Výzva na predloženie cenovej ponuky – Vypracovanie projektovej dokumentácie Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Zemianske Sady

V súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov – zákazka s nízkou hodnotou si Vás dovoľujeme vyzvať na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci  Zemianske Sady

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že pred predložením ponuky je vhodné vykonať obhliadku. Ak záujemca prejaví záujem o vykonanie obhliadky stavby, táto sa uskutoční  na základe dohody so starostom obce Zemianske Sady Ing. Romanom Súkeníkom, tel. č.: 0905547614, e-mail:  obec@zemianskesady.sk

Predmetom zákazky je: Vypracovanie realizačného projektu rekonštrukcia miestnej komunikácie v Rómskej osade v obci  Zemianske Sady. Cesta o dĺžke 216 m , šírke 3,4 m a v skladbe – úprava nestmelenej vrstve, štrkodrvina, cementom stmelená zrnitá zmes, asfaltový infiltračný postrek, asfaltový betón, asfaltový spojovací postrek, asfaltový betón vrchný.

Lehota, v ktorej je potrebné doručiť cenovú ponuku: do 28.2.2022 do 10,00 hod. e-mailom na adresu obec@zemianskesady.sk

Ponuky budú vyhodnotené podľa kritéria „Cena“, v sídle obstarávateľa uvedenom v bode č. 1 bez účasti uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu celkom za zákazku v EUR.

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Vypracovanie projektovej dokumentácie Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Zemianske Sady – úplné znenie (.docx)