Farské oznamy od 03. do 09. augusta 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 03. do 09. augusta 2020.

Poďakovanie za šitie rúšok

Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo touto cestou veľmi pekne ďakuje všetkým ženám, že i v situácii keď sa nedá kúpiť potrebný materiál ušili ochranné rúška svojim blízkym, susedom, priateľom a známym.

Srdečne ďakujeme Marte Ragulovej, Dagmar Ragulovej, Eve Horváthovej, Eve Skaličanovej, Andree  Súkeníkovej, Martine Šípkovej, Anne Bakovej a Viere Ščasnej , že reagovali na výzvu obce a bez nároku na odmenu ochotne ušili rúška pre všetkých občanov obce, ktorí prejavili záujem.

COOP Jednota Zemianske Sady – otváracie hodiny pre dôchodcov

Predajňa COOP Jednota Zemianske Sady oznamuje občanom, že predajná doba pre dôchodcov bude každý deň od 8:oo do 10:30 hodiny .

Žiadame občanov, aby rešpektovali tento čas vyhradený v predajne pre dôchodcov a nevstupovali v tomto čase do predajne.

Pošta Zemianske Sady – zmena otváracích hodín

Slovenská pošta – pobočka Zemianske Sady oznamuje, že od 24. marca 2020 až do odvolania upravuje otváracie hodiny nasledovne:

 • Pondelok – 8:00 – 11:00
 • Utorok – 8:00 – 10:00
 • Streda – 13:00 – 16:00
 • Štvrtok – 8:00 – 11:00
 • Piatok – 8:00 – 11:00

Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Obec Zemianske Sady zverejňuje informácie k Národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby.

Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby – Leták pre občanov (.pdf)
Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby – základné informácie o projekte (.pdf)

Informácia o činnosti spoločného stavebného úradu Sereď

Počas obmedzenej činnosti Mestského úradu v Seredi (spoločný stavebný úrad pre mesto Sereď a obce Dolná Streda, Šintava, Vinohrady nad Váhom, Šoporňa, Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka) pracuje oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, ako spoločný obecný úrad pre výkon činnosti stavebného úradu, v obmedzenom režime  v čase úradných hodín MsÚ a to každý pracovný deň od 8.00 hod. do 12.00 hod. až do odvolania.

Termíny konaní s ústnym pojednávaním a  miestnym zisťovaním budú stanovené v mesačnom až dvojmesačnom predstihu, s tým, že ak bude aj naďalej pretrvávať súčasná situácia a bude potrebné dodržiavať  preventívne bezpečnostné opatrenia, termíny týchto konaní môžu byť zmenené. Účastníci konania budú o tejto skutočnosti správnym orgánom vopred informovaní. Do samotnej listiny, ktorou sa ústne pojednávanie, miestna obhliadka a miestne šetrenie nariaďuje sa pridá veta v takomto znení:  

Zároveň si Vám dovoľujeme oznámiť, že v prípade, ak budú i naďalej pretrvávať bezpečnostné opatrenia v súvislosti so šírením korona vírusu SARS-CoV-2, termín tohto konania môže byť zmenený. Správny orgán Vás o tejto skutočnosti bude včas informovať. 

Klienti sú prijímaní počas úradných hodín osobne len v nevyhnutných prípadoch  a s ochranným rúškom, konzultácie odporúčame riešiť telefonicky alebo online.

Pracovníkov je možné kontaktovať  v obmedzených úradných hodinách MsÚ v Seredi  z dôvodu rozdelenia pracovného času na prácu z domu a v budove MsÚ v Seredi.

V súvislosti so správnymi konaniami  žiadame všetky fyzické, právnické osoby a ostatné subjekty, ktoré majú aktivovanú elektronickú schránku, aby využívali na komunikáciu a doručovanie svojich podaní, doplnení podaní a pod. všeobecnú agendu na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk  a dôležitú komunikáciu zasielali na e-mailovú adresu  podateľne mesta Sereď podatelna@sered.sk a podateľní jednotlivých obcí.

Kontakty pracovníkov oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ Sereď sú zverejnené na webovom sídle mesta Sereď  www.sered.sk /Kontakty/ oddelenie ÚPaSP  na adrese: https://www.sered.sk/s233_oddelenie-upasp

Sociálna poisťovňa automaticky predĺži aktuálne začaté 14-dňové OČR

Ústredný krízový štáb odporučil, aby Sociálna poisťovňa priznala ošetrovné pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa vo veku do 10 rokov (10 rokov + 364 dní) počas celého obdobia, na ktoré príslušný orgán vyhlásil mimoriadnu situáciu/núdzový stav a svojim rozhodnutím uzavrel školské a predškolské zariadenia. V takýchto prípadoch sa poistencom nebude ani prerušovať povinné sociálne poistenie.

Sociálna poisťovňa preto automaticky predĺži trvanie a následnú výplatu aktuálne začatých 14 – dňových OČR-iek bez to, aby si rodič musel podávať novú žiadosť.

