História symbolov obce

Podľa PhDr. Ladislava Vrteľa, tajomníka heraldickej komisie, obce si v minulosti tvorili svoje symboly rozličným spôsobom. Do svojich obecných pečatí si brávali postavu patróna, jeho atribút, inokedy pracovné náradie, motív prevzatý zo zemepánskeho erbu, námet vyjadrujúci názov obce, obraz upozorňujúci na charakter okolitej prírody. Obyvatelia Zemianskych Sadov boli poľnohospodári a vinohradníci. Symbolika týchto zamestnaní našla svoj výraz aj v obecnom pečatidle, ktorého odtlačky sa vyskytujú na písomnostiach z rokov 1770-1790. V pečatnom poli je zobrazený hrotom nadol smerujúci leme., sprevádzaný vľavo strapcom hrozna a vpravo vinohradníckym nožom.
Nad symbolmi sú veľké iniciálky S P N K ako skratky nápisu SIGILLUM POSSESSIONIS NEMES KURT -teda pečať obce Zemianske Sady.

pečať

Možnosti interpretácie týchto znamení je niekoľko. Uvažuje sa o tom, že lemež a vinohradnícky nôž patria medzi najčastejšie poľnohospodárske a vinohradnícke náradie zobrazované v erboch a majú jednoducho vyjadrovať skutočnosť , že Zemianske Sady boli v minulosti poľnohospodársko-vinohradníckou obcou.
Možno v ňom však objaviž aj ďalšie hlboké heraldické a symbolické polohy. V biblickej symbolike sú radlice aj symbolom mieru. Takéto chápanie vychádza z Písma, proroka Izaiáša 2,4, a jeho vízie mesiášskej ríše pokoja, ktorú popisuje slovami: . On bude súdiť medzi národmi, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinohradnícke nože, národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne.. Nevieme, či v minulosti, v časoch vojen, vloženie tejto symboliky do pečatí mnohých obcí nebolo motivované aj spomenutými slovami Písma.

Významným symbolom obecného erbu je aj vinič. Veľký strapec je symbolom Zasľúbenej zeme, čo vychádza zo slov Písma, podľa ktorého Mojžiš vyslal dvoch mužov preskúmať Kanaánsku krajinu, a tí odtiaľ priniesli veľký strapec hrozna a miesto, kde ho odrezali nazvali Nachal Ežkól ( údolie hroznového strapca ).
/ 5M 13,24 / Strapec hrozna sa tak stal v prenesenom slova zmysle symbolom Zasľúbenej zeme.

V Novom Zákone je strapec hrozna synonymom vína a jeho symbolika je teda totožná so symbolikou vína. V tomto zmysle je symbolom Ježiša Krista, symbolom Jeho očisťujúcej krvi Nového Zákona, ktorá sa vylieva na odpustenie hriechov. Víno, symbolizované strapcom je teda príležitosťou pripomenutia obete, ktorá je zdrojom spásy a večnej radosti ( 1 Kor 11,25n ).
Hrozno symbol .nového vína. je symbolom príchodu Mesiáša. Ježiš prehlasuje, že nová zmluva, uzavretá v jeho osobe je novým vínom, ktoré trhá staré mechy
/Mk 2,22/.
Pokiaľ ide o sfarbenie, štít má mať farbu neba, má byť teda modrý. Radlica má byť strieborná oceľová , strapec zlatý so striebornou stopkou a vinohradnícky nôž zlatý.

Symboly obce

erb

Erb Zemianskych Sadov má túto podobu: v modrom štíte strieborný, hrotom nadol smerujúci lemeš, sprevádzaný po bokoch vpravo zlatým strapcom na striebornej stopke a vľavo šikmo postaveným privráteným vinohradníckym nožíkom

vlajkaVlajka obce Zemianske Sady pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (2/8), modrej (1/8), bielej (2/8), modrej (1/8) a žltej (2/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

pecaťPečať obce Zemianske Sady je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC ZEMIANSKE SADY. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.