Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.06.2023

Obec Zemianske Sady zverejňuje zápisnicu z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Sadoch zo dňa 29.06.2023. Program:

 1. Zahájenie – otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ (kontrolórka obce)
 4. VZN č.2/2023 Zmeny a doplnky k ÚP (starosta obce)
 5. Záverečný účet obce za rok 2022 (starosta obce)
 6. Správa audítora za rok 2022  (ekenómka obce)
 7. Výstavba v obci (starosta obce)
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.06.2023 (.pdf)
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.06.2023 (.pdf)