Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 30.03.2023

Obec Zemianske Sady zverejňuje zápisnicu z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Sadoch zo dňa 30.03.2023. Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ
 4. Plnenie rozpočtu za rok 2022
 5. Rozpočet ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD na rok 2023
 6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022
 7. Plán kultúrno-spoločenských a športových akcií na rok 2023
 8. Výstavba v obci
 9. Predložené a pripravované žiadosti o dotácie
 10. Rôzne
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 30.03.2023 (.pdf)