Farské oznamy od 26. júla do 1. augusta 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 26. júla do 1. augusta 2021.

Pozvánka na slávnostnú Svätú omšu pri príležitosti posvätenia kríža

Farský úrad Dvorníky a Obec Zemianske Sady Vás srdečne pozývajú na slávnostnú Svätú omšu, ktorá sa bude konať v nedeľu 1. augusta 2021 o 17:00 pri príležitosti posvätenia obnoveného kríža v chotári Hrušov za Žľabinou. Svätá omša bude obetovaná za všetky obete ochorenia COVID-19 z našej farnosti. Po Svätej omši sa bude konať spomienkové agapé pri tónoch piesní našich predkov.

Občerstvenie a dychová hudba sú zabezpečené.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a ich zverejňovaním na webovej stránke a sociálnych sieťach obce Zemianske Sady.

Pozvánka na Opekačku pre dôchodcov 2021

Vážení spoluobčania – dôchodcovia – starosta, poslanci Obecného zastupiteľstva a zamestnanci obce Zemianske Sady pre Vás organizujú tradičnú Opekačku pre dôchodcov, ktorá sa bude konať v pondelok 19. júla 2021 od 18:00 hodiny v klube pred Školskou jedálňou. Príďte sa spoločne zabaviť a na chvíľu zabudnúť na svoje starosti. O dobrú náladu a zábavu sa postaráte sami za pomoci harmonikára Miška. Srdečne Vás všetkých pozývame!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a ich zverejňovaním na webovej stránke a sociálnych sieťach obce Zemianske Sady.

Ukončenie plošného poskytovania dotácie na stravu v ZŠ s MŠ Zemianske Sady

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje, že od nového školského roku 2021/2022 je ukončené plošné poskytovanie dotácie na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ. Nárok na poskytnutie dotácie (strava zadarmo) majú deti:

 • ktoré žijú v domácnosti ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (HN)
 • ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ŽM)
 • v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na daňový bonus.

Žiadame rodičov, ktorí majú záujem o dotáciu na stravu, aby sa dostavili do stredy 14. júla 2021 na Obecný úrad v Zemianskych Sadoch.

Očkovanie psov – 10.07.2021

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta oznamuje občanom – majiteľom psov, že dňa 10.júla 2021 (v sobotu) v čase od 9.oo – 10.30 h pri hostinci v Zemianskych Sadoch bude prebiehať povinné očkovanie psov proti besnote a psinke. Cena za očkovanie: 5 €. Prosíme občanov, aby dodržiavali protipandemické opatrenia a priniesli si svoj občiansky preukaz.

Pozvánka na splav Váhu Sokolovce – Posádka – 28.08.2021

Obecný úrad Zemianske Sady Vás srdečne pozýva na splav Váhu Sokolovce – Posádka, ktorý sa bude konať v sobotu 28. augusta 2021.

 • Zraz: 09:00 pred Obecným úradom Zemianske Sady, odchod autobusom do Sokoloviec (cca 32km, 30 min.)
 • Splav: začiatok : 10:00 krátke poučenie, vystrojenie a príprava člnov
 • 10:30 začiatok splavu
 • 12:00 obedová prestávka cca 30 minút – je potrebné priniesť si vlastné zásoby
 • 14:30 prestávka cca 15 minút
 • 16: 00 ukončenie splavu na Posádke
 • 16:00 do 18:00 opekačka pri Váhu
 • Koniec : 18:30 prechádzka – cca 2km k zastávke, cesta domov.

Náročnosť: nízka, vhodné pre všetky vekové kategórie – rodiny z deťmi, miestami až stojatá voda, v tomto úseku je menej vody a až tesne pred Hlohovcom sa napája Madunický kanál, odtiaľto je Váh v plnej sile ako ho poznáme z prvého splavu.
Výbava: 7 miestne rafty ROB FIN, vesta a pádlo, nepremokavý barel v cene splavu
Odporúčanie: Klobúk – šiltovku, opaľovací krém, obuv do vody, oblečenie na prípadne prezlečenie, vodu a jedlo na vlastné občerstvenie
Cena: 20 EUR na osobu je za čln, výstroj a dopravu lodí na nástupisko a ukončenie splavu, dopravu ľudí na splav a zo splavu a nákup potravín na opekačku. Deti 10 EUR – obmedzený počet (cca 2 deti na jeden raft do 10 rokov – nosnosť člnu cca 700kg)
Prihlásenie: Na Obecnom úrade Zemianske Sady. Informácie k samotnému splavu na telefónnom čísle 0915 873 877 (po 16:00)

Pozývame Vás na pravý outdorový zážitok v našej krásnej prírode!

