Výzva na predkladanie ponúk – Výsadba novej izolačnej zelene

Obec Zemianske Sady ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“) zverejňuje túto výzvu na predkladanie ponúk na ďalej špecifikované stavebné práce nie bežne dostupné na trhu a to postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou bez  využitia elektronického trhoviska, zabezpečovanú podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

Predpokladaná hodnota zákazky: 6 225,20 eur bez DPH

Lehota a spôsob predkladania ponúk: 28.5.2020, 10:00 hod.

Podrobné informácie o predmete zákazky sú zverejnené vo výzve a jej prílohách.

Výsadba novej izolačnej zelene – kompletné znenie výzvy na predkladanie ponúk a prílohy (.pdf)