Farské oznamy od 26. septembra do 02. októbra 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 26. septembra do 2. októbra 2022.

Pozvánka na Posedenie dôchodcov v rámci mesiaca úcty k starším 2022

Milí dôchodcovia,

starosta obce Zemianske Sady, Obecné zastupiteľstvo a pracovníci obecného úradu Vás srdečne pozývajú na tradičné Posedenie dôchodcov v rámci mesiaca úcty k starším, ktoré sa bude konať 20.októbra 2022 (vo štvrtok) 15.00 hodine v školskej jedálni v Zemianskych Sadoch. Program:

 • príhovor starostu obce
 • blahoželanie jubilantom
 • o zábavu sa postará – Peťo & Ja a spevácka skupina Krojovanka

O bohaté občerstvenie je postarané. Pre každého návštevníka je pripravený darček. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Účasťou na pojatí udeľujete súhlas s s vyhotovením fotografií a s ich zverejnením na internetovej stránke obce Zemianske Sady

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 – zoznam kandidátov na predsedu a poslancov TTSK

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznamy kandidátov na predsedu Trnavského samosprávneho kraja a poslancov Trnavského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 2, ktoré sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 – zoznam kandidátov na poslancov TTSK – volebný obvod 2 (.pdf)
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 – zoznam kandidátov na predsedu TTSK (.pdf) (.pdf)

Pozvánka – 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 30. septembra 2022 o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program:

 1. Zahájenie.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie, schválenie návrhovej komisie.
 4. VZN č.3/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJ. (starosta obce)
 5. VZN č.4/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady spojených  s pobytom dieťaťa v MŠ. (starosta obce)
 6. VZN č. 5/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v ŠKD. (starosta obce)
 7. VZN č. 6/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Zemianske Sady. (starosta obce)
 8. Úprava rozpočtu na rok 2022. (ekonómka obce)
 9. Výstavba v obci. (starosta
 10. Vyhlásenie voľby riaditeľa ZŠ s MŠ.
 11. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Zemianske Sady.
 12. Rôzne – interpelácie poslancov
 13. Diskusia
 14. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami.

Oznámenie o mieste a čase konania volieb 2022

Obec Zemianske Sady zverejňuje Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov a Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí.

Voľby sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 v čase od 7:00 do 20:00 hod. v priestoroch Obecného úradu – sobášna miestnosť, Zemianske Sady č. 42, Zemianske Sady.

Oznámenie o čase a mieste konania volieb – voľby do orgánov samosprávnych krajov (.pdf)
Oznámenie o čase a mieste konania volieb – voľby do orgánov samosprávy obcí (.pdf)

45 rokov služby pani Ľudmily Vaškovej

V nedeľu 18. septembra 2022 na záver Svätej omše starosta obce Zemianske Sady Ing. Roman Súkeník a zástupcovia Krojovanky Ing. Jozef Kotúček a Oľga Kostková poďakovali v mene našich duchovných otcov a veriacich zo Zemianskych Sadov pani Ľudmile Vaškovej za jej 45 ročnú službu modlitebníčky.

Žezlo prevzala po pani Valérii Švecovej. Pred vysvätením kostola v Zemianskych Sadoch sa pani Vašková 23 rokov modlievala v Šalgočke. V Zemianskych Sadoch pôsobí už 22 rokov. Úprimné Pán Boh zaplať za jej službu a do ďalších rokov života jej prajeme pevné zdravie.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – 15.09.2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 15. 09. 2022.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – kandidáti na poslancov Obecného zastupiteľstva

Obec Zemianske Sady uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

 1. Marta Boledovičová, 36 r., materská dovolenka, Kresťanskodemokratické hnutie
 2. Simona Danišová, Mgr., 35 r., učiteľka, Kresťanskodemokratické hnutie
 3. František Forro, 49 r., manažér, SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 4. Denisa Hambalková, 43 r., upratovačka, SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 5. Miloš Holík, 51 r., riaditeľ vinárstva, SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 6. Igor Kostka, 57 r., technik, SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 7. Adrián Kotúček, 46 r., riaditeľ spoločnosti, nezávislý kandidát
 8. Jozef Kotúček, 61 r., samostatne hospodáriaci roľník, Kresťanskodemokratické hnutie
 9. Klaudia Královičová, 37 r., kuchárka, nezávislá kandidátka
 10. Zuzana Sedláčková, Mgr., 48 r., učiteľka, Kresťanskodemokratické hnutie
 11. Jozef Srnanský, 36 r., nezamestnaný, Kresťanskodemokratické hnutie
 12. Jozef Ščasný, 57 r., SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 13. Štefan Šípka, Mgr., 39 r., policajt, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

Voľby do orgánov samosprávy obcí – zoznam registrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – zoznam kandidátov na starostu obce

Obec  Zemianske Sady  uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

 1. Zuzana Sedláčková, Mgr., 48 r., učiteľka, Kresťanskodemokratické hnutie
 2. Roman Súkeník, Ing., 56 r., starosta obce, SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce (.pdf)

Pozvánka na Poďakovanie za úrodu 2022

Obec Zemianske Sady v spolupráci so správcom farnosti Dvorníky Mgr. Róbertom Ťapušíkom a miestnymi organizáciami – Jednotou dôchodcov Slovenska a Matice slovenskej, Vás srdečne pozývajú na slávnostnú pobožnosť a poďakovanie za úrodu ku svätému krížu pri Šintavskom háji vo štvrtok 1. septembra 2022 o 15:00 hod. Po modlitbe bude kultúry program, kde vystúpi spevácka skupina Krojovanka a Pustakerčanka. O bohaté občerstvenie je postarané. Pre starších občanov zabezpečí obec dovoz a odvoz. Tešíme sa na stretnutie s vami v našom chotári!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich publikovaním na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce.

Odpadové hospodárstvo

Obecný úrad Zemianske Sady zverejňuje harmonogram zberu odpadov v roku 2022 a pokyny pre zber a separovanie odpadov:

Investície v obci za roky 2018 a 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznam investícií, ktoré sa v obci vykonali v rokoch 2018 a 2019.

Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2018 (.pdf) Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2019

Dotácia na projekt Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady získala prostriedky na realizáciu projektu Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady vo výške 20 580,24 €.

Dotácia na projekt „Bojujeme s koronavírusom“

Obec Zemianske Sady získala účelovú dotáciu vo výške 2000 EUR na realizáciu projektu „Bojujeme s koronavírusom“. Projekt sa realizuje s podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Pridaj sa k nám – Poď sa očkovať

Virtuálny Cintorín.sk

Cintorín obce Zemianske Sady bol zdigitalizovaný službou Virtuálny Cintorín. Kliknutím na odkaz zobrazíte cintorín obce a údaje o zosnulých:

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/111

Letecký pohľad na obec

ZMO.sk

Obec Zemianske Sady je členom ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.