Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ján Romok

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete prevziať v kancelárii na prízemí OcÚ do termínu: 28.09.2020 Po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ján Romok (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ivan Drobný

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v  Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 04.08.2020 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielku bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení zasielky – Ivan Drobný (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ján Romok

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete prevziať v kancelárii na prízemí OcÚ do termínu: 04.08.2020 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ján Romok (.pdf)

Návrh Záverečného účtu obce Zemianske Sady za rok 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje návrh Záverečného účtu obce Zemianske Sady za rok 2019 s obsahom:

 1. Rozpočet obce na rok 2019
 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
 5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. štátnym fondom
  4. rozpočtom iných obcí
  5. rozpočtom VÚC
 1. Hodnotenie plnenia programov obce

Návrh – Záverečný účet obce Zemianske Sady za rok 2019 (.pdf)

Zámer prevodu vlastníctva majetku spôsobom predaja – Ľubomír Jankovič

Obec Zemianske Sady zverejňuje zámer prevodu vlastníctva majetku spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve Obce Zemianske Sady , nachádzajúci sa v k ú. Zemianske Sady, okres Galanta, konkrétne: parcela    registra „C“ číslo 1226/6  orná pôda o výmere 654 m² zapísaná na LV číslo 1026 spoluvlastnícky podiel 6/72 Ľubomírovi Jankovičovi  narodenému 20.11.1981,  bytom Zemianske Sady, 925 54  Zemianske Sady 172  vo výške kúpnej ceny 5,00 € /m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Obec Zemianske Sady menované pozemky obce Zemianske Sady dlhodobo nevyužíva. Na pozemok má kupujúci stavebné povolenie na výstavbu RD  pozemok sa dlhodobo stará a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ivan Drobný

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v  Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 27.05.2020 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielku bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení zasielky – Ivan Drobný (.pdf)

Verejná vyhláška – Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 02/2020 Územného plánu obce Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 a § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel, zabezpečuje prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 02/2020 Územného plánu obce Zemianske Sady.

Návrh riešenia Zmien a doplnkov územného plánu obce je vypracovaný v zmysle § 11 Stavebného zákona a  vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

Návrh riešenia Zmien a doplnkov 02/2020 územného plánu bude v zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona po dobu 30 dní vystavený k verejnému nahliadnutiu na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch v termíne od 11. mája 2020 do 10. júna 2020 (vrátane).

Verejnosť, fyzické a právnické osoby sa môžu s jeho obsahom oboznámiť v čase úradných hodín na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch alebo  na webovej stránke obce (www. zemianskesady.sk).

Svoje pripomienky a stanoviská k návrhu Zmien a doplnkov územného plánu v zmysle § 22 odsek 1) uvedeného zákona si môžete uplatniť doručením v písomnej forme na Obecný úrad v Zemianskych Sadoch v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia.

Ak sa v uvedenej lehote nevyjadríte, predpokladá sa, že nemáte k návrhu riešenia Zmien a doplnkov 02/2020 územného plánu obce Zemianske Sady pripomienky.

Verejná vyhláška – Územný plán obce Zemianske Sady – Zmeny a doplnky 2/2020 – úplné znenie (.pdf)

00a – Územný plán obce Zemianske Sady – Zmeny a doplnky 2/2020 – základné údaje
00b – Územný plán obce Zemianske Sady – Zmeny a doplnky 2/2020 – tabuľka ppf
01 – Širšie vzťahy
02 – Komplexný návrh
03 – Doprava
04 – Vodné hospodárstvo
05 – Energetika, telekomunikácie
06 – Záber pf
07 – Schéma záv.častí a vps

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Ľubica Pilová

Ohlasovňa pobytu Zemianske Sady podľa §7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 05.05.2020 – Ľubica Pilová, dátum narodenia 25.12.1952. Miestom nového trvalého pobytu je obec Zemianske Sady.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Ľubica Pilová (.pdf)

Správa nezávislého audítora – rok 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje správu nezávislého audítora, ktorý uskutočnil audit účtovnej závierky obce Zemianske Sady za účtovný rok 2019.

Správa nezávislého audítora po vykonaní auditu za účtovný rok 2019 (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Iveta Kmeťová

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku – poštový poukaz na prevzatie. Zásielku si môžete prevziať pri vchode do budovy OcÚ do termínu: 03.04.2020. Po uvedenom termíne a neprevzatí poštového poukazu bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Iveta Kmeťová (.pdf)