Farské oznamy od 7. do 14. júla 2024

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 7. do 14. júla 2024.

Oznámenie o strategickom dokumente – „Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025“

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie v zastúpení vedúcim odboru Ing. Rudolfom Kormúthom, dňa 01.07.2024 predložil Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) „Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025“.

Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu tunajšieho úradu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán, určuje podľa § 6 ods. 4 zákona, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie na nahliadnutie len vo vybraných obciach. Zoznam obcí kde možno do oznámenia nahliadnuť: Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava; Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice; Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer; Mesto Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany; Mesto Vrbové, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové; Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec; Mesto Leopoldov, Hlohovecká cesta 104/2, 920 41 Leopoldov; Mesto Galanta, Mierové nám. 940/1, 924 18 Galanta; Mesto Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď; Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo; Mesto Dunajská Streda, Hlavná č. 50/16, 929 01 Dunajská Streda; Mesto Šamorín, Hlavná č. 37, 931 01 Šamorín; Mesto Gabčíkovo, Hlavná č. 1039/21, 930 05 Gabčíkovo; Mesto Veľký Meder, Komárňanská č. 207/9, 932 01 Veľký Meder; Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica; Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže; Mesto Skalica, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica; Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč; Ad acta.

Pozvánka na Letné túlavé kino 2024 – Prázdniny s broučkem

Obec Zemianske Sady Vás pozýva na Letné túlavé kino, ktoré vám v nedeľu 21. júla 2024 o 21:00 premietne film Prázdniny s broučkem. Film sa bude premietať na ihrisku v Zemianskych Sadoch. Čaká vás aj chutné občerstvenie!

Výstraha – búrky – 21.06.2024

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia búrky – stupeň 2, dňa 21.06.2024 od 19:00 do 22.06.2024 08:00 hod. Odporúčania pri búrkach v závislosti od stupňa intenzity:

1. stupeň – búrky s prívalovými zrážkami s úhrnmi <30mm za 1h a nárazmi vetra s rýchlosťou <25m/s:

 1. vyhýbať sa pohybu po otvorenej krajine,
 2. vyhýbať sa pobytu pod samostatne stojacími stromami a zariadeniami

2. stupeň – silné búrky s prívalovými zrážkami s úhrnmi >30mm za 1h a nárazmi vetra s rýchlosťou >25m/s:

 1. nezdržiavať sa na voľných plochách,
 2. nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
 3. zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
 4. odložiť z dvorov voľne položené predmety,
 5. zabezpečiť domáce zvieratá,
 6. neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
 7. nejazdiť po otvorených veterných plochách s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi
 8. vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile, alebo vyhľadať nižšie polohy (pozor na ich prípadné zatopenie),
 9. nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch,
 10. opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).

3. stupeň – mimoriadne silné búrky spojené s prívalovými zrážkami s úhrnom > 40 mm za 1h a nárazmi vetra s rýchlosťou >35 m/s:

 1. keď nemusíte, nevychádzať z domu,
 2. nepúšťať von deti,
 3. neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
 4. nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého napätia alebo vysokých stromoch,
 5. opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt),
 6. zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.

Oznámenie o opakovanej dražbe – nehnuteľnosti na LV č. 244, k.ú. Zemianske Sady

U9, a.s. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách zverejňuje Oznámenie o opakovanej dražbe č. 81/2024. Predmet dražby: nehnuteľnosti evidované na LV č. 244, katastrálne územie obce Zemianske Sady.

Dražba sa uskutoční dňa 09.07.2024 o 13:00 v Hotel SPECTRUM, ul. Vladimíra Clementisa 13, 917 00 Trnava. Miestnosť: Malá konferenčná miestnosť.

Oznámenie o opakovanej dražbe – nehnuteľnosti na LV č. 244, k.ú. Zemianske Sady (.pdf)

Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 24.06.2024

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 24.6.2024 (t.j. pondelok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zemianskych Sadoch. Program:

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolór
 4. Záverečný účet obce – ekonómka
 5. Nájomné zmluvy na 14. b.j. – starosta obce
 6. Výstavba a rekonštrukcia v obci – starosta obce
 7. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok – kontrolór
 8. Protest prokurátora proti VZN č. 1/2024 o chove a vodení psov
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – zápisnica OVK

Obec Zemianske Sady zverejňuje Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo Voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali v sobotu 08.06.2024 v čase od 7:00 do 22:00.

