Farské oznamy od 28. decembra 2020 do 03. januára 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 28. decembra 2020 do 03. januára 2021.

Projekt Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady získala prostriedky na realizáciu projektu Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady.

Názov projektu: Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady

Suma: 20 580,24 €

Realizácia: Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja

Dátum ukončenia: 31.3.2021

Účel podporeného projektu: Vytvorenie dvoch pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na plný úväzok, ktorí budú mať na starosti komunitné aktivity zamerané na skupiny najviac poznačené krízou. Nákup elektro trojkolky na rozvoz obedov pre dôchodcov, nákup bezkontaktných teplomerov, respirátorov, dezinfekčných prostriedkov na ruky a na dezinfekciu priestorov a plôch, textilných rúšok, motorového postrekovača, ručného postrekovača a stojanových dezinfekčných dávkovačov.

Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt: 872/2020 (.pdf)

Projekt WiFi4EU v obci Zemianske Sady

Iniciatíva WiFi4EU podporuje myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov vo verejných priestoroch,ako sú parky, námestia, verejné budovy, knižnice, zdravotnícke zariadenia či múzeá v obciach v celej Európe.

Vďaka projektu Wifi4EU obec Zemianske Sady získala prostriedky v sume 15-tisíc eur z výzvy Európskej komisie WiFi4EU na budovanie sietí bezdrôtového internetu na verejných priestranstvách. Obec Zemianske Sady poskytuje bezplatné Wi-Fi signál na 10 verejných priestranstvách v obci po dobu nasledujúcich troch rokov.

Prístupové body sú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách:

 1. Obecný úrad
 2. Ihrisko pri kostole
 3. Detské ihrisko
 4. Pošta
 5. Materská škola
 6. Cintorín
 7. Obchodný dom Jednota
 8. Autobusová zastávka (Kaptár)
 9. Autobusová zastávka (Hostinec)
 10. Na vršku

Iniciatíva WiFi4EU v obci Zemianske Sady (.pdf)

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – 11.12.2020

Obec Zemianske Sady zverejňuje Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a ktorá nadobúda platnosť 11. decembra, resp. 14. decembra 2020.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – 11.12.2020 – úplné znenie (.pdf)

Nové bezplatné odberové miesto v Seredi

Od 9. decembra 2020 majú občania možnosť využiť novozriadené bezplatné odberné miesto a dať sa otestovať antigénovým testom na ochorenie COVID-19. Zriadené je vo vojenskom útvare v Seredi na Kasárenskej ulici. Od 10. decembra 2020 prebieha testovanie počas pracovných dní (pondelok – piatok) od 10.00 do 12.00 hod. a od 12:45 do 18:00 hod. Testovanie prebieha v poradí, v akom záujemcovia prichádzajú na odberné miesto. Na testovanie nie je možné sa objednať.

Pozvánka – 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 14. decembra 2020 t. j. v pondelok o 17.00 hodine v školskej jedálni. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia – starosta obce
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce
 4. Spáva o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ za školský rok 2019/2020 – riaditeľka ZŠ s MŠ
 5. VZN č.5/2020 zmeny a doplnky ÚP obce Zemianske Sady č.02/2020 – starosta obce
 6. VZN č. 4/2020 o dani z nehnuteľnosti – starosta obce
 7. VZN č.5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady – starosta obce
 8. Rozpočet obce na rok 2021 – ekonómka obce
 9. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 – kontrolórka obce
 10. Schválenie zmlúv na nájomné byty starosta obce
 11. Informácia o investičných a udržiavacích prácach v obci za rok 2020 – starosta obce
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Návrh na uznesenie – návrhová komisia
 15. Záver

Pozvánka – 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 14.12.2020 (.pdf)

Obnovenie Kríža pri Šintavskom háji

V uplynulých mesiacoch prebiehala v našom chotári obnova Kríža, ktorý sa nachádza za lokalitou Žľabina smerom na Šintavský háj. Veríme, že toto miesto sa opäť stane cieľom pre všetkých, ktorí budú mať v rámci prechádzok po našom chotári záujem o strávenie pokojných chvíľ pri modlitbe či spomienkach. Veľké ďakujem patrí všetkým občanom a poslancom Obecného zastupiteľstva, ktorí sa na obnove kríža podieľali. Informácie o histórii kríža, občanoch, ktorí sa na obnove podieľali a fotogalériu z priebehu obnovy nájdete na samostatnej stránke.

Pozvánka na stretnutie s Mikulášom 2020

Milé deti! Obecný úrad Zemianske Sady Vám oznamuje, že i  tento rok k nám zavíta svätý Mikuláš a to 5. decembra 2020 (v sobotu) o 14.00 hodine. Mikulášsku nádielku bude rozdávať spolu so svojimi pomocníkmi všetkým dobrým deťom do 15 rokov (vrátane), ktoré majú v obci Zemianske Sady trvalý pobyt.

Mikuláš príde na saniach a bude rozdávať balíčky po obci smerom od Šalgočky. Teší sa na Vás Mikuláš.

Účasťou na stretnutí s Mikulášom udeľujete súhlas so zhotovením fotografií a ich zverejnením na internetovej stránky obce Zemianske Sady.

Výzva na okliesnenie a odstránenie stromov ohrozujúcich bezpečnosť energetických zariadení – november 2020

Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade s ustanovením §11 ods. 1 písm. b) a §11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 07.01.2021.

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s §11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.

Ak má vlastník, nájomca alebo správca nehnuteľnosti záujem o náhradu nákladov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, je povinný túto skutočnosť oznámiť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., najneskôr do 30.11.2020 a zároveň predložiť návrh rozsahu a spôsobu vykonania údržby spolu s fotodokumentáciou existujúceho stavu stromov a iných porastov na nehnuteľnosti a návrh predpokladanej výšky nákladov na údržbu.

Výzva na odstránienie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy – november 2020 – úplné znenie výzvy (.pdf)

Zriadenie mobilného odberného miesta na testovanie COVID-19 v Galante

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru oznamuje, že na adrese Parková ulica 1607/10 v Galante Športová hala Galanta, kpt. Nálepku  737 bolo zriadené bezplatné mobilné odberné miesto na testovanie ochorenia COVID-19. Prevádzkové hodiny odberného miesta sú od 14:00 do 20:00 hod. Do konca týždňa budú prevádzkové hodiny predĺžené – od 12:00 do 20:00 hod.

Investície v obci za roky 2018 a 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznam investícií, ktoré sa v obci vykonali v rokoch 2018 a 2019.

Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2018 (.pdf) Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2019

Dotácia na projekt “Bojujeme s koronavírusom”

Obec Zemianske Sady získala účelovú dotáciu vo výške 2000EUR na realizáciu projektu “Bojujeme s koronavírusom”. Projekt sa realizuje s podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Odpadové hospodárstvo

Obecný úrad Zemianske Sady zverejňuje harmonogram zberu odpadov v roku 2021 a pokyny pre zber a separovanie odpadov:

Virtuálny Cintorín.sk

Cintorín obce Zemianske Sady bol zdigitalizovaný službou Virtuálny Cintorín. Kliknutím na odkaz zobrazíte cintorín obce a údaje o zosnulých:

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/111

Letecký pohľad na obec

Linky

Vuc Trnava
Sme členom ZMO

ZMO logo