Výzva na predloženie ponuky – Prostriedky na dezinfekciu

Obec Zemianske Sady ako verejný obstarávateľ zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) s názvom Prostriedky na dezinfekciu.

Predmetom zákazky je dodávky ochranných prostriedkov a prostriedkov na dezinfekciu.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania.

Ponuku požadujeme predložiť do lehoty na predkladanie ponúk formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk Pri predložení ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej pošty. Do predmetu správy žiadame uviesť: Cenová ponuka – prostriedky na dezinfekciu.

Lehota na predkladanie ponúk: 18.11.2020 do 10:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk – prostriedky na dezinfekciu – úplné znenie a podmienky (.pdf)

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk (.docx)