web analytics

Odpadové hospodárstvo

Zvozový kalendár odpadov v obci Zemianske Sady pre rok 2020

Odseparované zložky odpadu v deň zvodu do 6:00 hod. vyložte pred svoje priedomia. Vopred Vám ďakujeme, že dbáte o čisté životné prostredie.

  Komunálny odpad Plasty Sklo Papier Kovy Tetrapaky
Január 07.01., 21.01. 10.01. 3. týždeň 3. týždeň 2. týždeň 2. týždeň
Február 04.02., 18.02. 07.02. 7. týždeň 7. týždeň 6. týždeň 9. týždeň
Marec 03.03., 17.03., 31.03. 06.03. 11. týždeň 11. týždeň 10. týždeň 13. týždeň
Apríl 14.04., 28.04. 03.04. 15. týždeň 15. týždeň 14. týždeň 17. týždeň
Máj 12.05., 26.05., 01.05, 29.05. 19. týždeň 19. týždeň 18. týždeň 21. týždeň
Jún 09.06., 23.06., 26.06. 25. týždeň 23. a 26. týždeň 24. týždeň 25. týždeň
Júl 07.07., 21.07., 24.07. 29. týždeň 31. týždeň 30. týždeň 29. týždeň
August 04.08., 18.08., 21.08. 33. týždeň 35. týždeň 34. týždeň 33. týždeň
September 01.09., 15.09, 29.09., 18.09. 37. týždeň 39. týždeň 38. týždeň 37. týždeň
Október 13.10., 27.10. 16.10. 43. týždeň 43. týždeň 42. týždeň 41. týždeň
November 10.11., 24.11 13.11. 47. týždeň 48. týždeň 46. týždeň 45. týždeň
December 08.12., 22.12. 11.12. 51. týždeň 51. týždeň 50. týždeň 49. týždeň

Pokyny pre zber iných druhov odpadov

Drobný stavebný odpad maximálne do 1m3 a to len RAZ  ZA ROK na jednu rodinu a veľkoobjemový odpad 1xROČNE NA JEDNU RODINU a to v sobotu 4. apríla 2020 a v sobotu 3. októbra 2020 v čase od 8.00 – 12.00 hod.  za Obecným úradom! Pri väčšom množstve stavebného alebo iného odpadu si objednajte kontajner cez Obecný úrad.

Použité baterky z rôznych spotrebičov a drobné elektrospotrebiče môžete počas pracovnej doby odovzdať do elektro-boxu, ktorý je umiestnený na chodbe Obecného úradu. Baterky, žiarivky, tonery a drobný elektroodpad môžete odovzdať aj žiakom ZŠ.

Zber haluzí na drvenie – haluze musia byť zviazané do snopov. Haluze môžete odviesť na Kaptár (skládka na drvenie). Biologický odpad a trávu nevyvážame – ten si kompostujte. Páliť haluze je prísne zakázané! Nezviazané haluze nevyvážame!

Použité rastlinné oleje a tuky po vysmážaní – dávajte ich do plastových fliaš od malinoviek alebo od zmesi do ostrekovačov a pod. a vložte ich do zelenej nádoby pri Obecnom úrade. Nelejte ich do odpadovej vody. Zachytávajú nečistoty a upchávajú kanalizáciu.

Kompostovanie v obci Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady sa zapojila do projektu Kompostéry pre “KOMPLEX” záujmové združenie obcí. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu a opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Projekt je spolufinancovaný Kohéznym fondom Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Základné informácie o projekte:

Operačný program 310000 – Operačný program Kvalita životného prostredia
Žiadateľ „KOMPLEX“, záujmové združenie obcí
Identifikátor (IČO) 31870007
Názov projektu Kompostéry pre „KOMPLEX“, záujmové združenie obcí
Kód výzvy OPKZP-P01-SC11-2017-23
Celkové oprávnené výdavky projektu 146 400,00 €
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku 139 080,00 €
Dátum odoslania žiadosti 05.03.2018

Spolufinancovanie:

Ako efektívnejšie separovať odpad?

ZVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

Vždy párny týždeň v utorok. Vrecia neberieme!

Patrí sem: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad

ZBER PLASTOV

Zber prebieha v piatok podľa rozpisu. Plastové fľaše musia byť stlačené a vrecia riadne uviazané!

Patria sem: stlačené PET fľaše (fľaše od minerálok, malinoviek, sirupov, vína, octu, aviváže), igelitové tašky, plastové poháre, plastové fólie, penový polystyrén (v malom množstve – maximálne 10% z objemu vreca a neznečistený od iných prímesí)

ZBER SKLA

Zbiera sa prostredníctvom 1100 l nádob.

Patria sem: čisté fľaše, od alko- a nealko- nápojov, potravín, kozmetiky, sklenené črepy, poháre, farebné sklo, zelené sklo, tabuľové sklo bez drôtenej vložky.

ZBER PAPIERA A KARTÓNOV

Zbiera sa prostredníctvom 1100 l nádob.

Patria sem: noviny, časopisy, reklamné letáky, prospekty, katalógy, zošity, knihy, telefónne zoznamy, papierové tašky, vrecká, poskladané krabice z tvrdého kartónu alebo vlnitej lepenky. Veľké kartóny stlačte a zviažte.

ZBER KOVOV

Zbierajú sa prostredníctvom 1100 l nádob pri Obecnom úrade a Jednote. Plechovky vysýpajte do nádoby stlačené!

Patria sem: kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky.

ZBER TETRAPAKOVÝCH OBALOV

Zbiera sa prostredníctvom 1100 l nádoby pri Obecnom úrade. Obaly vypláchnite, rozrežte a stlačte.

Patria sem: tetrapakové obaly z mlieka, džúsov a nápojov.

© Obec Zemianske Sady, Všetky práva vyhradené