web analytics

Odpadové hospodárstvo

Zvozový kalendár odpadov v obci Zemianske Sady pre rok 2023

POZOR ZMENY! Nárast cien za zvoz a likvidáciu odpadu bude niekoľkonásobne stúpať. Vaša výška poplatku za TKO sa bude odvíjať od počtu očipovaných, odseparovaných a odovzdaných vriec.

Odseparované zložky odpadu v deň zvozu do 06:00 hod. vyložte pred svoje priedomia. Každá nádoba musí byť zatvorená. Nádoby budú postupne čipované! Vopred Vám ďakujeme, že dbáte o čisté životné prostredie.

  Komunálny odpad Plasty, Tetrapaky, Kovy
Sklo Papier
Január 03.01., 17.01., 31.01. 06.01. 2. týždeň 12.01.
Február 14.02., 28.02. 03.02. 6. týždeň 09.02.
Marec 14.03., 28.03. 03.03., 31.03. 10. týždeň 09.03.
Apríl 11.04., 25.04. 28.04. 14. týždeň 06.04.
Máj 09.05., 23.05., 26.05. 18. týždeň 04.05.
Jún 06.06., 20.06., 23.06. 22. a 26. týždeň 15.06.
Júl 04.07., 18.07., 21.07. 30. týždeň 13.07.
August 01.08., 15.08., 29.08. 18.08. 34. týždeň 10.08.
September 12.09, 26.09., 15.09. 38. týždeň 07.09.
Október 10.10., 24.10. 13.10. 42. týždeň 05.10.
November 07.11., 21.11 10.11. 46. týždeň 16.11.
December 05.12., 19.12. 08.12. 50. týždeň 28.12.

Pokyny pre zber odpadov

Zmesový komunálny odpad. Patrí sem: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad.

Spoločný zber plastov, tetrapakov a kovov do priesvitného vreca. Zber v piatok podľa rozpisu. Plastové fľaše, tetrapaky a kovy musia byť stlačené a vrecia riadne uviazané. 1100 l nádoby budú stiahnuté. Vrecia budú postupne čipované!

Patrí sem: stlačené PET fľaše (fľaše od minerálok, malinoviek, sirupov, vína, octu, aviváže), igelitové tašky, plastové poháre, plastové fólie, penový polystyrén (v malom množstve – max. 10% z objemu vreca a neznečistený od iných prímesí), škatule (krabice) od mlieka, džúsov, nápojov… Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky.

Zber skla prostredníctvom 1100 l nádob

Patria sem: čisté fľaše od alko- a nealko- nápojov, potravín, kozmetiky, sklenené črepy, poháre, farebné sklo, zelené sklo, tabuľové sklo bez drôtenej vložky.

Zber papiera a kartónov do modrých vriec. Zber vo štvrtok podľa rozpisu. Veľké kartóny stlačte a zviažte. 1100 l nádoby budú stiahnuté. Vrecia budú postupne čipované!

Patria sem: noviny, časopisy, reklamné letáky, prospekty, katalógy, zošity, knihy, telefónne zoznamy, papierové tašky, vrecká, poskladané krabice z tvrdého kartónu.

Zber kuchynského odpadu z domácností (BRKO). 2x120l nádoba hnedej farby umiestnená pri Obecnom úrade a Jednote. Vývoz BRKO každý pondelok cca. o 12:00 hod.

Patria sem: starý chlieb a pečivo, mliečne výrobky, potraviny po záručnej dobe a znehodnotené potraviny, vajcia a výrobky z nich, tepelne upravené aj neupravené nedojedené zvyšky jedla, šupy z ovocia a zeleniny, zvyšky izbových rastlín.

Pokyny pre zber iných odpadov

Drobný stavebný odpad maximálne do 1m3 a to len RAZ  ZA ROK na jednu rodinu a veľkoobjemový odpad 1xROČNE NA JEDNU RODINU a to v sobotu 8. apríla 2023 a v sobotu 30. septembra 2023 v čase od 8.00 – 12.00 hod.  za Obecným úradom! Pri väčšom množstve stavebného alebo iného odpadu si objednajte kontajner cez Obecný úrad.

Za stavebný a veľkoobjemový odpad sa bude platiť: Vrece: 3€, Fúrik: 5€, Autovozík: 20€, Dodávka: 30€

Zákaz vývoz odpadu do kontajnera na cintoríne! Hrozba vysokej pokuty (je tam kamera)!

Použité baterky z rôznych spotrebičov a drobné elektrospotrebiče môžete počas pracovnej doby odovzdať do elektro-boxu, ktorý je umiestnený pri Obecnom úrade. Baterky, žiarivky, tonery a drobný elektroodpad môžete odovzdať aj žiakom ZŠ.

Zber haluzí na drvenie – haluze musia byť zviazané do snopov. Haluze môžete odviesť na Kaptár (skládka na drvenie). Biologický odpad a trávu nevyvážame – ten si kompostujte. Páliť haluze je prísne zakázané! Nezviazané haluze nevyvážame!

Použité rastlinné oleje a tuky po vysmážaní – dávajte ich do plastových fliaš od malinoviek alebo od zmesi do ostrekovačov a pod. a vložte ich do zelenej nádoby pri Obecnom úrade. Nelejte ich do odpadovej vody. Zachytávajú nečistoty a upchávajú kanalizáciu.

Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu 2x ročne. Termíny budú vyhlásené dodatočne!

Informácie o vytriedení odpadu a sadzbe za tonu odpadu v obci Zemianske Sady

Informácie v zmysle zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov

61,98%

Úroveň vytriedenia odpadu za rok 2022

11,00

Sadzba poplatku za tonu pre rok 2023

Kompostovanie v obci Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady sa zapojila do projektu Kompostéry pre „KOMPLEX“ záujmové združenie obcí. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu a opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Projekt je spolufinancovaný Kohéznym fondom Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Základné informácie o projekte:

Operačný program 310000 – Operačný program Kvalita životného prostredia
Žiadateľ „KOMPLEX“, záujmové združenie obcí
Identifikátor (IČO) 31870007
Názov projektu Kompostéry pre „KOMPLEX“, záujmové združenie obcí
Kód výzvy OPKZP-P01-SC11-2017-23
Celkové oprávnené výdavky projektu 146 400,00 €
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku 139 080,00 €
Dátum odoslania žiadosti 05.03.2018

Spolufinancovanie: