Farské oznamy od 05. do 11. júna 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 5. do 11. júna 2023.

PF 2023

Pokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2023 Vám želá Ing. Roman Súkeník, starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov obce Zemianske Sady.

Stránkové hodiny Obecného úradu Zemianske Sady – Vianoce 2022

Obecný úrad Zemianske Sady bude od 23.decembra 2022 do 2.januára 2023 zatvorený z dôvodu čerpania dovoleniek. Pre verejnosť bude otvorený až v utorok 3. januára 2023.

Telefónne číslo na starostu obce: 0905 547 614

Telefónne číslo na matrikárku: 0907 696 874

Prerušenie výučby v ZŠ s MŠ Zemianske Sady od 19.12.2022

Základná škola s materskou školou so sídlom v Zemianskych Sadoch č. 162, zastúpená riaditeľkou školy PaedDr. Gabrielou Kohýlovou Vám týmto oznamuje, že v súlade s Prevádzkovým poriadkom školy schváleným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Galante a po dohode so zriaďovateľom školy – obcou Zemianske Sady, zastúpenou starostom obce Ing. Romanom Súkeníkom, z dôvodu chrípkovej epidémie PRERUŠUJE výchovno-vzdelávací proces v škole a prevádzku MŠ od 19.12.2022 do 21.12.2022 vrátane. Dňa 22.12. 2022 je riaditeľské voľno. Vyučovanie sa začne dňa 9.1.2023.

Referendum 21.01.2023 – emailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

V súlade § 46 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že vo volebnom okrsku č.1 Obce Zemianske Sady je zriadená e-mailová adresa: obec@zemianskesady.sk na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu.

Referendum 21.01.2023 – emailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu (.pdf)

Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 13.12.2022

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva 1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 13.12.2022 (utorok) o 17:00 hod. zasadačke Obecného úradu. Program:

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce
 4. Vymenovanie riaditeľa ZŠ s MŠ Zemianske Sady – starosta obce
 5. Voľba hlavného kontrolóra obce Zemianske Sady – starosta obce
 6. Zápis do kroniky obce za rok 2021 – kronikárka obce
 7. VZN č. 7/2022 o výške príspevku v ŠJ – starosta obce
 8. VZN č.8/2022 o dani z nehnuteľnosti – starosta obce
 9. VZN č. 9/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – starosta obce
 10. Rozpočet obce na rok 2023 – ekonómka obce
 11. Výstavba v obci – starosta obce
 12. Rôzne
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami.

Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 13.12.2022 (.pdf)

Pozvánka na Vianočné posedenie dôchodcov 2022

Jednota dôchodcov, Matica slovenská Zemianske Sady a Krojovanka v spolupráci s obcou Zemianske Sady pozýva občanov – dôchodcov na vianočné posedenie dôchodcov dňa  8.decembra 2022 (vo štvrtok) o 14.30 hodine v školskej jedálni. Tešíme sa na posedenie s Vami pri vianočnej kapustnici.

Pozvánka na Vianočné trhy v ZŠ s MŠ 2022

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady Vás srdečne pozýva na Vianočné trhy spojené s vystúpením vašich detí, návštevou cukrárne a ochutnávkou vianočnej kapustnice, ktoré sa budú konať 15. decembra 2022 od 14:00 v budove školy.

Príďte potleskom odmeniť svoje ratolesti.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke školy.

Pozvánka na Stretnutie s Mikulášom 2022

Milé deti! Obecný úrad Zemianske Sady Vám oznamuje, že i tento rok k nám zavíta svätý Mikuláš v nedeľu 4. decembra 2022 o 11.30 hodine. Mikulášsku nádielku bude rozdávať spolu so svojimi pomocníkmi všetkým dobrým deťom do 15 rokov (vrátane), ktoré majú v obci Zemianske Sady trvalý pobyt. Pozor! Mikuláš príde na saniach a bude rozdávať balíčky po obci smerom od Šalgočky. Teší sa na Vás Mikuláš.

Účasťou na stretnutí s Mikulášom udeľujete súhlas so zhotovením fotografií a ich zverejnením na internetovej stránky obce Zemianske Sady.

Pozvánka na Slávnostné požehnanie Adventného venca 2022

Obec Zemianske Sady pozýva občanov na Slávnostné požehnanie Adventného venca 2022 a zapálenie prvej adventnej sviece, ktoré sa bude konať v nedeľu 27. novembra 2022 o 16:00 hod. v parku.

V atmosfére adventného obdobia vystúpi spevácky súbor Krojovanka a žiaci Základnej školy s materskou školou. Podávať sa budú  vianočné koláče, horúci čaj a varené víno.

Tešíme sa na Vás!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce.

Odpadové hospodárstvo

Obecný úrad Zemianske Sady zverejňuje harmonogram zberu odpadov v roku 2023 a pokyny pre zber a separovanie odpadov:

Projekt: Miestne komunikácie v obci Zemianske Sady

Investície v obci za roky 2018 a 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznam investícií, ktoré sa v obci vykonali v rokoch 2018 a 2019.

Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2018 (.pdf) Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2019

Dotácia na projekt Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady získala prostriedky na realizáciu projektu Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady vo výške 20 580,24 €.

Dotácia na projekt „Bojujeme s koronavírusom“

Obec Zemianske Sady získala účelovú dotáciu vo výške 2000 EUR na realizáciu projektu „Bojujeme s koronavírusom“. Projekt sa realizuje s podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Pridaj sa k nám – Poď sa očkovať

Virtuálny Cintorín.sk

Cintorín obce Zemianske Sady bol zdigitalizovaný službou Virtuálny Cintorín. Kliknutím na odkaz zobrazíte cintorín obce a údaje o zosnulých:

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/111

Letecký pohľad na obec

ZMO.sk

Obec Zemianske Sady je členom ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.