Výzva na predloženie cenovej ponuky – Vypracovanie projektovej dokumentácie Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Zemianske Sady

V súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov – zákazka s nízkou hodnotou si Vás dovoľujeme vyzvať na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci  Zemianske Sady

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že pred predložením ponuky je vhodné vykonať obhliadku. Ak záujemca prejaví záujem o vykonanie obhliadky stavby, táto sa uskutoční  na základe dohody so starostom obce Zemianske Sady Ing. Romanom Súkeníkom, tel. č.: 0905547614, e-mail:  obec@zemianskesady.sk

Predmetom zákazky je: Vypracovanie realizačného projektu rekonštrukcia miestnej komunikácie v Rómskej osade v obci  Zemianske Sady. Cesta o dĺžke 216 m , šírke 3,4 m a v skladbe – úprava nestmelenej vrstve, štrkodrvina, cementom stmelená zrnitá zmes, asfaltový infiltračný postrek, asfaltový betón, asfaltový spojovací postrek, asfaltový betón vrchný.

Lehota, v ktorej je potrebné doručiť cenovú ponuku: do 28.2.2022 do 10,00 hod. e-mailom na adresu obec@zemianskesady.sk

Ponuky budú vyhodnotené podľa kritéria „Cena“, v sídle obstarávateľa uvedenom v bode č. 1 bez účasti uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu celkom za zákazku v EUR.

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Vypracovanie projektovej dokumentácie Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Zemianske Sady – úplné znenie (.docx)

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Projektová dokumentácia na projekt „Kultúrno – spoločenská budova“, zvýšenie energetickej účinnosti“

Obec Zemianske Sady zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky pre stanovenie PHZ prieskumom trhu podľa platného zákona č. 343/2015  Z. z.  o  verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na projekt „Kultúrno – spoločenská budova“, zvýšenie energetickej účinnosti“.

Názov predmetu zákazky: Realizačná projektová dokumentácia

Opis predmetu zákazky: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie stavby v rámci realizácie projektu „Kultúrno – spoločenská budova“, zvýšenie energetickej účinnosti v požadovanom rozsahu: Sprievodná správa, technická správa, Tepelnotechnický posudok, Rozpočet stavby – nákladová časť, BOZP, Architektúra – stavebné riešenie, Statika, Elektroinštalácie, Zdravotechnika, Vzduchotechnika, Plynoinštalácie, Vykurovanie, Výkresová časť v potrebnom rozsahu a formáte pdf. resp. dwg. Vybavenie právoplatného stavebného povolenia.

Požiadavka v rámci realizácie stavebných prác je stanovená v súlade s projektom: Stavebné práce budú zamerané na zníženie spotreby energie pri prevádzke kultúrno – spoločenskej budovy v obci Zemianske Sady, zahrňujúce nasledovné práce: zateplenie podlahy, zateplenie obvodového plášťa, rozšírenie sály, zriadenie výdajne, zateplenie a výmena strechy, výmena okien a dverí, rekonštrukcia  vykurovania, rekonštrukcia zdravotechniky,  využitie solárneho ohrevu vo vykurovacej sústave a na ohrev TUV, rekonštrukcia elektroinštalácie, rekonštrukcia javiska , výmena bleskozvodu, výmena VZT. Predpokladaná cena realizovaného projektu podľa odhadu rozpočtára 550 000 EUR bez DPH.

Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 1.3.2022 Čas: do 15:00 hod.

Cenové ponuky môžu byť doručené nasledovne: elektronicky/emailom vo formáte pdf na email uvedený v bode I.B. Email: obec@zemianskesady.sk

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Projektová dokumentácia na projekt „Kultúrno – spoločenská budova“, zvýšenie energetickej účinnosti“ – úplné znenie výzvy (.doc)
Výzva na predloženie cenovej ponuky – Projektová dokumentácia na projekt „Kultúrno – spoločenská budova“, zvýšenie energetickej účinnosti“ – úplné znenie výzvy (.pdf)

Výzva na predloženie ponuky – Prostriedky na dezinfekciu

Obec Zemianske Sady ako verejný obstarávateľ zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) s názvom Prostriedky na dezinfekciu.

Predmetom zákazky je dodávky ochranných prostriedkov a prostriedkov na dezinfekciu.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania.

Ponuku požadujeme predložiť do lehoty na predkladanie ponúk formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk Pri predložení ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej pošty. Do predmetu správy žiadame uviesť: Cenová ponuka – prostriedky na dezinfekciu.

Lehota na predkladanie ponúk: 18.11.2020 do 10:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk – prostriedky na dezinfekciu – úplné znenie a podmienky (.pdf)

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk (.docx)