Farské oznamy od 27. júna do 3. júla 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 27. júna do 3. júla 2022.

Pozvánka na Deň Zeme 2022

Obecné zastupiteľstvo Zemianske Sady v rámci celoslovenskej akcie Deň Zeme organizuje v spolupráci s poľovníkmi čistenie extravilánu obce, ktoré sa uskutoční v sobotu 23. apríla 2022. Zraz je pred Obecným úradom o 9.00 hodine. Je potrebné zobrať si rukavice. O občerstvenie je postarané.

Zanechajme svojím deťom a vnúčatám čisté prostredie pre život.  

Zároveň žiadame všetkých občanov, aby si vyčistili svoje priedomia a pozametali krajnicu cesty pred svojím pozemkom.

Zber elektroodpadu a starých farieb – jar 2022

Obec Zemianske Sady oznamuje, že dňa 7. apríla 2022 (vo štvrtok) v čase od 8:00 hodiny sa bude v obci vykonávať zber elektroodpadu a starých farieb. Zberajú sa:

 • chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory, batérie a iné. Elektrospotrebiče zberáme len kompletné.
 • oleje a obaly zo starých farieb, no tie len v nepriepustných obaloch. POZOR: kyseliny, postreky a neidentifikovateľné kvapaliny nebudú predmetom zberu !!!

Všetky vyradené a kompletné domáce spotrebiče môžete vyložiť o 8:00 hod. na svoje priedomie.

Pomoc pre vojnou zasiahnutú Ukrajinu – 15.03.2022

Na výzvu starostu obce s prosbou o humanitárnu pomoc pre Ukrajinu reagovalo 14 rodín z našej obce a darovalo 20 kusov príručných lekárničiek a stovky kusov elastických obväzov.

Obecné zastupiteľstvo v Zemianskych Sadoch na svojom zasadnutí okrem iného schválilo finančný príspevok pre vojnou zasiahnutú Ukrajinu vo výške 1000 EUR ako príspevok na transparentný účet ZMOS.

Tieto zdravotnícke potreby a financie budú odovzdané priamo starostom na Ukrajine a určite pomôžu v ich neľahkej situácii. Srdečne ďakujeme!

Ponuka služieb – starostlivosť o hrobové miesta

Obec Zemianske Sady zverejňuje ponuku starostlivosti o hrobové miesta. Služba zahŕňa odpratanie snehu, lístia a nečistôt z hrobu i okolia, očistenie pomníka, hrobu, svietnikov, doplnkov, zapálenie sviečok, poliatie trávnika, kvetov alebo zelenej výsadby, zaslanie fotodokumentácie z činnosti vykonanej na hrobe.

Bližšie informácie nájdete v priloženom letáku: Ponuka – starostlivosť o hrobové miesta (.pdf)

Pozvánka – 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 09. marca 2022 o 18.45 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program:

 1. Zahájenie.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie, schválenie návrhovej komisie.
 4. VZN č. 1/2022 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ (starosta obce).
 5. Rozpočet ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD na rok 2022 (starosta obce).
 6. Záverečný účet obce za rok 2021 (ekonómka obce).
 7. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2021 (kontrolórka obce).
 8. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie na rok 2022 (starosta obce).
 9. Plán kultúrno-spoločenských a športových akcií obce na rok 2022 (matrikárka obce).
 10. Rôzne – interpelácie poslancov
 11. Diskusia
 12. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami.

Pomoc pre vojnou zasiahnutú Ukrajinu

Obec Zemianske Sady sa obracia na občanov našej obce s prosbou o materiálnu pomoc pre Ukrajinu, ktorá sa od 24. februára 2022 ocitla vo vojne. Na východnú hranicu Slovenskej republiky prichádza veľké množstvo utečencov, ktorí u nás hľadajú bezpečie. Obec Zemianske Sady sa pripája k systému pomoci Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré v spolupráci s Veľvyslanectvom Ukrajiny v Slovenskej republike a samosprávami spúšťa Systém pomoci v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine.

Momentálnou akútnou potrebou na našej hranici ku dňu 27.02.2022 sú:

 1. Lekárnička príručná
 2. Ovínadlo elastické (obväzy) – rôzne veľkosti

Občania, ktorí by chceli prispieť uvedeným materiálom ho môžu priniesť v pondelok 28. februára a utorok 1. marca 2022 na Obecný úrad počas úradných hodín. O ďalšom vývoji situácie vás budeme informovať.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 03.03.2022

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 03.03.2022 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:15 do 11:45 hod.: Zemianske Sady č. 2/42, 2/43, 2/44, 2/58, 2/61, 2/66, 2/69, 2/73, 2/76, 2/81, 2/84, 2/87, 2/90, 2/95, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42/VE, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57/VE, 57/ZA, 58, 58/ZA, 59/ZA, 60, 61, 83/1, 101, 101/VE, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 124, 124/2/-, 126, 127, 163, 168, 168/BL, 168/VE, 169, 169/VE, 171, 172, 175, 175/2, 175,/3, 175/4, 175/5, 175/VE, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 188/-, 188/ZA, 189, 189/1, 190, 191, 192, 193, 194, 194/ZA, 195, 195/p.č., 202/12, 304/D1, 304/D2, 305, 328, 329, 330, 385/-, 1428/27-

