Výzva na predloženie cenovej ponuky – Projektová dokumentácia na projekt „Kultúrno – spoločenská budova“, zvýšenie energetickej účinnosti“

Obec Zemianske Sady zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky pre stanovenie PHZ prieskumom trhu podľa platného zákona č. 343/2015  Z. z.  o  verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na projekt „Kultúrno – spoločenská budova“, zvýšenie energetickej účinnosti“.

Názov predmetu zákazky: Realizačná projektová dokumentácia

Opis predmetu zákazky: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie stavby v rámci realizácie projektu „Kultúrno – spoločenská budova“, zvýšenie energetickej účinnosti v požadovanom rozsahu: Sprievodná správa, technická správa, Tepelnotechnický posudok, Rozpočet stavby – nákladová časť, BOZP, Architektúra – stavebné riešenie, Statika, Elektroinštalácie, Zdravotechnika, Vzduchotechnika, Plynoinštalácie, Vykurovanie, Výkresová časť v potrebnom rozsahu a formáte pdf. resp. dwg. Vybavenie právoplatného stavebného povolenia.

Požiadavka v rámci realizácie stavebných prác je stanovená v súlade s projektom: Stavebné práce budú zamerané na zníženie spotreby energie pri prevádzke kultúrno – spoločenskej budovy v obci Zemianske Sady, zahrňujúce nasledovné práce: zateplenie podlahy, zateplenie obvodového plášťa, rozšírenie sály, zriadenie výdajne, zateplenie a výmena strechy, výmena okien a dverí, rekonštrukcia  vykurovania, rekonštrukcia zdravotechniky,  využitie solárneho ohrevu vo vykurovacej sústave a na ohrev TUV, rekonštrukcia elektroinštalácie, rekonštrukcia javiska , výmena bleskozvodu, výmena VZT. Predpokladaná cena realizovaného projektu podľa odhadu rozpočtára 550 000 EUR bez DPH.

Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 1.3.2022 Čas: do 15:00 hod.

Cenové ponuky môžu byť doručené nasledovne: elektronicky/emailom vo formáte pdf na email uvedený v bode I.B. Email: obec@zemianskesady.sk

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Projektová dokumentácia na projekt „Kultúrno – spoločenská budova“, zvýšenie energetickej účinnosti“ – úplné znenie výzvy (.doc)
Výzva na predloženie cenovej ponuky – Projektová dokumentácia na projekt „Kultúrno – spoločenská budova“, zvýšenie energetickej účinnosti“ – úplné znenie výzvy (.pdf)