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – zápisnica okrskovej volebnej komisie (.pdf)

Pozvánka na Oslavy MDD 2024

Obec Zemianske Sady pozýva všetkých malých aj veľkých na Oslavy Medzinárodného dňa detí 2024, ktoré sa budú konať v sobotu 8. júna 2024 od 16:00 hod. na ihrisku v Zemianskych Sadoch. Program:

 • Cyklistické preteky
 • Nafukovacie atrakcie
 • Maľovanie na tvár
 • Prekvapenie z neba
 • Šašo Bašo

O zábavu sa postará DJ Bozó. Bude pripravené tradične bohaté občerstvenie – cigánska pečienka, pečené ryby, čapované pivo, kofola a rôzne nealkoholické nápoje. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na webovom sídle a sociálnych sieťach obce Zemianske Sady.

Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 29.05.2024

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 29.5.2024 (t.j. streda) o 19:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zemianskych Sadoch. Program:

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Predaj nehnuteľného majetku, pozemkov Monike Macháčovej, Monike Medveckej, Anite Mihokovej – starosta obce
 4. Rôzne
 5. Diskusia
 6. Návrh na uznesenie – návrhová komisia
 7. Záver

Zámer na prevod nehnuteľného majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa – Monika Macháčová

Zámer obce Zemianske Sady previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa spôsobom podľa § 9a ods. 15.písm.f) zákona SNR č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zemianske Sady čl. 5 odst. 3 písmeno e, f

Obec Zemianske sady v súlade s § 9a ods. 15 písm. f) zákona SNR č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva obce Zemianske Sady č. B/7/2024 zverejňuje zámer previesť vlastníctvo majetku obce:

 • Parcela registra „C“ č. 40/1, o výmere 48 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva 402, k. ú. Zemianske Sady, obec Zemianske Sady, okres Galanta, vedenej Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor.

pre kupujúceho Monika Macháčová, rod. Šáriková nar. 23.5.1974, r.č., trvale bytom 925 54 Zemianske Sady 50, za predajnú cenu, ktorá je stanovená v zmysle znaleckého posudku č. 24/2023 zo dňa: 19. júla 2023 na 18,35 EUR/m². Celková predajná suma je 880,80 EUR, slovom osemstoosemdesiat EUR a osemdesiat centov.

spôsobom podľa zákonného ustanovenia § 9a ods. 15 písmena f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Pri prevode vlastníctva majetku obce sa podľa § 9a ods. 15 písmena f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o majetku obcí“) sa po
uplynutí lehoty zverejnenia zámeru a všeobecnej hodnoty prevádzaného majetku obce uznesením obecného zastupiteľstva schváli trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Na účely prevodu majetku obce podľa § 9a ods. 15 písm. f) zákona o majetku obcí sú dôvodmi hodnými osobitného zreteľa v súlade zo Zásadami hospodáreniu a nakladania s majetkom obce Zemianske Sady čl. 5 odst. 3 písm. e, f pozemok funkčne prislúchajúci k susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva.

Odpadové hospodárstvo

Obecný úrad Zemianske Sady zverejňuje harmonogram zberu odpadov v roku 2024 a pokyny pre zber a separovanie odpadov:

Projekt: Miestne komunikácie v obci Zemianske Sady

Investície v obci za roky 2018 a 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznam investícií, ktoré sa v obci vykonali v rokoch 2018 a 2019.

Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2018 (.pdf) Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2019

Dotácia na projekt Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady získala prostriedky na realizáciu projektu Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady vo výške 20 580,24 €.

Dotácia na projekt „Bojujeme s koronavírusom“

Obec Zemianske Sady získala účelovú dotáciu vo výške 2000 EUR na realizáciu projektu „Bojujeme s koronavírusom“. Projekt sa realizuje s podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Pridaj sa k nám – Poď sa očkovať

Virtuálny Cintorín.sk

Cintorín obce Zemianske Sady bol zdigitalizovaný službou Virtuálny Cintorín. Kliknutím na odkaz zobrazíte cintorín obce a údaje o zosnulých:

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/111

Letecký pohľad na obec

ZMO.sk

Obec Zemianske Sady je členom ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.