Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 11.12.2023

Obec Zemianske Sady zverejňuje zápisnicu zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Sadoch zo dňa 11.12.2023. Program:

 1. Zahájenie – otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ (bývalá kontrolórka obce)
 4. Voľba hlavného kontrolóra obce na roky 2024 – 2030 ( poslanci OZ )
 5. Zápis do kroniky obce za rok 2022 (pani Svitičová, kronikárka obce )
 6. VZN č.4/2023 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zemianske Sady (starosta obce)
 7. VZN č.5/2023 o dani z nehnuteľnosti (starosta obce )
 8. VZN č.6/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady (starosta obce)
 9. VZN č.7/2023 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady spojených s pobytom dieťaťa v MŠ (starosta obce)
 10. Rozpočet obce na rok 2024 (ekonómka obce )
 11. Výstavba v obci, pripravované projekty a žiadosti o dotácie
 12. Rôzne
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 11.12.2023 (.pdf)

Prílohy k Zápisnici:

Príloha č. 1 – Uznesenia z 5. zasadnutia OZ (.pdf)
Príloha č. 2 – Návrh plánu kontrolnej činnolsti na I. polrok 2024 (.pdf)
Príloha č. 3 – VZN č. 4/2023 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zemianske Sady (.pdf)
Príloha č. 4 – VZN č. 5/2023 o dani z nehnuteľnosti (.pdf)
Príloha č. 5 – Návrh VZN č. 6/2023 o poplatku za TKO a drobné stavebné odpady (.pdf)
Príloha č. 6 – VZN č. 7/2023 o výške príspevku zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady spojených s pobytom dieťaťa v MŠ (.pdf)
Príloha č. 7 – Návrh rozpočtu na rozpočtové obdobie 2024 – 2026 (.pdf)
Príloha č. 8 – Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ (.pdf)