Pozvánka – 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 30. júna 2021 t. j. v stredu o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce.
 4. Záverečný účet obce za rok 2020 – Sokolová
 5. Správa audítora – starosta obce
 6. Schválenie novej nájomnej zmluvy (prenájom bytu) – starosta obce
 7. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie – starosta obce
 8. Informácia o projektových zámeroch na programové obdobie 2021 – 2027 – starosta obce
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie – návrhová komisia
 12. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe – RD Zemianske Sady č. 126

Obec Zemianske Sady zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe na rodinný dom súpisné číslo 126 v obci Zemianske Sady a k nemu prislúchajúce  pozemky na parcele č. 126/2, 126/3, 126/5 o celkovej výmere 349 m2. Dobrovoľná dražba sa uskutoční dňa 22.07.2021 o 10:00 vo Veľkej konferenčnej miestnosti, v suteréne, Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13, 917 01 Trnava.

Dobrovoľná dražba – Rodinný dom súpisné č. 126 v obci Zemianske Sady – úplné znenie oznámenia (.pdf)

Obmedzenie dodávok pitnej vody – Jún 2021

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Šaľa, z dôvodu nadmernej spotreby pitnej vody spôsobenej vysokými teplotami vzduchu a z dôvodu nedostatočnej výdatnosti vodných zdrojov v obciach Šalgočka a Pata, ktoré zásobujú pitnou vodou obce Šalgočka, Zemianske Sady, Pusté Sady a Pata v zmysle § 32 ods.1 písmeno e) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch, od 8.6. 2021 až do odvolania vyhlasuje obmedzenie zásobovania vodou.

Z uvedeného dôvodu je prísne zakázané, pitnú vodu z verejného vodovodu používať na:

 • polievanie záhrad hadicami a postrekom, zavlažovanie, umývanie dopravných prostriedkov a podobné účely.
 • umývanie, splachovanie a kropenie komunikácií, chodníkov, dvorov a verejných priestranstiev
 • kropenie verejnej zelene a ihrísk,
 • umývanie dopravných prostriedkov, poľnohospodárskej techniky, stavebných strojov aj v automatických umývačkách bez cirkulácie vody,
 • používať pitnú vodu na účely pre ktoré nie je použitie pitnej vody potrebné, napr. plnenie bazénov.

Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. O ukončení obmedzenia zásobovania vodou Vás budeme informovať.

Asistované sčítanie obyvateľov 2021 sa blíži k svojmu záveru

Obecný úrad Zemianske Sady pripomína, že asistované sčítanie obyvateľov sa končí v nedeľu 13. júna 2021. Občanov, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky a doteraz si svoju sčítaciu povinnosť nesplnili žiadame, aby sa sčítali na kontaktnom mieste na Obecnom úrade Zemianske Sady, č. 42 počas úradných hodín. K dispozícii je aj mobilný asistent, o ktorého môžete požiadať na telefónnom čísle Obecného úradu 031/786 11 25.

Na kontaktnom mieste sa bude možné sčítať aj v sobotu 12. júna 2021 v čase od 14:00 do 16:00. V prípade, že sa všetci občania našej obce nesčítajú, obec príde o príslušnú časť podielových daní, ktoré zabezpečujú základný chod obce.

Obyvateľ, ktorý nezabezpečí svoje sčítanie alebo sčítanie osôb, za ktoré je zodpovedný, dopustí sa správneho deliktu a obec Zemianske Sady za takýto delikt uloží pokutu do výšky 250 Eur.

Odpadové hospodárstvo

Obecný úrad Zemianske Sady zverejňuje harmonogram zberu odpadov v roku 2021 a pokyny pre zber a separovanie odpadov:

Investície v obci za roky 2018 a 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznam investícií, ktoré sa v obci vykonali v rokoch 2018 a 2019.

Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2018 (.pdf) Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2019

Dotácia na projekt Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady získala prostriedky na realizáciu projektu Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady vo výške 20 580,24 €.

Dotácia na projekt “Bojujeme s koronavírusom”

Obec Zemianske Sady získala účelovú dotáciu vo výške 2000 EUR na realizáciu projektu “Bojujeme s koronavírusom”. Projekt sa realizuje s podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Pridaj sa k nám – Poď sa očkovať

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 201

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Virtuálny Cintorín.sk

Cintorín obce Zemianske Sady bol zdigitalizovaný službou Virtuálny Cintorín. Kliknutím na odkaz zobrazíte cintorín obce a údaje o zosnulých:

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/111

Letecký pohľad na obec

Linky

Vuc Trnava
Sme členom ZMO

ZMO logo