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Výstraha pred silným vetrom – 17.02.2022

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia silný vietor – stupeň 2, trvanie 17.02.2022 od 9:00 do 17:00. Odporúčania pri silnom vetre:

 • neparkovať vozidlá pod stromami, elektrickými stĺpmi či billboardami
 • pozatvárať a zaistiť okná a dvere ešte pred príchodom vetra
 • na záhrade, terase a balkóne upevniť záhradný nábytok, kvetináče, náradie, sklenené, plechové a iné predmety
 • vytvoriť pre zvieratá na dvore dočasné útočisko
 • zdržiavať sa v bezpečných objektoch a vyhýbať sa skrýšam pod stromami a nestabilným prístreškom
 • obmedziť šoférovanie
 • vyhnúť sa pohybu po horách a prechádzkam v lese
 • voliť pomalú jazdu vo vozidle, ktoré môžu silné poryvy vetra prevrátiť
 • vyhýbať sa kontaktu so spadnutými elektrickými stĺpmi a drôtmi, volať tiesňovú linku, ak auto zasiahne strom či konár
 • sledovať poveternostnú situáciu z bezpečia domova, neskúmať terén.

Majte na pamäti, že najvyššiu hodnotu má život, až potom majetok.

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Projektová dokumentácia na projekt „Kultúrno – spoločenská budova“, zvýšenie energetickej účinnosti“

Obec Zemianske Sady zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky pre stanovenie PHZ prieskumom trhu podľa platného zákona č. 343/2015  Z. z.  o  verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na projekt „Kultúrno – spoločenská budova“, zvýšenie energetickej účinnosti“.

Názov predmetu zákazky: Realizačná projektová dokumentácia

Opis predmetu zákazky: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie stavby v rámci realizácie projektu „Kultúrno – spoločenská budova“, zvýšenie energetickej účinnosti v požadovanom rozsahu: Sprievodná správa, technická správa, Tepelnotechnický posudok, Rozpočet stavby – nákladová časť, BOZP, Architektúra – stavebné riešenie, Statika, Elektroinštalácie, Zdravotechnika, Vzduchotechnika, Plynoinštalácie, Vykurovanie, Výkresová časť v potrebnom rozsahu a formáte pdf. resp. dwg. Vybavenie právoplatného stavebného povolenia.

Požiadavka v rámci realizácie stavebných prác je stanovená v súlade s projektom: Stavebné práce budú zamerané na zníženie spotreby energie pri prevádzke kultúrno – spoločenskej budovy v obci Zemianske Sady, zahrňujúce nasledovné práce: zateplenie podlahy, zateplenie obvodového plášťa, rozšírenie sály, zriadenie výdajne, zateplenie a výmena strechy, výmena okien a dverí, rekonštrukcia  vykurovania, rekonštrukcia zdravotechniky,  využitie solárneho ohrevu vo vykurovacej sústave a na ohrev TUV, rekonštrukcia elektroinštalácie, rekonštrukcia javiska , výmena bleskozvodu, výmena VZT. Predpokladaná cena realizovaného projektu podľa odhadu rozpočtára 550 000 EUR bez DPH.

Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 1.3.2022 Čas: do 15:00 hod.

Cenové ponuky môžu byť doručené nasledovne: elektronicky/emailom vo formáte pdf na email uvedený v bode I.B. Email: obec@zemianskesady.sk

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Projektová dokumentácia na projekt „Kultúrno – spoločenská budova“, zvýšenie energetickej účinnosti“ – úplné znenie výzvy (.doc)
Výzva na predloženie cenovej ponuky – Projektová dokumentácia na projekt „Kultúrno – spoločenská budova“, zvýšenie energetickej účinnosti“ – úplné znenie výzvy (.pdf)

Odpadové hospodárstvo

Obecný úrad Zemianske Sady zverejňuje harmonogram zberu odpadov v roku 2022 a pokyny pre zber a separovanie odpadov:

Investície v obci za roky 2018 a 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznam investícií, ktoré sa v obci vykonali v rokoch 2018 a 2019.

Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2018 (.pdf) Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2019

Dotácia na projekt Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady získala prostriedky na realizáciu projektu Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady vo výške 20 580,24 €.

Dotácia na projekt „Bojujeme s koronavírusom“

Obec Zemianske Sady získala účelovú dotáciu vo výške 2000 EUR na realizáciu projektu „Bojujeme s koronavírusom“. Projekt sa realizuje s podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Pridaj sa k nám – Poď sa očkovať

Virtuálny Cintorín.sk

Cintorín obce Zemianske Sady bol zdigitalizovaný službou Virtuálny Cintorín. Kliknutím na odkaz zobrazíte cintorín obce a údaje o zosnulých:

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/111

Letecký pohľad na obec

ZMO.sk

Obec Zemianske Sady je členom ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.