Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 08.05.2023

Obec Zemianske Sady zverejňuje zápisnicu z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Sadoch zo dňa 08.05.2023. Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Rozhodnutie o pridelení NFP na zberný dvor – starosta obce
  4. Návrh na uznesenie
  5. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 08.05.2023 (.pdf)