) sa po
uplynutí lehoty zverejnenia zámeru a všeobecnej hodnoty prevádzaného majetku obce uznesením obecného zastupiteľstva schváli trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Na účely prevodu majetku obce podľa § 9a ods. 15 písm. f) zákona o majetku obcí sú dôvodmi hodnými osobitného zreteľa v súlade zo Zásadami hospodáreniu a nakladania s majetkom obce Zemianske Sady čl. 5 odst. 3 písm. e, f pozemky, ktoré žiadateľ dlhodobo užíva a má na nich postavenú stavbu.

Oznámenie o dražbe – nehnuteľnosti na LV č. 224, k.ú. Zemianske Sady

U9, a.s. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách zverejňuje Oznámenie o dražbe č. 59/2024. Predmet dražby: nehnuteľnosti evidované na LV č. 224, katastrálne územie obce Zemianske Sady.

Dražba sa uskutoční dňa 05.06.2024 o 14:00 v Hotel SPECTRUM, ul. Vladimíra Clementisa 13, 917 00 Trnava. Miestnosť: Malá konferenčná miestnosť.

Oznámenie o dražbe – nehnuteľnosti na LV č. 224, k.ú. Zemianske Sady – úplné znenie oznámenia (.pdf)24

Pozvánka na zájazd UNESCO Pamiatky Južných Čiech 2024

Obec Zemianske Sady organizuje zájazd po najznámejších UNESCO pamiatkach Južných Čiech, ktorý sa bude konať v dňoch 02. – 04. septembra 2024. Cena zájazdu je 187 EUR. Itinerár zájazdu:

 1. deň: 02.09.2024 – Odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách. Prvá zastávka v meste Husitov, v Tábore. Ďalej návšteva vodnej pevnosti, zámku Červená Lhota, po prehliadke ubytovanie v trojhviezdičkovom hoteli Lucia.
 2. deň: 03.09.2024 – Po raňajkách sa presunieme do Hlubokej nad Vltavou-prehliadka najkrajšieho juhočeského zámku. Popoludní návšteva pivovaru v Českých Budejoviciach, spojená s degustáciou výborného piva Budweiser. Možnosť večerať v svetoznámej reštaurácii Mastné Krámy.
 3. deň: 04.09.2024 – Po raňajkách presun do Českého Krumlova spojený s prehliadkou. Následne prehliadka mesta Telč – zámocká záhrada, s možnosťou dobrého občerstvenia.

Príchod na Slovensko bude vo večerných hodinách.

V cene je zahrnuté :

 • doprava luxusným klimatizovaným autobusom
 • ubytovanie na 2 noci s raňajkami + pobytová taxa
 • prehliadky podľa programu bez vstupov
 • komplexné cestovné poistenie

Možné výdavky na vstupy 180 kč.

Projekt „Zemianske Sady – Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOV“

Názov projektu: Zemianske Sady – Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOV

Názov príjemcu: Obec Zemianske Sady

Výška poskytnutej dotácie: 98 577,00 EUR

Rok poskytnutia dotácie: 2023

Cieľ projektu: Cieľom projektu je dobudovanie tlakovej kanalizácie a ČOV v obci Zemianske Sady a zahŕňa vybudovanie 66 ks prípojok a dokončenie prevádzkového súboru merania a regulácie na ČOV Zemianske Sady.

Prínosy projektu: Realizácia projektu umožní dobudovať kanalizáciu a ČOV v obci (ktorá sa začala budovať už v roku 2001) a pripojiť na kanalizáciu a ČOV zvyšných 275 obyvateľov obce. Vybudovaná stoková sieť umožní obyvateľom obce pohodlné odvádzanie odpadových vôd z domácností bez nutnosti používať žumpy, ktoré je potrebné pravidelne vyprázdňovať a vykonávať údržbu. Zároveň sa zabráni úniku splaškov do povrchových a podzemných vôd, čím sa prispeje k zlepšeniu stavu životného prostredia v obci a okolí.

Tento projekt je realizovaný s podporou Environmentálneho fondu www.envirofond.sk

Zber elektroodpadu a starých farieb – jar 2024

Dňa: 12. apríla 2024 (v piatok) v čase od 7:00 do 9:00 hodiny sa bude vykonávať zber elektroodpadu a starých farieb v obci. Zberajú sa všetky vyradené a kompletné domáce spotrebiče ako sú:

 • chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory,  batérie a iné. Elektrospotrebiče zberáme len kompletné.
 • oleje a obaly zo starých farieb, no tie len v nepriepustných obaloch. POZOR kyseliny, postreky a neidentifikovateľné kvapaliny nebudú predmetom zberu !!!

Elektroodpad a staré farby môžete vyložiť o 7:00  hod. na svoje priedomie.

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Zemianske Sady zverejňuje Oznámenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu 08.06.2024:  

Odpadové hospodárstvo

Obecný úrad Zemianske Sady zverejňuje harmonogram zberu odpadov v roku 2024 a pokyny pre zber a separovanie odpadov:

Projekt: Miestne komunikácie v obci Zemianske Sady

Investície v obci za roky 2018 a 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznam investícií, ktoré sa v obci vykonali v rokoch 2018 a 2019.

Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2018 (.pdf) Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2019

Dotácia na projekt Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady získala prostriedky na realizáciu projektu Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady vo výške 20 580,24 €.

Dotácia na projekt „Bojujeme s koronavírusom“

Obec Zemianske Sady získala účelovú dotáciu vo výške 2000 EUR na realizáciu projektu „Bojujeme s koronavírusom“. Projekt sa realizuje s podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Pridaj sa k nám – Poď sa očkovať

Virtuálny Cintorín.sk

Cintorín obce Zemianske Sady bol zdigitalizovaný službou Virtuálny Cintorín. Kliknutím na odkaz zobrazíte cintorín obce a údaje o zosnulých:

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/111

Letecký pohľad na obec

ZMO.sk

Obec Zemianske Sady je členom ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.