Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 22.03.2024

Obec Zemianske Sady zverejňuje zápisnicu zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Sadoch zo dňa 22.03.2024. Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ
 4. VZN č. 1/2024 o podmienkach držania psov
 5. VZN č. 2/2024 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ
 6. Plnenie rozpočtu za rok 2023
 7. Rozpočet ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD na rok 2024
 8. Plán kultúrnych a športových akcií na rok 2024
 9. Určenie nájomného a výšky fondu prevádzky, údržby a opráv
 10. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie a výstavba v obci
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 22.03.2024 (.pdf)

Prílohy k zápisnici zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva:

Príloha 01 – Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ (.pdf)
Príloha 02 – VZN č. 1/2024 (.pdf)
Príloha 03 – VZN č. 2/2024 (.pdf)
Príloha 04 – Plnenie rozpočtu za rok 2023 (.pdf)
Príloha 05 – Rozpočet ZŠ s MŠ Zemianske Sady na rok 2024 (.pdf)
Príloha 06 – Návrh kultúrno-spoločenských akcií na rok 2024 (.pdf)
Príloha 09 – Sadzby daní a poplatkov na rok 2024 (.pdf)
Príloha 10 časť 1 – Registratúrny plán (.pdf)
Príloha 10 časť 2 – Nariadenie o registratúrnom poriadku (.pdf)
Príloha 11 – Uznesenia zo 7. zadadnutia OZ (.pdf)