Farské oznamy od 17. do 23. januára 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 17. do 23. januára 2022.

Otváracie hodiny Pošty Zemianske Sady – 31.01.2022

Vedúca pošty v Zemianskych Sadoch oznamuje občanom, že v pondelok 31. januára 2022 bude pošta zatvorená z prevádzkových dôvodov.

Odpočet elektromerov – 06. – 07.02.2022

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje, že v dňoch 06. a 07. februára 2022 bude v obci prebiehať odpočet elektromerov. Odpočet sa týka všetkých odberateľov elektrickej energie bez ohľadu na dodávateľa.

Otváracie hodiny Pošty Zemianske Sady – 25. január 2022

Vedúca pošty v Zemianskych Sadoch oznamuje občanom, že zajtra 25. januára 2022 bude pošta zatvorená z prevádzkových dôvodov.

Výstraha pred silným vetrom – 17.01.2022

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia silný vietor – stupeň 2, trvanie 17.01.2022 od 10:00 do 21:00. Odporúčania pri silnom vetre:

 • neparkovať vozidlá pod stromami, elektrickými stĺpmi či billboardami
 • pozatvárať a zaistiť okná a dvere ešte pred príchodom vetra
 • na záhrade, terase a balkóne upevniť záhradný nábytok, kvetináče, náradie, sklenené, plechové a iné predmety
 • vytvoriť pre zvieratá na dvore dočasné útočisko
 • zdržiavať sa v bezpečných objektoch a vyhýbať sa skrýšam pod stromami a nestabilným prístreškom
 • obmedziť šoférovanie
 • vyhnúť sa pohybu po horách a prechádzkam v lese
 • voliť pomalú jazdu vo vozidle, ktoré môžu silné poryvy vetra prevrátiť
 • vyhýbať sa kontaktu so spadnutými elektrickými stĺpmi a drôtmi, volať tiesňovú linku, ak auto zasiahne strom či konár
 • sledovať poveternostnú situáciu z bezpečia domova, neskúmať terén.

Majte na pamäti, že najvyššiu hodnotu má život, až potom majetok.

Opatrenia RVPS Galanta v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky – Január 2021

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta (RVPS Galanta) v súvislosti so zistením a potvrdením vtáčej chrípky v chove v Hlohovci nariaďuje uvedeným právnickým osobám ako aj vlastníkom vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uvedených obciach vykonať opatrenia uvedené v prílohe. POZOR! Do 14. januára 2021 je potrebné vykonať súpis všetkých chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí a v písomnej forme ho zaslať na RVPS Galanta do 17. januára 2022.

Opatrenia RVPS Galanta v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky zo dňa 05.01.2021- úplné znenie (.pdf)

PF 2022

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2022 Vám želá starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov Obce Zemianske Sady.

Stránkové dni Obecného úradu Zemianske Sady – Vianoce 2021

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje, že v dňoch 23. decembra 2021 až 2. januára 2022 bude úrad zatvorený z dôvodu čerpania dovoleniek. Pre verejnosť bude otvorený od pondelka 3. januára 2022.

Telefonické kontakty v súrnych prípadoch:

 • Starosta obce: 0905 547 614
 • Matrikárka obce: 0907 696 874

Pozvánka – 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 13. decembra 2021 t. j. v pondelok o 17.00 hodine v Školskej jedálni. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia – starosta obce
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce
 4. VZN č. 4/2021 o dani z nehnuteľnosti – starosta obce
 5. VZN č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – starosta obce
 6. VZN č. 6/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp.žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni – starosta obce
 7. Rozpočet obce na rok 2022 – ekonómka obce
 8. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 – kontrolórka obce
 9. Informácia o predložených žiadostiach o dotácie – starosta obce
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie – návrhová komisia
 13. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami.

Pozvánka na stretnutie s Mikulášom 2021

Obecný úrad Zemianske Sady Vám oznamuje, že i  tento rok k nám zavíta svätý Mikuláš a to dňa 5. decembra 2021 (v nedeľu) o 11:30 hodine. Mikulášsku nádielku bude rozdávať spolu so svojimi pomocníkmi všetkým dobrým deťom do 15 rokov (vrátane), ktoré majú v obci Zemianske Sady trvalý pobyt. Mikuláš príde na koči a bude rozdávať balíčky po obci smerom od Šalgočky.

Žiadame všetkých občanov a deti aby dodržali všetky platné protiepidemiologické opatrenia – prekrytie dýchacích ciest, odstupy min. 2 metre, ku koču pristupujú len deti, zákaz vstupovať na koč, zákaz fotografovania, ak ste COVID pozitívny, alebo v karanténe zakývajte Mikulášovi z okna, balíček vám zavesíme na bránku.

Účasťou na stretnutí s Mikulášom udeľujete súhlas so zhotovením fotografií obcou a ich zverejnením na internetovej stránke obce Zemianske Sady.

Odpadové hospodárstvo

Obecný úrad Zemianske Sady zverejňuje harmonogram zberu odpadov v roku 2022 a pokyny pre zber a separovanie odpadov:

Investície v obci za roky 2018 a 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznam investícií, ktoré sa v obci vykonali v rokoch 2018 a 2019.

Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2018 (.pdf) Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2019

Dotácia na projekt Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady získala prostriedky na realizáciu projektu Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady vo výške 20 580,24 €.

Dotácia na projekt “Bojujeme s koronavírusom”

Obec Zemianske Sady získala účelovú dotáciu vo výške 2000 EUR na realizáciu projektu “Bojujeme s koronavírusom”. Projekt sa realizuje s podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Pridaj sa k nám – Poď sa očkovať

Virtuálny Cintorín.sk

Cintorín obce Zemianske Sady bol zdigitalizovaný službou Virtuálny Cintorín. Kliknutím na odkaz zobrazíte cintorín obce a údaje o zosnulých:

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/111

Letecký pohľad na obec

ZMO.sk

Obec Zemianske Sady je členom ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.