Farské oznamy od 26. mája do 2. júna 2024

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 26. mája do 2. júna 2024.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov OVK

V súlade § 8 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že vo volebnom okrsku č.1 Obec Zemianske Sady je zriadená e-mailová adresa: obec@zemianskesady.sk na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov OVK (.pdf)

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

V súlade § 8 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností oznamujeme, že v obci Zemianske Sady je utvorený: volebný okrsok č.1 určená volebná miestnosť: Obecný úrad – sobášna miestnosť Zemianske Sady 42.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti (.pdf)

Pozvánka na verejné korčuľovanie v Šoporni – 24.01.2024

Obec Zemianske Sady srdečne pozýva všetkých korčuliarov na voľné korčuľovanie na ľadovej ploche v Šoporni v stredu 24.1.2024 v čase od 17:30 do 18:30. Korčuľovanie je zdarma a je určené len pre občanov Zemianskych Sadov. Pre deti do 15 rokov odporúčame nosenie prilby. Doprava do Šoporne a späť je individuálna.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – Informácie pre voliča

Obec Zemianske Sady zverejňuje informácie pre voliča k voľbám prezidenta Slovenskej republiky, ktorých prvé kolo sa bude konať v sobotu 23.03.2024 v čase od 7:00 do 22:00 hod.

Čítať ďalej

Novoročný príhovor starostu obce 2024

Milí občania Zemianskych Sadov.

Na začiatku Nového roku 2024 sa Vám chcem poďakovať za spoluprácu. Napriek neustálym útokom zo strany štátu na samosprávu, zložitej finančnej situácii a odsúvaniu problémov v samospráve starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva a zamestnanci obce sa snažili zabezpečiť pre Vás všetky služby a základné funkcie obce. Počas roku 2023 sme v obci zrealizovali tieto projekty:

 • Výsadba 75 kusov okrasných stromkov,
 • rekonštrukcie ciest – Kaptár, cintorínska a v cintoríne.
 • Zrekonštruovali sme 8 tried a schodiská v ZŠ a 1 triedu v MŠ.
 • Vybudovali sme zberný dvor a zabezpečili techniku.
 • Riešili sme kanalizačné prípojky.
 • Vypracovali sme projekt rekonštrukcie Kultúrneho domu a projekt rekonštrukcie Základnej školy.

Preinvestovali sme vyše 600 tisíc Eur, z toho takmer 450 tisíc Eur sme získali cez rôzne projekty z fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu. Organizovali sme pre vás rôzne kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

Milí spoluobčania. Dovoľte na začiatku nového roku 2024 Vám v mene svojom, v mene poslancov Obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce zaželať pevné zdravie, šťastie, rodinnú pohodu a úspechy. Nech sa Vám splnia všetky plány, túžby a predsavzatia.

PF 2024

Pokojné prežitie Vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2024 Vám želá  Ing. Roman Súkeník, starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov obce Zemianske Sady

Pozvánka na divadelné predstavenie Láska, sex a dane

Obec Zemianske Sady Vás pozýva na bláznivú divadelnú komédiu  LÁSKA, SEX A DANE V divadle Andreja Bagara v Nitre, ktoré sa bude konať vo štvrtok 25. januára 2024 o 18:30 hod. Vstupné 20 eur + doprava 5 eur. Odchod autobusu je o 17:30 hodine od autobusových zastávok. Prihlásiť sa môžete do 10.1.2023 do 13:00 hod. osobne na Obecnom úrade alebo na telefónnom čísle 0905 671 953.

 

Úradné hodiny Obecného úradu Zemianske Sady – Vianoce 2023

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje občanom, že z dôvodu čerpania dovoleniek bude od 22.decembra 2023 do 2.januára 2024 zatvorený. Pre verejnosť bude Obecný úrad otvorený od stredy 3.1.2024.

Telefonický kontakt na starostu obce: 0905 547 614
Telefonický kontakt na matrikárku: 0905 671 953

Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 11.12.2023

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Ing. Roman Súkenník zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 11.12.2023 (t.j. v pondelok) o 17:00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Zemianskych Sadoch. Program:

 1. Zahájenie.
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice (starosta obce)
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ
 4. Voľba hlavného kontrolóra obce
 5. Zápis do kroniky obce za rok 2022
 6. VZN č.4/2023 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zemianske Sady ( starosta )
 7. VZN č. 5/2023 o dani z nehnuteľnosti (starosta )
 8. VZN č. 6/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (starosta )
 9. Rozpočet obce na rok 2024 (ekonómka obce)
 10. Výstavba v obci, pripravované projekty a žiadosti o dotácie (starosta )
 11. Rôzne
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami!

Odpadové hospodárstvo

Obecný úrad Zemianske Sady zverejňuje harmonogram zberu odpadov v roku 2024 a pokyny pre zber a separovanie odpadov:

Projekt: Miestne komunikácie v obci Zemianske Sady

Investície v obci za roky 2018 a 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznam investícií, ktoré sa v obci vykonali v rokoch 2018 a 2019.

Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2018 (.pdf) Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2019

Dotácia na projekt Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady získala prostriedky na realizáciu projektu Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady vo výške 20 580,24 €.

Dotácia na projekt „Bojujeme s koronavírusom“

Obec Zemianske Sady získala účelovú dotáciu vo výške 2000 EUR na realizáciu projektu „Bojujeme s koronavírusom“. Projekt sa realizuje s podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Pridaj sa k nám – Poď sa očkovať

Virtuálny Cintorín.sk

Cintorín obce Zemianske Sady bol zdigitalizovaný službou Virtuálny Cintorín. Kliknutím na odkaz zobrazíte cintorín obce a údaje o zosnulých:

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/111

Letecký pohľad na obec

ZMO.sk

Obec Zemianske Sady je členom ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.