Farské oznamy od 26. mája do 2. júna 2024

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 26. mája do 2. júna 2024.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – zápisnica OVK – 06.04.2024

Obec Zemianske Sady zverejňuje Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konali v sobotu 06.04.2024 v čase od 7:00 do 22:00.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – zápisnica okrskovej volebnej komisie – 06.04.2024 (.pdf)

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 22.04.2024

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 22.04.2024 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 8:00 hod. do 13:00 hod.: Zemianske Sady č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 126/ZA, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135,1 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 147/VE, 149, 150, 154, 155, 155/VE, 158, 159, 160, 162, 196, 197, 198, 199, 200 ,201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 ,215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 226, 226/VE, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 ,255, 256, 257, 257/VE, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 265/VE, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 ,301, 302, 303, 306, 306/OP, 314, 339, 1432/18, 1432/43, 1432/137, 1565, 1602/7, 1610/5.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Pozvánka na Deň Zeme 2024

Obecné zastupiteľstvo Zemianske Sady pri príležitosti celosvetového Dňa Zeme organizuje v sobotu 6. apríla 2024 v spolupráci s poľovníkmi čistenie a výsadbu v obci. Zraz dobrovoľníkov je pred Obecným úradom o 9.00 hodine. Je potrebné zobrať si rukavice. O občerstvenie je postarané. Zanechajme svojím deťom a vnúčatám čisté prostredie pre život. Zároveň žiadame všetkých občanov, aby si vyčistili svoje priedomia a pozametali krajnicu cesty pred svojím pozemkom.

Veľkonočné sviatky 2024

Pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov 2024 Vám želá starosta obce Ing. Roman Súkeník, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov Obecného úradu Zemianske Sady.

Výzva na deratizáciu – jar 2024

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetky povinné subjekty podľa § 52 a § 53 zákona č. 355/2007 Z. z. vyzýva na realizáciu tohto opatrenia: vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od 02.04.2024 do 10.05.2024.

Čítať ďalej

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – zápisnica OVK – 23.03.2024

Obec Zemianske Sady zverejňuje Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konali v sobotu 23.03.2024 v čase od 7:00 do 22:00.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – zápisnica okrskovej volebnej komisie – 23.03.2024 (.pdf)

Pozvánka na Zasadnutie obecného zastupiteľstva – 22.03.2024

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 22.3.2024 (t.j. piatok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zemianskych Sadoch. Program:

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolór obce
 4. VZN č. 1/2024 o podmienka držania psov – starosta obce
 5. VZN č. 2/2024 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy – starosta obce
 6. Plnenie rozpočtu za rok 2023 – ekonómka obce
 7. Rozpočet ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD na rok 2024 – starosta obce
 8. Plán kultúrnych a športových akcií na rok 2024 – starosta obce
 9. Určenie nájomného a výšky fondu prevádzky, údržby a opráv – starosta obce
 10. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie a výstavba v obci – starosta obce
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami.

Pozvánka na verejné korčuľovanie v Šoporni – 13.03. a 20.03.2024

Obec Zemianske Sady srdečne pozýva všetkých korčuliarov na voľné korčuľovanie na ľadovej ploche v Šoporni v stredu 13.03. a 20.03.2024 v čase od 17:30 do 18:30. Korčuľovanie je zdarma a je určené len pre občanov Zemianskych Sadov. Pre deti do 15 rokov odporúčame nosenie prilby. Doprava do Šoporne a späť je individuálna.

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – delegovanie členov a náhradníkov OVK

Obec Zemianske Sady zverejňuje Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu, dňa 8. júna 2024: obec@zemianskesady.sk, miriam.pagacova@zemianskesady.sk

Odpadové hospodárstvo

Obecný úrad Zemianske Sady zverejňuje harmonogram zberu odpadov v roku 2024 a pokyny pre zber a separovanie odpadov:

Projekt: Miestne komunikácie v obci Zemianske Sady

Investície v obci za roky 2018 a 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznam investícií, ktoré sa v obci vykonali v rokoch 2018 a 2019.

Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2018 (.pdf) Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2019

Dotácia na projekt Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady získala prostriedky na realizáciu projektu Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady vo výške 20 580,24 €.

Dotácia na projekt „Bojujeme s koronavírusom“

Obec Zemianske Sady získala účelovú dotáciu vo výške 2000 EUR na realizáciu projektu „Bojujeme s koronavírusom“. Projekt sa realizuje s podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Pridaj sa k nám – Poď sa očkovať

Virtuálny Cintorín.sk

Cintorín obce Zemianske Sady bol zdigitalizovaný službou Virtuálny Cintorín. Kliknutím na odkaz zobrazíte cintorín obce a údaje o zosnulých:

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/111

Letecký pohľad na obec

ZMO.sk

Obec Zemianske Sady je členom ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.