Všeobecne záväzné nariadenia za rok 2020

VZN č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl (.pdf)

VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Zemianske Sady (.pdf)

VZN č. 3/2020 – zmeny a doplnky Územného plánu obce Zemianske Sady č. 02/2020 (.pdf)
Príloha č. 1 k VZN č. 3/2020 (.pdf)
Príloha č. 2 k VZN č. 3/2020 (.pdf)

VZN č. 4/2020 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2021 (.pdf)

VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (.pdf)

Všeobecné záväzné nariadenia za rok 2019

VZN č. 5/2019 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (.pdf)

VZN č. 4/2019 – o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2020 (.pdf)

VZN č. 3/2019 – pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou (.pdf)

VZN č. 2/2019 – o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni (.pdf)

VZN č. 1/2019 – o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl (.pdf)

Všeobecné záväzné nariadenia za rok 2018

VZN č. 5 – 2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 4-2018 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2019

VZN č. 3 – 2018 o výške príspevku nákladov ŠJ

VZN č. 2 – 2018 určenie príspevku na činnosť ŠK

VZN č. 1 – 2018 zápis detí do 1.ročníka ZŠ

 

Všeobecné záväzné nariadenia za rok 2017

VZN č. 4 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady (.pdf)

VZN č. 3 – o dani z nehnuteľnosti 2017 (.pdf)

VZN č 2 – o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestnenie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Zemianske Sady (.pdf)

VZN č. 1 – o určení miesta a času zápisu detí do 1.ročníka ZŠ (.pdf)

 

Všeobecné záväzné nariadenia za rok 2016

VZN č. 2 o podmienkach prideľovania nájomných bytov

VZN č. 3 prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN č. 5 o miestnych daniach a miestnom poplatkuza komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 4 o dani z nehnuteľnosti

Všeobecné záväzné nariadenia za rok 2015

Všeobecné záväzné nariadenie č.1 z 2015 (.doc, 81 KB)
Všeobecné záväzné nariadenie – príloha (.doc, 116 KB)

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1 z 2014 (.doc, 52 KB)

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2 z 2014 (.doc, 98 KB)

 

Všeobecné záväzné nariadenia za rok 2014

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1 (.doc, 52 KB)

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2 (.doc, 98 KB)