Farské oznamy od 17. do 24. septembra 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 17. do 24. septembra 2023.

Pripojenie nehnuteľností na verejnú kanalizáciu

V zmysle ustanovenia § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách je vlastník stavby alebo vlastník pozemku povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená verejná kanalizácia a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. Vlastník nehnuteľnosti alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.

Podľa § 42bb Zákona č. 442/2002 Z. z. mal vlastník nehnuteľnosti alebo vlastník pozemku zákonnú povinnosť – pripojiť sa na verejnú kanalizáciu do 31. decembra 2021.

Podľa § 40, ods. 1., písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. môže Okresný úrad uložiť pokutu až do výšky 331.- Eur. Za priestupok sa považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená a ak vlastník nehnuteľnosti nemá povolený iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.

Prosíme občanov aby si prekontrolovali či majú uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

Biologická ochrana chovov – zima 2022/2023

Vzhľadom na vzniknutú situáciu vo výskyte vtáčej chrípky na území Slovenskej republiky, Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta odporúča všetkým chovateľom prijať a dôsledne dodržiavať opatrenia na zvýšenie biologickej ochrany v chovoch hydiny. Biologická ochrana je súhrn krokov, ktoré zvyšujú hygienickú úroveň chovov a pomáha znižovať riziko výskytu a minimalizuje možnosť šírenia infekcie. Dodržiavaním biologickej ochrany pomáhate ochraňovať hydinu a vtáky pred možnou infekciou.

Spôsoby šírenia ochorenia:

 • pohyb hydiny, ľudí a dopravných prostriedkov medzi farmami
 • nákup hydiny z nekontrolovaných chovov
 • používanie nevydezinfikovaných pracovných nástrojov
 • kontakt s hmyzom a divými vtákmi
 • konzumácia a pitie kontaminovanej vody a krmiva
 • nedostatočná dezinfekcia dopravných prostriedkov a iných technických prostriedkov

Kroky zabezpečujúce zvýšenie biologickej ochrany:

 • zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov , zvlášť vodného vtáctva , s hydinou
 • zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej hydiny
 • zákaz chovu hydiny u zamestnancov registrovaných fariem v domových hospodárstvach
 • zoznámiť zamestnancov s pohotovostnými plánmi a zvýšiť intenzitu zdravotných kontrol hydiny so zameraním na klinické príznaky aviárnej influenzy
 • prísne dodržiavať nákup hydiny len zo schválených fariem so stálym veterinárnym dozorom
 • novo nakúpenú hydinu umiestniť do sanovaných priestorov
 • pre každú halu zabezpečiť vlastné pracovné nástroje a dezinfekciu pri vstupoch a výstupoch z priestorov
 • pri zvýšení úhynu, znížení znášky a výskyte respiračných príznakov informovať veterinárneho lekára a príslušnú regionálnu veterinárnu správu
 • minimalizovať počty ľudí prichádzajúci do styku s hydinou
 • správne používanie osobných ochranných pomôcok
 • hydina vo voľnom výbehu sa kŕmi a napája v uzavretom priestore alebo pod prístreškom, ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu
 • hydina sa nenapája vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu
 • vlastníci alebo držitelia bezodkladne oznamujú príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek znaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
  • pokles v príjme potravy a vody o viac ako 20 %,
  • pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
  • týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %,
  • akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtná zmena, ktoré svedčia pre vtáčiu chrípku

Žiadame Vás v prípade výskytu klinických príznakov vtáčej chrípky ( výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov) bezodkladne informovať svojho súkromného veterinárneho lekára a oznámiť to aj na RVPS Galanta, tel.: 031/780 2011, 031/780 2012.

Výstraha pred silným vetrom – 03. – 04.02.2023

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia silný vietor – stupeň 2, trvanie 03.02.2023 od 15:00 do 04.02.2023 do 14:00. Odporúčania pri silnom vetre:

 • neparkovať vozidlá pod stromami, elektrickými stĺpmi či billboardami
 • pozatvárať a zaistiť okná a dvere ešte pred príchodom vetra
 • na záhrade, terase a balkóne upevniť záhradný nábytok, kvetináče, náradie, sklenené, plechové a iné predmety
 • vytvoriť pre zvieratá na dvore dočasné útočisko
 • zdržiavať sa v bezpečných objektoch a vyhýbať sa skrýšam pod stromami a nestabilným prístreškom
 • obmedziť šoférovanie
 • vyhnúť sa pohybu po horách a prechádzkam v lese
 • voliť pomalú jazdu vo vozidle, ktoré môžu silné poryvy vetra prevrátiť
 • vyhýbať sa kontaktu so spadnutými elektrickými stĺpmi a drôtmi, volať tiesňovú linku, ak auto zasiahne strom či konár
 • sledovať poveternostnú situáciu z bezpečia domova, neskúmať terén.

Majte na pamäti, že najvyššiu hodnotu má život, až potom majetok.

Odpočet elektromerov – 03. – 04.02.2023

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje, že v dňoch 03. a 04. februára 2023 bude v obci prebiehať odpočet elektromerov. Odpočet sa týka všetkých odberateľov elektrickej energie bez ohľadu na dodávateľa.

