Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 26.09.2023

Obec Zemianske Sady zverejňuje zápisnicu z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Sadoch zo dňa 26.09.2023. Program:

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce
 4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce – starosta obce
 5. Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2023 – ekonómka obce
 6. ZŠ s MŠ – po zahájení školského roka a financovanie – starosta obce, riaditeľka ZŠ s MŠ
 7. Výstavba v obci
  1. Miestne komunikácie
  2. Skvalitnenie separovaného zberu
  3. Havarijný stav elektroinštalácie ZŠ
  4. Kotolňa ZŠ, trieda MŠ
  5. ČOV a kanalizácia
  6. Projekt rekonštrukcie KD
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 26.09.2023 (.pdf)

Prílohy k zápisnici:

Príloha č. 1 (.pdf)
Príloha č. 2 (.pdf)
Príloha č. 3 (.pdf)
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023 – Základná škola (.pdf)
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023 – Materská škola (.pdf)