Farské oznamy od 28. decembra 2020 do 03. januára 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 28. decembra 2020 do 03. januára 2021.

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti  s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.

Čítať ďalej

Obchodná verejná súťaž – prenájom obecného pozemku

Obec Zemianske Sady vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods.1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 až 288 Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce:  zastavaná plocha a nádvorie – trávnatá plocha pri vstupe na asfaltové ihrisko, vľavo od elektrickej prípojky o výmere 60 m2 z parcely 124/2 zapísanej na LV č. 402.

Obchodná verejná súťaž sa začína dňa 10.10.2020. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené. Forma podávania návrhov je písomná. Náležitosti návrhu sú v čl. VII. Týchto podmienok verejnej obchodnej súťaže. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie návrhov, t.j. do dňa 26.10.2020 do 1200 hodiny. Vyhlasovateľ – Obec Zemianske Sady vyhodnotí predložené návrhy dňa 26.10.2020.

Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke s viditeľným označením – textom: NEOTVÁRAŤ – OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – PRENÁJOM POZEMKU NA PARCELE Č. 124/2. Písomný návrh je potrebné doručiť poštou ( rozhodujúci je termín doručenia, nie dátum poštovej pečiatky) na adresu:  Obecný úrad Zemianske Sady č. 42, 925 54  Zemianske Sady, alebo podať osobne do podateľne Obecného úradu, kde poverený zamestnanec obce vyznačí na obálke „Prijaté: poradie návrhu, dátum, čas a miesto prijatia návrhu spolu so svojím podpisom“.

Obchodná verejná súťaž – Prenájom obecného pozemku – úplné znenie a podmienky súťaže (.pdf)

Zber elektroodpadu a starých farieb – 08.10.2020

Obec Zemianske Sady oznamuje, že vo štvrtok 8. októbra 2020 v čase od 8:00 hod. sa bude vykonávať zber elektroodpadu a starých farieb v obci.

Všetky vyradené a kompletné domáce spotrebiče, ako sú:

 • chladničky, práčky, sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory, batérie a iné,
 • oleje a obaly zo starých farieb, no tie len v nepriepustných obaloch. POZOR: kyseliny, postreky a neidentifikovateľné kvapaliny nebudú predmetom zberu!!!

Môžete vyložiť o 8:00 hod. na svoje priedomie. Elektrospotrebiče zberáme len kompletné!!!

Zrušenie hromadných podujatí od 01.10.2020

V dôsledku prijatých opatrení zverejnených na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Obec Zemianske Sady od 1. októbra 2020 až do odvolania nebude organizovať žiadne verejné hromadné podujatia.

V prípade záujmu fyzickej alebo právnickej osoby organizovať hromadné podujatie do 50 osôb je potrebné:

 • nahlásiť podujatie minimálne 48 hodín pred konaním Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Galante a písomnou formou Obecnému úradu Zemianske Sady
 • nahlásiť Obecnému úradu zodpovednú osobu za podujatie a zoznam zúčastnených osôb
 • dodržiavať zverejnené nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – používanie dezinfekcie, bezpečnostné upozornenia vyvesené na viditeľnom mieste, 2 metrové odstupy, nosenie rúšok a pod.

Pozvánka – 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 24. septembra 2020 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine zasadačke Obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia – starosta obce
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce
 4. Zápis do kroniky obce za rok 2019 – kronikárka
 5. Záverečný účet obce za rok 2019 – Sokolová
 6. Dopad pandémie ochorenia COVID-19 na rozpočet obce a prijaté opatrenia – starosta obce
 7. Výstavba a rekonštrukcie v obci v roku 2020 – starosta obce –
 8. Dodatok č. 7 k zmluve o zriadení Spoločného stavebného úradu – starosta obce
 9. Prenájom majetku obce – starosta obce
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie – návrhová komisia
 13. Záver

Pozvánka – 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 24.9.2020 (.pdf)

Zmeny cestovných poriadkov verejnej dopravy – 2020/2021

Trnavský samosprávny kraj oznamuje, že od 14. 09. 2020 do 30. 09. 2020 bude možné zasielať požiadavky a pripomienky obecných úradov a občanov na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov, do ktorých dopravca zohľadní časové posuny vlakov a podľa možnosti zosúladí prestupy na jednotlivých prestupových uzloch. Platné cestovné poriadky sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme (viď. nižšie uvedené kontakty).

