Výzva na predloženie ponuky – Prostriedky na dezinfekciu

Obec Zemianske Sady ako verejný obstarávateľ zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) s názvom Prostriedky na dezinfekciu.

Predmetom zákazky je dodávky ochranných prostriedkov a prostriedkov na dezinfekciu.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania.

Ponuku požadujeme predložiť do lehoty na predkladanie ponúk formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk Pri predložení ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej pošty. Do predmetu správy žiadame uviesť: Cenová ponuka – prostriedky na dezinfekciu.

Lehota na predkladanie ponúk: 18.11.2020 do 10:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk – prostriedky na dezinfekciu – úplné znenie a podmienky (.pdf)

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk (.docx)

 

Výzva na predloženie ponuky – Elektrická trojkolka

Obec Zemianske Sady ako verejný obstarávateľ zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) s názvom Elektrická trojkolka. Predmetom zákazky je dodávka elektrickej trojkolky na rozvoz obedov pre dôchodcov.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania.

Ponuku požadujeme predložiť do lehoty na predkladanie ponúk formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk
Pri predložení ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej pošty. Do predmetu správy žiadame uviesť: Cenová ponuka – „Eltrojkolka“.

Lehota na predkladanie ponúk: 12.11.2020, 10:00 hod.
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom.

Výzva na predkladanie ponúk – Elektrická trojkolka – úplné znenie (.pdf)

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky – WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách

Obec Zemianske Sady ako verejný obstarávateľ zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) s názvom “WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách”.

Predmetom zákazky je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách. K pokrytiu verejných priestranstiev WiFi pripojením bude dodanie tovarov – 10 vonkajších prístupových bodov zahrňujúcich potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou a montážou WiFi siete.  Vybudovaná WiFi sieť musí dosiahnuť pripojenie s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps.

Prístupové body budú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách:
01 – Obecný úrad
02 – Ihrisko pri Kostole
03 – Detské ihrisko
04 – Pošta
05 – Materská škola
06 – Cintorín
07 – Obchodný dom Jednota
08 – Autobusová zastávka (Kaptár)
09 – Autobusová zastávka (Hostinec)
10 – Na vŕšku

Predpokladaná hodnota zákazky: 12 500,00 Eur bez DPH

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 08.09.2020 o 10:00 hod. Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, a teda nebudú vyhodnocované.

Ponuku požadujeme predložiť osobne, poštou, kuriérom v uzavretej obálke označenej heslom prieskumu: Cenová ponuka – „WiFi4EU Zemianske Sady“- Neotvárať na adresu: Obecný úrad, 925 54 Zemianske Sady 42, alebo formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk V prípade predloženia ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej pošty.

Výzva na predloženie cenovej ponuky – WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách – úplné znenie výzvy (.pdf)

WiFi4EU Mapa prístupových bodov Zemianske Sady (.pdf)