Zemianske Sady sa pripájajú k iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej“

Vážení obyvatelia, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás. Mestá a obce NIE sú autormi problémov. Sú obeťami zlých  rozhodnutí vlády, a to, čo v tomto období najviac potrebujeme je rýchla a efektívna pomoc od vlády.

Pozvánka na darovanie krvi – 21.02.2023

Obec Zemianske Sady pozýva všetkých občanov vo veku od 18 do 60 rokov do Kultúrneho domu Pata, kde bude možné v utorok 21. februára 2023 v čase od 7:30 darovať krv.

Prečo darovať krv?

 • darovanie krvi je „tréningom“ organizmu na mimoriadne situácie spojené so stratou krvi,
 • darovanie krvi prispieva k regenerácii organizmu. Úbytok krvi pri darovaní „vyprovokuje“ organizmus k tvorbe nových, neopotrebovaných krviniek,
 • darcovia sa spravidla cítia lepšie ako tí, ktorí nedarujú a hovoria tiež o celkovom „omladnutí“, pri darovaní krvi sa urobí komplexné vyšetrenie krvi,
 • darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou súčasťou života. Veď nikto z nás nevie, kedy bude on alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať…

Kto môže darovať krv? Každý kto:

 • má vek od 18 do 60 rokov,
 • váži viac ako 50 kg,
 • nemal 2 týždne hnačky ani horúčky,
 • je aspoň 3 týždne po doužívaní antibiotík,
 • je aspoň 48 hodín po očkovaní,
 • počas posledných 6 mesiacov nebol operovaný, tetovaný a nepodstúpil akupunktúru, piercing,
 • nemá v čase odberu prejavy alergie a nie je na ňu liečený,
 • neprekonal infekčnú žltačku typu B a C a nie je jej nosičom,
 • nie je nosičom HIV a nemal kontakt s HIV pozitívnou osobou,
 • nie je závislý od drog, alkoholu a iných návykových látok.

Ženy môžu darovať krv až po skončení menštruácie a najskôr 6 mesiacov po pôrode a ukončení tehotenstva alebo dojčenia.

Čo robiť pred odberom?

 • večer a ráno piť čo najviac tekutín,
 • večer zjesť niečo ľahšie a diétnejšie,
 • pred odberom jesť pečivo, med, džem, ovocie, zeleninu,
 • nezabudnúť na občiansky preukaz a kartu poistenca.

Ako bude prebiehať odber?

 • vyplníte dotazník,
 • lekár Vám poradí v prípade, ak si nie ste istý, či môžete darovať krv,
 • odoberie sa Vám vzorka na rýchle vyšetrenie,
 • pokiaľ sú výsledky v norme, prebehne odber približne 400 ml krvi do sterilných odberových vakov.

Otvorený list Ministra životného prostredia k vykurovaniu – január 2023

Obec Zemianske Sady zverejňuje otvorený list Ministra Životného prostredia Slovenskej republiky, ktorý sa venuje vysoko aktuálnej téme vykurovania domácností. Táto téma si vyžaduje pozornosť občanov vzhľadom na vysoký príspevok vykurovania k znečisteniu ovzdušia, ako aj súčasnú zložitú situáciu súvisiacu s vysokými cenami energií.

Čítať ďalej

PF 2023

Pokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2023 Vám želá Ing. Roman Súkeník, starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov obce Zemianske Sady.

Stránkové hodiny Obecného úradu Zemianske Sady – Vianoce 2022

Obecný úrad Zemianske Sady bude od 23.decembra 2022 do 2.januára 2023 zatvorený z dôvodu čerpania dovoleniek. Pre verejnosť bude otvorený až v utorok 3. januára 2023.

Telefónne číslo na starostu obce: 0905 547 614

Telefónne číslo na matrikárku: 0907 696 874

Odpadové hospodárstvo

Obecný úrad Zemianske Sady zverejňuje harmonogram zberu odpadov v roku 2023 a pokyny pre zber a separovanie odpadov:

Projekt: Miestne komunikácie v obci Zemianske Sady

Investície v obci za roky 2018 a 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznam investícií, ktoré sa v obci vykonali v rokoch 2018 a 2019.

Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2018 (.pdf) Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2019

Dotácia na projekt Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady získala prostriedky na realizáciu projektu Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady vo výške 20 580,24 €.

Dotácia na projekt „Bojujeme s koronavírusom“

Obec Zemianske Sady získala účelovú dotáciu vo výške 2000 EUR na realizáciu projektu „Bojujeme s koronavírusom“. Projekt sa realizuje s podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Pridaj sa k nám – Poď sa očkovať

Virtuálny Cintorín.sk

Cintorín obce Zemianske Sady bol zdigitalizovaný službou Virtuálny Cintorín. Kliknutím na odkaz zobrazíte cintorín obce a údaje o zosnulých:

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/111

Letecký pohľad na obec

ZMO.sk

Obec Zemianske Sady je členom ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.