Farské oznamy od 23. do 29. januára 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 23. do 29. januára 2023.

Zemianske Sady sa pripájajú k iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej“

Vážení obyvatelia, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás. Mestá a obce NIE sú autormi problémov. Sú obeťami zlých  rozhodnutí vlády, a to, čo v tomto období najviac potrebujeme je rýchla a efektívna pomoc od vlády.

Pozvánka na darovanie krvi – 21.02.2023

Obec Zemianske Sady pozýva všetkých občanov vo veku od 18 do 60 rokov do Kultúrneho domu Pata, kde bude možné v utorok 21. februára 2023 v čase od 7:30 darovať krv.

Prečo darovať krv?

 • darovanie krvi je „tréningom“ organizmu na mimoriadne situácie spojené so stratou krvi,
 • darovanie krvi prispieva k regenerácii organizmu. Úbytok krvi pri darovaní „vyprovokuje“ organizmus k tvorbe nových, neopotrebovaných krviniek,
 • darcovia sa spravidla cítia lepšie ako tí, ktorí nedarujú a hovoria tiež o celkovom „omladnutí“, pri darovaní krvi sa urobí komplexné vyšetrenie krvi,
 • darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou súčasťou života. Veď nikto z nás nevie, kedy bude on alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať…

Kto môže darovať krv? Každý kto:

 • má vek od 18 do 60 rokov,
 • váži viac ako 50 kg,
 • nemal 2 týždne hnačky ani horúčky,
 • je aspoň 3 týždne po doužívaní antibiotík,
 • je aspoň 48 hodín po očkovaní,
 • počas posledných 6 mesiacov nebol operovaný, tetovaný a nepodstúpil akupunktúru, piercing,
 • nemá v čase odberu prejavy alergie a nie je na ňu liečený,
 • neprekonal infekčnú žltačku typu B a C a nie je jej nosičom,
 • nie je nosičom HIV a nemal kontakt s HIV pozitívnou osobou,
 • nie je závislý od drog, alkoholu a iných návykových látok.

Ženy môžu darovať krv až po skončení menštruácie a najskôr 6 mesiacov po pôrode a ukončení tehotenstva alebo dojčenia.

Čo robiť pred odberom?

 • večer a ráno piť čo najviac tekutín,
 • večer zjesť niečo ľahšie a diétnejšie,
 • pred odberom jesť pečivo, med, džem, ovocie, zeleninu,
 • nezabudnúť na občiansky preukaz a kartu poistenca.

Ako bude prebiehať odber?

 • vyplníte dotazník,
 • lekár Vám poradí v prípade, ak si nie ste istý, či môžete darovať krv,
 • odoberie sa Vám vzorka na rýchle vyšetrenie,
 • pokiaľ sú výsledky v norme, prebehne odber približne 400 ml krvi do sterilných odberových vakov.

Otvorený list Ministra životného prostredia k vykurovaniu – január 2023

Obec Zemianske Sady zverejňuje otvorený list Ministra Životného prostredia Slovenskej republiky, ktorý sa venuje vysoko aktuálnej téme vykurovania domácností. Táto téma si vyžaduje pozornosť občanov vzhľadom na vysoký príspevok vykurovania k znečisteniu ovzdušia, ako aj súčasnú zložitú situáciu súvisiacu s vysokými cenami energií.

Čítať ďalej

PF 2023

Pokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2023 Vám želá Ing. Roman Súkeník, starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov obce Zemianske Sady.

Stránkové hodiny Obecného úradu Zemianske Sady – Vianoce 2022

Obecný úrad Zemianske Sady bude od 23.decembra 2022 do 2.januára 2023 zatvorený z dôvodu čerpania dovoleniek. Pre verejnosť bude otvorený až v utorok 3. januára 2023.

Telefónne číslo na starostu obce: 0905 547 614

Telefónne číslo na matrikárku: 0907 696 874

Prerušenie výučby v ZŠ s MŠ Zemianske Sady od 19.12.2022

Základná škola s materskou školou so sídlom v Zemianskych Sadoch č. 162, zastúpená riaditeľkou školy PaedDr. Gabrielou Kohýlovou Vám týmto oznamuje, že v súlade s Prevádzkovým poriadkom školy schváleným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Galante a po dohode so zriaďovateľom školy – obcou Zemianske Sady, zastúpenou starostom obce Ing. Romanom Súkeníkom, z dôvodu chrípkovej epidémie PRERUŠUJE výchovno-vzdelávací proces v škole a prevádzku MŠ od 19.12.2022 do 21.12.2022 vrátane. Dňa 22.12. 2022 je riaditeľské voľno. Vyučovanie sa začne dňa 9.1.2023.

Referendum 21.01.2023 – emailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

V súlade § 46 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že vo volebnom okrsku č.1 Obce Zemianske Sady je zriadená e-mailová adresa: obec@zemianskesady.sk na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu.

Referendum 21.01.2023 – emailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu (.pdf)

Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 13.12.2022

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva 1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 13.12.2022 (utorok) o 17:00 hod. zasadačke Obecného úradu. Program:

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce
 4. Vymenovanie riaditeľa ZŠ s MŠ Zemianske Sady – starosta obce
 5. Voľba hlavného kontrolóra obce Zemianske Sady – starosta obce
 6. Zápis do kroniky obce za rok 2021 – kronikárka obce
 7. VZN č. 7/2022 o výške príspevku v ŠJ – starosta obce
 8. VZN č.8/2022 o dani z nehnuteľnosti – starosta obce
 9. VZN č. 9/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – starosta obce
 10. Rozpočet obce na rok 2023 – ekonómka obce
 11. Výstavba v obci – starosta obce
 12. Rôzne
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami.

Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 13.12.2022 (.pdf)

Pozvánka na Vianočné posedenie dôchodcov 2022

Jednota dôchodcov, Matica slovenská Zemianske Sady a Krojovanka v spolupráci s obcou Zemianske Sady pozýva občanov – dôchodcov na vianočné posedenie dôchodcov dňa  8.decembra 2022 (vo štvrtok) o 14.30 hodine v školskej jedálni. Tešíme sa na posedenie s Vami pri vianočnej kapustnici.

Odpadové hospodárstvo

Obecný úrad Zemianske Sady zverejňuje harmonogram zberu odpadov v roku 2022 a pokyny pre zber a separovanie odpadov:

Investície v obci za roky 2018 a 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznam investícií, ktoré sa v obci vykonali v rokoch 2018 a 2019.

Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2018 (.pdf) Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2019

Dotácia na projekt Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady získala prostriedky na realizáciu projektu Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady vo výške 20 580,24 €.

Dotácia na projekt „Bojujeme s koronavírusom“

Obec Zemianske Sady získala účelovú dotáciu vo výške 2000 EUR na realizáciu projektu „Bojujeme s koronavírusom“. Projekt sa realizuje s podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Pridaj sa k nám – Poď sa očkovať

Virtuálny Cintorín.sk

Cintorín obce Zemianske Sady bol zdigitalizovaný službou Virtuálny Cintorín. Kliknutím na odkaz zobrazíte cintorín obce a údaje o zosnulých:

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/111

Letecký pohľad na obec

ZMO.sk

Obec Zemianske Sady je členom ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.