Výzva na predloženie ponuky – Elektrická trojkolka

Obec Zemianske Sady ako verejný obstarávateľ zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) s názvom Elektrická trojkolka. Predmetom zákazky je dodávka elektrickej trojkolky na rozvoz obedov pre dôchodcov.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania.

Ponuku požadujeme predložiť do lehoty na predkladanie ponúk formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk
Pri predložení ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej pošty. Do predmetu správy žiadame uviesť: Cenová ponuka – „Eltrojkolka“.

Lehota na predkladanie ponúk: 12.11.2020, 10:00 hod.
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom.

Výzva na predkladanie ponúk – Elektrická trojkolka – úplné znenie (.pdf)