Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 08.05.2023

Obec Zemianske Sady zverejňuje zápisnicu z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Sadoch zo dňa 08.05.2023. Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Rozhodnutie o pridelení NFP na zberný dvor – starosta obce
 4. Návrh na uznesenie
 5. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 08.05.2023 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 30.03.2023

Obec Zemianske Sady zverejňuje zápisnicu z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Sadoch zo dňa 30.03.2023. Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ
 4. Plnenie rozpočtu za rok 2022
 5. Rozpočet ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD na rok 2023
 6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022
 7. Plán kultúrno-spoločenských a športových akcií na rok 2023
 8. Výstavba v obci
 9. Predložené a pripravované žiadosti o dotácie
 10. Rôzne
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 30.03.2023 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 21.11.2022

Obecný úrad Zemianske Sady zverejňuje zápisnicu z Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 21. novembra 2022. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie osvedčenia o zvolení
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a prevzatie osvedčenia o zvolení
 6. Príhovor novozvoleného starostu obce
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. určenie overovateľov zápisnice
 9. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie
 10. Menovanie zástupcu starostu obce
 11. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 12. Určenie sobášiaceho poslanca a sobášny deň
 13. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
 14. Zriadenie komisií, voľba ich členov
 15. Určenie platu starostu obce
 16. Diskusia
 17. Záver

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 21.11.2022 (.pdf)