Farské oznamy od 15. do 21. augusta 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 15. do 21. augusta 2022.

Voľby 2022 – Menovací dekrét zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Obec Zemianske Sady zverejňuje Menovací dekrét do funkcie zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 29. októbra 2022.

Voľby 2022 – Menovací dekrét zapisovateľky miestnej volebnej komisie (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – určenie obvodov a počtu volených poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Zemianskych Sadoch podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Uznesením č. B/16/2022 zo dňa 26.06.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Zemianskych Sadoch bude mať celkom 7 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – určenie obvodov a počtu volených poslancov (.pdf)

Pozvánka na Splav Hronu 2022

Obec Zemianske Sady Vás pozýva na splav Hronu v lokalitách Nemecká – Mlynčok, ktorý sa bude konať v pondelok 8. augusta 2022. Harmonogram dňa (časy sú iba orientačné):

 • 08:00 – zraz pred Obecným úradom Zemianske Sady, odchod autobusom do Nemeckej (cca. 170 km, 2 hodiny s prestávkami)
 • 10:15 – krátke poučenie, vystrojenie, príprava člnov
 • 11:00 – začiatok splavu
 • 13:00 – ukončenie splavu v kempe Mlynčok
 • 13:30 – presun do Nemeckej
 • 13:30 – obed v reštaurácii Nemecká
 • 14:30 – presun do Zemianskych Sadov
 • 16:30 – príchod do Zemianskych Sadov

Náročnosť: nízka, vhodná pre všetky vekové kategórie – rodiny s deťmi, začiatočníci, v letnom období je často názka hladina, nutné dodržiavať počet ľudí v rafte aj vrátane detí.

Výbava: 7 miestne rafty ROB FIN, vesta a pádlo, nepremokavý barel v cene splavu. Odporúčanie: klobúk, šiltovka, opaľovací krém, obuv do vody, oblečenie na prezlečenie, vodu a jedlo na vlastné občerstvenie

Cena: 20 EUR na osobu – v cene je doprava, miesto v rafte s potrebnou výbavou, obed v motoreste Nemecká

Prihlásenie: Na Obecnom úrade do 29. júla 2022. Informácie k samotnému splavu na telefónnom čísle: 0915 873 877.

Pozývame Vás na tretí prázdninový zážitok na našej druhej najdlhšej rieke!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich publikovaním na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Zemianske Sady.

Inflačná pomoc – Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

O túto inflačnú dotáciu si môžu požiadať:

 • osobní asistenti v termíne do 31.08.2022,
 • opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie v termíne do 31.08.2022,
 • fyzické osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku 6 až 18 rokov a nemajú príjem zo zamestnania ani dôchodok, a preto štát za nich uhrádza poistné na dôchodkové poistenie, v termíne do 30.09.2022,
 • seniori, ktorí dovŕšili 62 rokov veku a nie sú poberateľmi dôchodkov a nevykonávajú činnosť, ktorá im zakladá nárok na príjem v termíne do 31.08.2022.

Ako o ňu požiadať? Žiadosť sa dá poslať e-mailom alebo podať na príslušnom úrade práce.

Viac informácií, tlačivá žiadostí v elektronickej podobe a zoznam e-mailových kontaktov na úrady práce nájdete tu: https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/inflacna-pomoc-v-sume-100-eur.html?page_id=1186447

Možnosť predaja prebytkov zo záhrad

Vážení občania!

Od 1.júla 2022 môžete ponúknuť svoje prebytky zo záhrady: ovocie, zelenina a z chovu: vajíčka, med, a pod. na predaj pred predajňou COOP Jednota Zemianske Sady pre našich občanov každú sobotu v čase od 7:00 do 10:00 hod. Prebytky zo záhrady a z chovu môžu ponúkať (predávať) len občania zo Zemianskych Sadov a to bez poplatku za trhové miesto. Predajný stolík pre Vás zabezpečí obec.

Výstraha pred vysokými teplotami – 29.06. – 01.07.2022

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia vysoké teploty – stupeň 2, trvanie od 29.06. do 01.07.2022 v časoch od 14:00 do 18:00 hod. Očakávaná najvyššia denná teplota v týchto dňoch: 35 – 37 °C.

Extrémne vysoké až tropické teploty prinášajú rad zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať vážne kolapsové stavy, za istých podmienok vedúce až k prípadným úmrtiam osôb chorých najmä na kardiovaskulárne ochorenia, vysoký krvný tlak, termoregulácie a závažné hormonálne ochorenia. Záťaž teplom môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním.

