Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania – Karol Sojka a manželka

Žiadatelia Karol Sojka rod. Sojka a manž. Ing. Barbora rod. Hambálková, podali dňa 16.10.2023 na Obecný úrad v Zemianskych Sadoch žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Garáž“, na pozemku parc. č. 1171/8, katastrálne územie Zemianske Sady.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie, pričom územné konanie o umiestnení stavby bolo spojené so stavebný konaním podľa § 39a ods. 4 zákona číslo 50/1976 Zb v znení neskorších predpisov.

Obec Zemianske Sady, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho konania pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

Verejná vyhláška – Karol Sojka a manželka – úplné znenie (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Iveta Mária Dömeová

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na pošte do termínu: 7.12.2023 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Iveta Mária Dömeová (.pdf)

Zásady hospodárenia s majetkom obce Zemianske Sady – návrh

Obecné zastupiteľstvo v Zemianskych Sadoch (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a  § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) určuje tieto Zásady hospodárenia  s majetkom obce Zemianske Sady (ďalej len „Zásady“).

Zásady hospodárenia s majetkom obce Zemianske Sady – návrh (.pdf)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Iveta Mária Dömeová

Ohlasovňa pobytu  podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 03.11.2023 – Iveta Mária Dömeová, dátum narodenia 23.01.2004.

Miestom nového trvalého pobytu je obec Zemianske Sady.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Iveta Mária Dömeová (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Kysela

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na pošte do termínu: 19.11.2023 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Kysela (.pdf)

 

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ladislav Kosík

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na pošte do termínu: 19.11.2023 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ladislav Kosík (.pdf)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Peter Štefanec

Ohlasovňa pobytu  podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 12.10.2023 – PETER ŠTEFANEC, narodený 28.04.1975.

Miestom nového trvalého pobytu je obec Zemianske Sady.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Peter Štefanec (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v  Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť  si môžete prevziať na pošte do termínu: 14.10.2023 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na pošte do termínu: 04.10.2023 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na pošte do termínu: 03.10.2023 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub (.pdf)