Výzva na predloženie cenovej ponuky – Havarijný stav odvodňovacieho kanála na strednej ulici v Zemianskych Sadoch

V súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov – zákazka s nízkou hodnotou si Vás dovoľujeme vyzvať na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Havarijný stav odvodňovacieho kanála na strednej ulici v Zemianskych Sadoch.

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že pred predložením ponuky je vhodné vykonať obhliadku. Ak záujemca prejaví záujem o vykonanie obhliadky stavby, táto sa uskutoční v dňoch: od 20.08.2020 do 22.08.2020, na základe dohody so starostom obce Zemianske Sady Ing. Romanom Súkeníkom, tel. č.: 0905547614, e-mail:  obec@zemianskesady.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 9 000 €  s DPH

Predkladanie ponuky doručením listinnou formou alebo osobným doručením. Uchádzač predloží ponuku v jednom vyhotovení v uzatvorenom a označenom obale. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

  • Adresu obstarávateľa uvedenú vo výzve,
  • Adresu uchádzača,
  • Označenie heslom súťaže „Havarijný stav odvodňovacieho kanála na strednej ulici v Zemianskych Sadoch“ – NEOTVÁRAŤ!
  • Stránkové hodiny v podateľni verejného obstarávateľa (pre osobné doručenie) sú v pracovné dni  pondelok – piatok okrem štvrtka  od 8,00 – 12,00 hod., 13,00 – 15,00 hod.
  • Lehota, v ktorej je potrebné doručiť cenovú ponuku: do 24. augusta 2020  (pondelok) do 12:00 hod. ( rozhodujúcim termínom je doručenie verejnému obstarávateľovi, nie podanie na doručenie).

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Havarijný stav odvodňovacieho kanála na strednej ulici v Zemianskych Sadoch (.pdf)