Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 22.03.2024

Obec Zemianske Sady zverejňuje zápisnicu zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Sadoch zo dňa 22.03.2024. Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ
 4. VZN č. 1/2024 o podmienkach držania psov
 5. VZN č. 2/2024 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ
 6. Plnenie rozpočtu za rok 2023
 7. Rozpočet ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD na rok 2024
 8. Plán kultúrnych a športových akcií na rok 2024
 9. Určenie nájomného a výšky fondu prevádzky, údržby a opráv
 10. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie a výstavba v obci
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 22.03.2024 (.pdf)

Prílohy k zápisnici zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva:

Príloha 01 – Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ (.pdf)
Príloha 02 – VZN č. 1/2024 (.pdf)
Príloha 03 – VZN č. 2/2024 (.pdf)
Príloha 04 – Plnenie rozpočtu za rok 2023 (.pdf)
Príloha 05 – Rozpočet ZŠ s MŠ Zemianske Sady na rok 2024 (.pdf)
Príloha 06 – Návrh kultúrno-spoločenských akcií na rok 2024 (.pdf)
Príloha 09 – Sadzby daní a poplatkov na rok 2024 (.pdf)
Príloha 10 časť 1 – Registratúrny plán (.pdf)
Príloha 10 časť 2 – Nariadenie o registratúrnom poriadku (.pdf)
Príloha 11 – Uznesenia zo 7. zadadnutia OZ (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 11.12.2023

Obec Zemianske Sady zverejňuje zápisnicu zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Sadoch zo dňa 11.12.2023. Program:

 1. Zahájenie – otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ (bývalá kontrolórka obce)
 4. Voľba hlavného kontrolóra obce na roky 2024 – 2030 ( poslanci OZ )
 5. Zápis do kroniky obce za rok 2022 (pani Svitičová, kronikárka obce )
 6. VZN č.4/2023 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zemianske Sady (starosta obce)
 7. VZN č.5/2023 o dani z nehnuteľnosti (starosta obce )
 8. VZN č.6/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady (starosta obce)
 9. VZN č.7/2023 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady spojených s pobytom dieťaťa v MŠ (starosta obce)
 10. Rozpočet obce na rok 2024 (ekonómka obce )
 11. Výstavba v obci, pripravované projekty a žiadosti o dotácie
 12. Rôzne
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 11.12.2023 (.pdf)

Prílohy k Zápisnici:

Príloha č. 1 – Uznesenia z 5. zasadnutia OZ (.pdf)
Príloha č. 2 – Návrh plánu kontrolnej činnolsti na I. polrok 2024 (.pdf)
Príloha č. 3 – VZN č. 4/2023 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zemianske Sady (.pdf)
Príloha č. 4 – VZN č. 5/2023 o dani z nehnuteľnosti (.pdf)
Príloha č. 5 – Návrh VZN č. 6/2023 o poplatku za TKO a drobné stavebné odpady (.pdf)
Príloha č. 6 – VZN č. 7/2023 o výške príspevku zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady spojených s pobytom dieťaťa v MŠ (.pdf)
Príloha č. 7 – Návrh rozpočtu na rozpočtové obdobie 2024 – 2026 (.pdf)
Príloha č. 8 – Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 26.09.2023

Obec Zemianske Sady zverejňuje zápisnicu z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Sadoch zo dňa 26.09.2023. Program:

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce
 4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce – starosta obce
 5. Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2023 – ekonómka obce
 6. ZŠ s MŠ – po zahájení školského roka a financovanie – starosta obce, riaditeľka ZŠ s MŠ
 7. Výstavba v obci
  1. Miestne komunikácie
  2. Skvalitnenie separovaného zberu
  3. Havarijný stav elektroinštalácie ZŠ
  4. Kotolňa ZŠ, trieda MŠ
  5. ČOV a kanalizácia
  6. Projekt rekonštrukcie KD
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 26.09.2023 (.pdf)

Prílohy k zápisnici:

Príloha č. 1 (.pdf)
Príloha č. 2 (.pdf)
Príloha č. 3 (.pdf)
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023 – Základná škola (.pdf)
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023 – Materská škola (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.06.2023

Obec Zemianske Sady zverejňuje zápisnicu z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Sadoch zo dňa 29.06.2023. Program:

 1. Zahájenie – otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ (kontrolórka obce)
 4. VZN č.2/2023 Zmeny a doplnky k ÚP (starosta obce)
 5. Záverečný účet obce za rok 2022 (starosta obce)
 6. Správa audítora za rok 2022  (ekenómka obce)
 7. Výstavba v obci (starosta obce)
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.06.2023 (.pdf)
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.06.2023 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 08.05.2023

Obec Zemianske Sady zverejňuje zápisnicu z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Sadoch zo dňa 08.05.2023. Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Rozhodnutie o pridelení NFP na zberný dvor – starosta obce
 4. Návrh na uznesenie
 5. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 08.05.2023 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 30.03.2023

Obec Zemianske Sady zverejňuje zápisnicu z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Sadoch zo dňa 30.03.2023. Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ
 4. Plnenie rozpočtu za rok 2022
 5. Rozpočet ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD na rok 2023
 6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022
 7. Plán kultúrno-spoločenských a športových akcií na rok 2023
 8. Výstavba v obci
 9. Predložené a pripravované žiadosti o dotácie
 10. Rôzne
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 30.03.2023 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 21.11.2022

Obecný úrad Zemianske Sady zverejňuje zápisnicu z Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 21. novembra 2022. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie osvedčenia o zvolení
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a prevzatie osvedčenia o zvolení
 6. Príhovor novozvoleného starostu obce
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. určenie overovateľov zápisnice
 9. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie
 10. Menovanie zástupcu starostu obce
 11. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 12. Určenie sobášiaceho poslanca a sobášny deň
 13. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
 14. Zriadenie komisií, voľba ich členov
 15. Určenie platu starostu obce
 16. Diskusia
 17. Záver

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 21.11.2022 (.pdf)