Farské oznamy od 26. septembra do 02. októbra 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 26. septembra do 2. októbra 2022.

Pozvánka na reprízu divadelnej hry Ženský zákon v Pate

Patanské ochotnícke divadlo Pathália Vás pozýva na reprízu divadelnej hry J. G. Tajovského Ženský zákon, ktorú odohrá v piatok 1. júla 2022 o 18:30 v Kultúrnom dome v Pate.

Vstupné je dobrovoľné. Lístky si môžete rezervovať na Obecnom úrade v Pate na telefónnom čísle 0904 851 810.

Pozvánka – 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 23. júna 2022 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov Zápisnice – starosta obce.
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce.
 4. VZN č. 2/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných  bytoch postavených s podporou štátu – starosta obce.
 5. Určenie volebného obvodu, počtu poslancov OZ a úväzku starostu obce na ďalšie volebné obdobie – starosta obce.
 6. Udržiavacie práce v obci a informácia o podaných žiadostiach o dotácie – starosta obce.
 7. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 – kontrolórka obce.
 8. Organizačné zabezpečenie – XIII. Družobného dňa obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka – starosta obce.
 9. Informácia o riešení spôsobu separácie odpadov a výške poplatkov v roku 2023 a neskôr – starosta obce.
 10. Rôzne – interpelácie poslancov.
 11. Diskusia.
 12. Návrh na uznesenie – návrhová komisia.
 13. Záver.

Pozvánka na XIII. Družobný obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka

Obec Zemianske Sady Vás pozýva na XIII. Družobný deň obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka, ktorý sa bude konať v dňoch 24. a 25. júna 2022.

Piatok 24. júna 2022 od 17:30: Mariášový turnaj v Školskej jedálni

Sobota 25. júna 2022 od 17:00: Kultúrno-spoločenská časť na ihrisku:

 • Privítanie hostí, príhovory starostov
 • Súťaže družstiev zo Zemianskych Sadov, Pustých Sadov a Šalgočky:
  • Ženy: Mám ja tragač starý, Zimné radovánky, Strelený košík
  • Muži: Valibuci na placi, Glo-glo-glo-glória, Jak sa to pivečko popíja, Master šéf
 • Výstava domácich producentov: Hlivana, Slobodné vinárstvo
 • Atrakcie pre deti
 • Slávnostné vyhodnotenie o 20:00

O zábavu sa postará skupina EXIL. O bohaté občerstvenie je postarané. Všetkých Vás srdečne pozývame!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetových stránkach obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka.

Mimoriadne odpočty vodomerov a súťaž „Odčítaj a vyhraj“

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., v súvislosti so zmenou cien vodného a stočného spúšťa kampaň mimoriadnych odpočtov aj prostredníctvom možnosti nahlásenia stavu vodomeru
elektronicky samoodpočtom. Zákazníkovi umožní vykonať samoodpočet v jemu vyhovujúcom čase. Zákazníci, ktorí vykonajú mimoriadny odpočet vodomeru a nahlásia ho elektronicky na internetovej stránke www.odpocet.zsvs.sk, majú možnosť v rámci kampane s názvom „Odčítaj a vyhraj“ súťažiť o vecné ceny.

Oznam k súťaži „Odčítaj a vyhraj“ (.pdf)
List Generálneho riaditeľa ZSVS, a.s. (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí – Právo voliť a byť volený

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samosprávy obcí

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – Právo voliť a byť volený

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samosprávnych krajov

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je:

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Pozvánka na Oslavy Medzinárodného dňa detí 2022

Obec Zemianske Sady srdečne pozýva deti a rodičov na Oslavy Medzinárodného dňa detí 2022, ktoré sa budú konať v sobotu 11. júna 2022 od 17:00 na ihrisku v Zemianskych Sadoch. Program:

 1. Cyklistické preteky:
  1. kategória trojkolkári
  2. kategória MŠ a 1. – 2. trieda ZŠ
  3. kategória 3. – 4. trieda ZŠ
 2. Rôzne súťaže a hry pre deti.
 3. Voľná zábava na skákacích hradoch.