O dávku bude poistenec žiadať novou žiadosťou len vtedy, ak sa na OČR rodičia potrebujú vystriedať. Rodičia sa môžu striedať najskôr po uplynutí 10 dní, pričom každý nástup do zamestnania musia Sociálnej poisťovni ohlásiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.

Distribúcia textilných rúšok občanom obce

Na základe Uznesenia vlády  SR, opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a nariadenia krízového štátu našej obce. Každý občan je povinný chrániť si tvár rúškom, šatkou a pod. Ďakujem, že to rešpektujete a chránite zdravie sebe a ostatným spoluobčanom.

Obec zabezpečila zdarma  textilné rúška pre dôchodcov, zamestnancov obce, pracovníkov obchodov,  pracovníkov pošty a policajtov. Vďaka našim obetavým dobrovoľníčkám sa nám podarilo zabezpečiť ďalšie textilné rúška.

Kto ešte z radov občanov nemá textilné rúško, môže si ho zakúpiť na tunajšom obecnom úrade  od 13:oo hodiny za cenu nákladov šitia rúška 2 € za kus. Rúška budú len pre občanov obce Zemianske Sady.

Ďalej prijímame objednávky na menšie detské rúška pre deti MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ.

Žiadosť o pomoc osamelým ľuďom v obci

Vážení spoluobčania, starosta obce Vás žiada všímať si starších a osamelých ľudí vo svojom okolí. Ak viete o takejto osamelej osobe, ktorá potrebuje pomoc, pomôžete jej s nákupom, donáškou liekov a pod. V prípade potreby kontaktujte starostu obce.

Preventívne nariadenia v obci po zasadaní krízového štábu – 17.03.2020

Na základe uznesenia vlády SR k mimoriadnej situácii v celej SR a opatrení úradu verejného zdravotníctva SR prijal krízový štáb obce Zemianske Sady nasledovné nariadenie týkajúce sa občanov obce, prevádzkovateľov obchodov v obci, prevádzok služieb a občanov predávajúcich cez obec. Prijaté opatrenia krízového štábu obce platia od 17.03.2020 od 6:00 hodiny až do odvolania.

Nariaďuje sa :

 • všetci občania s trvalým alebo prechodným pobytom na území obce Zemianske Sady, ktorí sa vrátia z pobytu v zahraničí sú povinný hlásiť svoj príchod na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Galante tel. č. 0907 996 734, e-mail: ga.epid@uvzsr.sk a na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch. Zároveň sú povinní dodržiavať 14-dňovú karanténu. Dodržiavanie  povinnej karantény sa vzťahuje aj na osoby žijúce s ním v jednej domácnosti.
 • určuje sa doba predaja v obchodoch a na pošte maximálne do 16 : 00 hod.
 • úradné hodiny na OcÚ sú 8 : 00 – 11 : 00 hod. počas stránkových dní, vybavíme Vás na požiadanie pri vchode do OcÚ.
 • pohostinstvá zatvoriť
 • všetky osoby vstupujúce do predajných priestorov, na poštu, k lekárovi musia dodržiavať odstup od seba minimálne 1 m, sú povinní chrániť si tvár rúškom, šatkou, šálom a pod.
 • každý občan pohybujúci sa peši po obci je povinný tak isto si chrániť tvár rúškom, šatkou, šálom atď.
 • zákaz využívať Klub dôchodcov, Jedáleň, Telocvičňu, ihriská a parky.
 • na pohreboch je povolená účasť len najbližším príbuzným a známym v maximálnom počte 30 osôb.
 • ochranné rúška budeme postupne distribuovať po dodaní začneme osamelým dôchodcom a dôchodcom nad 70 rokov.
 • žiadame šičky nielen vyučené, ale aj tie ktoré šijú len pre seba a svojich známych a zásobili už rúškami svoju rodinu a známych, aby sa prihlásili na OcÚ a pomohli obci rúškami.
 • žiadame občanov správať sa zodpovedne, chrániť seba, svojich blízkych a ostatných občanov v obci.

Zápisnica zo zasadnutia krízového štábu obce Zemianske Sady – 16.03.2020 (.pdf)

Investície v obci za roky 2018 a 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznam investícií, ktoré sa v obci vykonali v rokoch 2018 a 2019.

Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2018 (.pdf) Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2019

Dotácia na projekt “Bojujeme s koronavírusom”

Obec Zemianske Sady získala účelovú dotáciu vo výške 2000EUR na realizáciu projektu “Bojujeme s koronavírusom”. Projekt sa realizuje s podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Odpadové hospodárstvo

Obecný úrad Zemianske Sady zverejňuje harmonogram zberu odpadov v roku 2020 a pokyny pre zber a separovanie odpadov:

Virtuálny Cintorín.sk

Cintorín obce Zemianske Sady bol zdigitalizovaný službou Virtuálny Cintorín. Kliknutím na odkaz zobrazíte cintorín obce a údaje o zosnulých:

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/111

Letecký pohľad na obec

Linky

Vuc Trnava
Sme členom ZMO

ZMO logo