Ohrozené skupiny: deti do 4 rokov,starší ľudia nad 65 rokov,ženy – tehotné, dojčiace, s redukčnými diétami,dlhodobo chorí – s kardiovaskulárnymi, respiračným i alebo mentálnymi  ochoreniami,ľudia s nadváhou, ľudia užívajúci niektoré typy liekov (na odvodnenie, vysoký krvný tlak, nespavosť…), ťažko zdravotne postihnutí ľudia, ľudia s určitými profesiami (ťažko fyzicky pracujúci, športovci a podobne), ľudia obývajúci podkrovia, sociálne zariadenia, žijúci osamelo.

Odporúčania pri vysokých teplotách:

 • dodržiavať pitný režim,
 • ľahšie sa stravovať,
 • vhodne sa obliekať,
 • zabezpečiť domovy a pracoviská pred prenikaním priamych slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky, tienením, napr. žalúziami alebo roletami,
 • vhodne si rozvrhnúť aktivity medzi 12:00 a 16:00 a nezdržiavať sa na priamom slnku,
 • aspoň raz denne sa osviežovať vlažnou sprchou (pozor na príliš studenú vodu),
 • používať ľahké svieže vône,
 • vyberať si pleťové krémy s UV ochranou,
 • nefajčiť,
 • pri cestovaní použiť slnečné okuliare, opaľovacie krémy alebo tieniace fólie lebo prudké slnko spáli nechránenú pokožku už za 20 minút.

Pozvánka na reprízu divadelnej hry Ženský zákon v Pate

Patanské ochotnícke divadlo Pathália Vás pozýva na reprízu divadelnej hry J. G. Tajovského Ženský zákon, ktorú odohrá v piatok 1. júla 2022 o 18:30 v Kultúrnom dome v Pate.

Vstupné je dobrovoľné. Lístky si môžete rezervovať na Obecnom úrade v Pate na telefónnom čísle 0904 851 810.

Pozvánka – 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 23. júna 2022 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov Zápisnice – starosta obce.
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce.
 4. VZN č. 2/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných  bytoch postavených s podporou štátu – starosta obce.
 5. Určenie volebného obvodu, počtu poslancov OZ a úväzku starostu obce na ďalšie volebné obdobie – starosta obce.
 6. Udržiavacie práce v obci a informácia o podaných žiadostiach o dotácie – starosta obce.
 7. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 – kontrolórka obce.
 8. Organizačné zabezpečenie – XIII. Družobného dňa obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka – starosta obce.
 9. Informácia o riešení spôsobu separácie odpadov a výške poplatkov v roku 2023 a neskôr – starosta obce.
 10. Rôzne – interpelácie poslancov.
 11. Diskusia.
 12. Návrh na uznesenie – návrhová komisia.
 13. Záver.

Pozvánka na XIII. Družobný obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka

Obec Zemianske Sady Vás pozýva na XIII. Družobný deň obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka, ktorý sa bude konať v dňoch 24. a 25. júna 2022.

Piatok 24. júna 2022 od 17:30: Mariášový turnaj v Školskej jedálni

Sobota 25. júna 2022 od 17:00: Kultúrno-spoločenská časť na ihrisku:

 • Privítanie hostí, príhovory starostov
 • Súťaže družstiev zo Zemianskych Sadov, Pustých Sadov a Šalgočky:
  • Ženy: Mám ja tragač starý, Zimné radovánky, Strelený košík
  • Muži: Valibuci na placi, Glo-glo-glo-glória, Jak sa to pivečko popíja, Master šéf
 • Výstava domácich producentov: Hlivana, Slobodné vinárstvo
 • Atrakcie pre deti
 • Slávnostné vyhodnotenie o 20:00

O zábavu sa postará skupina EXIL. O bohaté občerstvenie je postarané. Všetkých Vás srdečne pozývame!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetových stránkach obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka.

Odpadové hospodárstvo

Obecný úrad Zemianske Sady zverejňuje harmonogram zberu odpadov v roku 2022 a pokyny pre zber a separovanie odpadov:

Investície v obci za roky 2018 a 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznam investícií, ktoré sa v obci vykonali v rokoch 2018 a 2019.

Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2018 (.pdf) Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2019

Dotácia na projekt Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady získala prostriedky na realizáciu projektu Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady vo výške 20 580,24 €.

Dotácia na projekt „Bojujeme s koronavírusom“

Obec Zemianske Sady získala účelovú dotáciu vo výške 2000 EUR na realizáciu projektu „Bojujeme s koronavírusom“. Projekt sa realizuje s podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Pridaj sa k nám – Poď sa očkovať

Virtuálny Cintorín.sk

Cintorín obce Zemianske Sady bol zdigitalizovaný službou Virtuálny Cintorín. Kliknutím na odkaz zobrazíte cintorín obce a údaje o zosnulých:

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/111

Letecký pohľad na obec

ZMO.sk

Obec Zemianske Sady je členom ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.