O 20. 00 hod – vyhodnotenie a odovzdávanie cien. Pre každé dieťa je pripravené prekvapenie.

O zábavu sa postará kapela Cucko-Band. O bohaté občerstvenie je postarané – cigánska pečienka,  čapované pivo,  kofola a rôzne nealko nápoje a sladkosti.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas na publikovanie fotografií  na webovej stránke a sociálnych sieťach obce Zemianske Sady

Pozvánka na darovanie krvi – 01.06.2022

Základná organizácia Miestnej skupiny Červeného kríža Zemianske Sady pozýva darcov krvi na lekárske vyšetrenie a odber krvi, ktoré sa budú konať v stredu 1. júna 2022 v Kultúrnom dome Pata. Vyšetrenia a odbery budú prebiehať od 7:30 do 10:00.

Doprava je zabezpečená od Obecného úradu Zemianske Sady. Prineste si občiansky preukaz a preukaz darcu krvi. Radi medzi nami privítame aj nových darcov. Osemnásť hodín pred vyšetrením a odberom krvi nejedzte mastné jedlá a nepite alkoholické nápoje. Môžete jesť ľahké jedlá, ktoré neobsahujú tuky, piť viac čaju a ovocných štiav.

Ďakujeme v mene všetkých, ktorým Vaša krv vráti zdravie!

Ako napustiť bazén pred letom 2022

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. dáva do pozornosti majiteľom bazénov nasledujúce pokyny pre napúšťanie bazénov pred letnou sezónou 2022:

 • Napúšťanie bazénu je z pohľadu prevádzkovania verejného vodovodu mimoriadnym odberom. Nejedná sa o nelegálny odber, keďže voda je meraná vodomerom a fakturovaná, avšak podľa zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu je zákazník oprávnený odoberať vodu v prvom rade pre potreby domácnosti.
 • V prípade odberu z vodovodnej prípojky napúšťajte mimo odberovú špičku! Najvhodnejšia denná doba na napúšťanie je medzi 21:00 – 05:00 a medzi 10:00 – 15:00. Pokiaľ je to možné, rozdeľte napúšťanie na viac dní a počas noci.
 • Napúšťajte pomaly! Pri plnom otvorení napúšťacieho ventilu a v prípade, že napúšťajú viacerí majitelia bazénov dôjde z zvýšeniu rýchlosti prúdenia v celej rozvodnej sieti a uvoľnia sa prirodzene sa vyskytujúce usadeniny z vodovodného potrubia, ktoré spôsobia zakalenie vody.
 • Bazén je možné naplniť nielen vodou z vašej vodovodnej prípojky. Nechajte si priviezť cisternu. Túto službu si môžete objednať na vašom územne prislúchajúcom výrobno‑prevádzkovom
  stredisku ZsVS, a.s.

Ako napustiť bazén – leto 2022 (.pdf)

Odpadové hospodárstvo

Obecný úrad Zemianske Sady zverejňuje harmonogram zberu odpadov v roku 2022 a pokyny pre zber a separovanie odpadov:

Investície v obci za roky 2018 a 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznam investícií, ktoré sa v obci vykonali v rokoch 2018 a 2019.

Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2018 (.pdf) Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2019

Dotácia na projekt Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady získala prostriedky na realizáciu projektu Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady vo výške 20 580,24 €.

Dotácia na projekt „Bojujeme s koronavírusom“

Obec Zemianske Sady získala účelovú dotáciu vo výške 2000 EUR na realizáciu projektu „Bojujeme s koronavírusom“. Projekt sa realizuje s podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Pridaj sa k nám – Poď sa očkovať

Virtuálny Cintorín.sk

Cintorín obce Zemianske Sady bol zdigitalizovaný službou Virtuálny Cintorín. Kliknutím na odkaz zobrazíte cintorín obce a údaje o zosnulých:

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/111

Letecký pohľad na obec

ZMO.sk

Obec Zemianske Sady je členom ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.