Vaše požiadavky na zmeny a úpravy cestovných poriadkov zasielajte do 30. 09. 2020 e-mailom alebo písomne dopravcovi a zároveň na vedomie TSK, odboru dopravnej politiky.

Dopravcovia:

SAD Dunajská streda, a. s.
Bratislavská cesta 918/2
929 13  Dunajská Streda

https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok
e-mail: ladziansky@sadds.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 201 a 202

ARRIVA Trnava, a.s.
Nitrianska 5
917 54 Trnava

https://arriva.sk/trnava/primestska-doprava/cestovne-poriadky
e-mail: cp.arrivatrnava@arriva.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 203, 204, 205 a 207

SKAND Skalica, s.r.o.
Nádražná 26
909 01 Skalica

http://www.skand.sk/pravidelna-autobusova-doprava/
e-mail: dusikova@skand.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 206

Na vedomie:

Trnavský samosprávny kraj
Odbor dopravnej politiky
Starohájska 10
917 01  Trnava 

e-mail: skvorakova.magda@trnava-vuc.sk, doprava@trnava-vuc.sk  

Prosíme o dodržanie stanovených termínov, na požiadavky doručené po stanovenom termíne nebude prihliadnuté. Ďalšie zmeny cestových poriadkov počas ich platnosti sú plánované v termíne apríl a september 2021.

Zmeny cestovných poriadkov a ich pripomienkovanie – 2020/2021 – úplné znenie (.pdf)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – priebeh 1. fázy v Trnavskom kraji

Obec Zemianske Sady zverejňuje tlačovú správu k priebehu 1. fázy sčítania Obyvateľov, domov a bytov 2021 v Trnavskom kraji – Sčítania domov a bytov, ktorá prebieha od od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

Čítať ďalej

Pozvánka na koncert Cigánski diabli & Mário “Kuly” Kollár

Obec Zemianske Sady Vás srdečne pozýva na koncert Cigánski diabli & Mário “Kuly” Kollár, ktorý sa uskutoční 30. augusta 2020 o 19:00 na ihrisku v Zemianskych Sadoch. O 18:00 vystúpi skupina Rigovci.

Vstupenky na koncert sú k dispozícii v obmedzenom množstve na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch. Ceny vstupeniek: dospelí – 15€, Dôchodcovia – 10€, Deti do 12 rokov zdarma. O bohaté občerstvenie je postarané!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zverejnením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Zemianske Sady

Prerušenie distribúcie elektrickej energie – 25.08.2020

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 25.08.2020 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:00 hod. do 12:00 hod.: Zemianske Sady č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 126/ZA, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 147/VE, 149, 150, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 162, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 226, 226/VE, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 257/VE, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 265/VE, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 306, 306/OP, 306/VE, 314, 339, 1432/43

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Prerušenie distribúcie elektrickej energie – oboznámenie verejnosti – 25.08.2020 (.pdf)

Investície v obci za roky 2018 a 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznam investícií, ktoré sa v obci vykonali v rokoch 2018 a 2019.

Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2018 (.pdf) Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2019

Dotácia na projekt “Bojujeme s koronavírusom”

Obec Zemianske Sady získala účelovú dotáciu vo výške 2000EUR na realizáciu projektu “Bojujeme s koronavírusom”. Projekt sa realizuje s podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Odpadové hospodárstvo

Obecný úrad Zemianske Sady zverejňuje harmonogram zberu odpadov v roku 2021 a pokyny pre zber a separovanie odpadov:

Virtuálny Cintorín.sk

Cintorín obce Zemianske Sady bol zdigitalizovaný službou Virtuálny Cintorín. Kliknutím na odkaz zobrazíte cintorín obce a údaje o zosnulých:

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/111

Letecký pohľad na obec

Linky

Vuc Trnava
Sme členom ZMO

ZMO logo