Projekt „Zemianske Sady – Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOV“

Názov projektu: Zemianske Sady – Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOV

Názov príjemcu: Obec Zemianske Sady

Výška poskytnutej dotácie: 98 577,00 EUR

Rok poskytnutia dotácie: 2023

Cieľ projektu: Cieľom projektu je dobudovanie tlakovej kanalizácie a ČOV v obci Zemianske Sady a zahŕňa vybudovanie 66 ks prípojok a dokončenie prevádzkového súboru merania a regulácie na ČOV Zemianske Sady.

Prínosy projektu: Realizácia projektu umožní dobudovať kanalizáciu a ČOV v obci (ktorá sa začala budovať už v roku 2001) a pripojiť na kanalizáciu a ČOV zvyšných 275 obyvateľov obce. Vybudovaná stoková sieť umožní obyvateľom obce pohodlné odvádzanie odpadových vôd z domácností bez nutnosti používať žumpy, ktoré je potrebné pravidelne vyprázdňovať a vykonávať údržbu. Zároveň sa zabráni úniku splaškov do povrchových a podzemných vôd, čím sa prispeje k zlepšeniu stavu životného prostredia v obci a okolí.

Tento projekt je realizovaný s podporou Environmentálneho fondu www.envirofond.sk