Podľa náboženstva bola obec Zemianske Sady vždy katolícka. V reformačných časoch v 16.-17. storočí boli tu vraj aj evanjelici a kalvíni, lebo poddaní museli byť takého vierovyznania ako zemepán. Podľa sčítania obyvateľov z roku 2000 je zastúpenie cirkvi nasledovné: Rímsko-katolícka cirkev 787, Evanjelická cirkev augsb. vyznania 11, Grécko-katolícka 2, Pravoslávna 1, Nábo.enstvo spolku Jehovovi svedkovia 2 a bez vyznania 47.

Farar

Obec nemala svoj kostol, bola tu iba zvonica. Rímsko-katolícky kostol bol postavený pre Šalgočku a Zemianske Sady v roku 1720 a pôvodne bol zasvätený sv. Barbore. Jeho terajšou patrónkou je sv. Terézia Veľká, ktorá sa slávi 15. októbra a k tomu dňu sa oslavujú aj hody. Podľa kanonickej vizitácie z roku 1780 dal kostol postaviť podžupan Nitrianskej župy Juraj David, vtedajší majiteľ veľkostatku v Šalgočke. Zemianske Sady i Šalgočka sú filiálkami Farského úradu Dvorníky. Významnou osobnosťou tejto fary bol Juraj Handerla / 1782-1794 /. Bol aktívnym členom Slovenského učeného tovarišstva. Okrem pastoračných povinností sa v Dvorníkoch a po 1794 v Hlohovci venoval včelárstvu. V tomto roku aj vydáva svoje základné dielo Újméhész / Nové včelárstvo /, ktoré vyšlo v niekoľkých vydaniach. Vo farnosti žilo vtedy 2 234 farníkov z toho 2 010 katolíkov, 3 evanjelici a 222 židov. Títo farníci mali slovenskú, maďarskú a nemeckú národnosť.

Od roku 1788, keď sa vystaval v Dvorníkoch nový chrám sa vystriedalo viacej kňazov:
Ján Kabarecz / 1794 1804 /, Jozef Stankovcs / 1805-1815 /, Ján Rigel, dekan / 1818-1837 /, Ján Horman / 1837-1849 /, Václav Matejka / 1849-1961 /, Karol Kingyera / 1861-1894 /, Jozef Janec /1903- 1912/, Augustín Falath /1912- 1954/, Vojtech Sedlák /1954- 1981/, Jozef Horvátik / 1981-1990 /, Marián Horváth / 1990-1997/,
Mgr. Ján Ragula / 1997 doteraz /.

PosviackaPosviacka kostola

Na podnet viacerých občanov zo Zemianskych Sadov bola v roku 1992 vytvorená Cirkevná rada s predsedom Jozefom Čapkovičom s cieľom preskúmať možnosti výstavby kostola. Za podpory OZ a Ing. Romana Súkeníka, starostu obce, bol vybratý pozemok, výstavbu odsúhlasil Arcibiskupský úrad v Trnave. Bolo vybavené územné rozhodnutie a začalo sa s finančnou zbierkou od občanov. 10. augusta 1996 pri príležitosti 840. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci, hlohovecký dekan vdp.
Ján Repiský posvätil stavenisko kostola ako i insígnie obce. Najväčšou udalosťou v obci roku 2 000 bola príprava na posviacku kostola. .

Celé naše generácie predkov žili a zomierali s túžbou mať vo svojej obci príbytok najvzácnejší Boží chrám. citát z úvodu prejavu p. Ľ Vaškovej, členky cirkevného výboru, z príležitosti posviacky kostola. Stalo sa to v sobotu 1. júla 2 000. Rímskokatolícky kostol posvätil najdôstojnejší otec arcibiskup Ján Sokol. Stavbu vytýčili v októbri 1995 pod vedením Ing. Jána Ňukoviča. Do posviacky sa preinvestovalo 6.mil. Sk z príspevkov občanov, cirkvi, obecného úradu, viacerých firiem i rodákov zo zahraničia. Veľkú časť tejto hodnoty brigádnicky vytvorili občania okolo 12 500 hodín. Projekt je dielom Ing. arch. Terézie Sedlákovej a jej otca Ing. Františka Sedláka, ako sponzorský dar. Vedúcim stavby bol Ing. Ján Ňukovič, statikom Ing. Rudolf Sekera. Oltárnu časť navrhol a zrealizoval Mgr. Peter Čambal. Kostol je zasvätený Panne Márii Ružencovej. Svätú omšu z príležitosti posviacky slúžil arcibiskup mons. Ján Sokol. Z príležitosti posviacky kostola bola Obecným úradom v Zemianskych Sadoch vydaná pohľadnica s obrázkami kostola, sviečka s fotografiou a dátumom posviacky kostola a pekseso s erbom a fotografiami obcí regiónu Jaslovské Bohunice. V septembri 1993 začalo v obci pracovať pod vedením Lenky Vaškovej .ERKO Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a mládeže. V tomto roku bola obnovená tradícia koledovania pod názvom .Dobrá novina.. Koledovanie je spojené s finančnou zbierkou. V roku 1995 vykoledovali 2 542.- Sk, ktoré boli použité na pomoc deťom v Nairobi, hlavného mesta Kene. .Dobrá novina. sa stala tradíciou lebo pracuje doteraz.
V roku 2004 oslávila 10. výročie založenia a za 10 rokov vyko-ledovali spolu aj so Šalgočkou 150 989,50 Sk a na Slovensku sa vyzbieralo okolo 12. miliónov korún. Peniaze boli odovzdané prostredníctvom rehoľných sestier a cirkevných institúcií do Afriky, do jej viacerých štátov. Vykole-dovaná suma bola použitá na chlieb a odev, na vŕtanie studní s pitnou vodou, vybudovanie škôl a nemocníc. K 10 výročiu .Dobrej noviny. blahoželali viaceré významné o s o b n o s t i . K a r d i n á l J á n Chryzostom Korec vo svojom blahoželaní povedal: .Želám Vám mnoho elánu a nadšenia i pre tento rok Dobrej noviny. Slovensko je na Vás hrdé! Vy ukazujete nám všetkým, k čomu nás vedie svätá cirkev i Pán Ježiš, čím sú pre nás Vianoce a viera. Nech Vás sám Pán sprevádza a žehná!

A ja sa za Vás všetkých denne modlím..

Rímskokatolicky kostol 2006