Názov verejného obstarávateľa, adresa kontaktné miesto:

Verejný obstarávateľ:

Obec Zemianske Sady

IČO:

0036309

Sídlo:

925 54 Zemianske Sady 42

Štatutárny zástupca:

Ing. Roman Súkeník – starosta obce
Tel: 031/7861130, 0905 547 614
E-mail: starostazemianskesady@mail.t-com.sk

Druh verejného obstarávateľa:

Regionálny alebo miestny orgán
Zaradenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona č. 343/2015 Z. z. § 7 ods. 1 písm. b.

Hlavný predmet alebo predmety činnosti:

Všeobecná verejná správa

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa:

www.zemianskesady.sk

Kontaktná osoba:

Ing. Roman Súkeník – starosta obce
Tel: 031/7861130
E-mail: starostazemianskesady@mail.t-com.sk

Bankové spojenie:

VÚB Galanta, a.s.
číslo účtu 19020132/0200

Ďalšie informácie možno získať:

Na uvedenej adrese a kontaktnom mieste od kontaktnej osoby.

Zadávanie zákazky rovnakej alebo vyššej predpokladanej hodnoty ako 1 000 Eur

 

Dátum Názov Predpokladaná hodnota
2013.07.15 Zateplenie budovy
Obecného úradu v Zem.Sadoch
10.800 €
2013.09.10 Havarijný stav záchodov
v budova ZŠ v Zem.Sadoch
16.856,52 €
2.12.2013 Kotoľňa pri MŠ – hav. strechy 3.500 €
25.4.2014 Obnova tribúny v amfiteátri –
rekonštrukcia podlahy
4.000 €
25.4.2014 Obnova tribúny v amfiteátri –
rekonštrukcia strechy
2.000 €