Farské oznamy od 9. do 16. júna 2024

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 9. do 16. júna 2024.

Novoročný príhovor starostu obce 2024

Milí občania Zemianskych Sadov.

Na začiatku Nového roku 2024 sa Vám chcem poďakovať za spoluprácu. Napriek neustálym útokom zo strany štátu na samosprávu, zložitej finančnej situácii a odsúvaniu problémov v samospráve starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva a zamestnanci obce sa snažili zabezpečiť pre Vás všetky služby a základné funkcie obce. Počas roku 2023 sme v obci zrealizovali tieto projekty:

 • Výsadba 75 kusov okrasných stromkov,
 • rekonštrukcie ciest – Kaptár, cintorínska a v cintoríne.
 • Zrekonštruovali sme 8 tried a schodiská v ZŠ a 1 triedu v MŠ.
 • Vybudovali sme zberný dvor a zabezpečili techniku.
 • Riešili sme kanalizačné prípojky.
 • Vypracovali sme projekt rekonštrukcie Kultúrneho domu a projekt rekonštrukcie Základnej školy.

Preinvestovali sme vyše 600 tisíc Eur, z toho takmer 450 tisíc Eur sme získali cez rôzne projekty z fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu. Organizovali sme pre vás rôzne kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

Milí spoluobčania. Dovoľte na začiatku nového roku 2024 Vám v mene svojom, v mene poslancov Obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce zaželať pevné zdravie, šťastie, rodinnú pohodu a úspechy. Nech sa Vám splnia všetky plány, túžby a predsavzatia.

PF 2024

Pokojné prežitie Vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2024 Vám želá  Ing. Roman Súkeník, starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov obce Zemianske Sady

Pozvánka na divadelné predstavenie Láska, sex a dane

Obec Zemianske Sady Vás pozýva na bláznivú divadelnú komédiu  LÁSKA, SEX A DANE V divadle Andreja Bagara v Nitre, ktoré sa bude konať vo štvrtok 25. januára 2024 o 18:30 hod. Vstupné 20 eur + doprava 5 eur. Odchod autobusu je o 17:30 hodine od autobusových zastávok. Prihlásiť sa môžete do 10.1.2023 do 13:00 hod. osobne na Obecnom úrade alebo na telefónnom čísle 0905 671 953.

 

Úradné hodiny Obecného úradu Zemianske Sady – Vianoce 2023

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje občanom, že z dôvodu čerpania dovoleniek bude od 22.decembra 2023 do 2.januára 2024 zatvorený. Pre verejnosť bude Obecný úrad otvorený od stredy 3.1.2024.

Telefonický kontakt na starostu obce: 0905 547 614
Telefonický kontakt na matrikárku: 0905 671 953

Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 11.12.2023

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Ing. Roman Súkenník zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 11.12.2023 (t.j. v pondelok) o 17:00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Zemianskych Sadoch. Program:

 1. Zahájenie.
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice (starosta obce)
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ
 4. Voľba hlavného kontrolóra obce
 5. Zápis do kroniky obce za rok 2022
 6. VZN č.4/2023 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zemianske Sady ( starosta )
 7. VZN č. 5/2023 o dani z nehnuteľnosti (starosta )
 8. VZN č. 6/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (starosta )
 9. Rozpočet obce na rok 2024 (ekonómka obce)
 10. Výstavba v obci, pripravované projekty a žiadosti o dotácie (starosta )
 11. Rôzne
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami!

Pozvánka na Požehnanie adventného venca 2023

Obec Zemianske Sady pozýva všetkých občanov na Slávnostné požehnanie adventného venca a zapálenie prvej adventnej sviece, ktoré sa bude konať v nedeľu 3. decembra 2023 o 15:30 hod. v parku.

V atmosfére adventného obdobia vystúpi spevácka skupina Krojovanka a žiaci našej Základnej školy. Podávať sa budú vianočné koláče, horúci čaj a varené víno.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a s ich zverejnením na webovom sídle a sociálnych sieťach obce Zemianske Sady.

Pozvánka na Stretnutie s Mikulášom 2023

Milé deti, Obecný úrad Zemianske Sady Vám oznamuje, že i  tento rok k nám zavíta svätý Mikuláš a to dňa 3. decembra 2023 (v nedeľu) o 11:30 hodine. Mikulášsku nádielku bude rozdávať spolu so svojimi pomocníkmi všetkým dobrým deťom do 14 rokov (vrátane), ktoré majú v obci Zemianske Sady trvalý pobyt. Mikuláš príde na koči a bude rozdávať balíčky po obci smerom od Šalgočky.

Teší sa na Vás Mikuláš a jeho pomocníci!

Účasťou na stretnutí s Mikulášom udeľujete súhlas so zhotovením fotografií obcou a ich zverejnením na internetovej stránke obce Zemianske Sady.

Verejná vyhláška – Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Šintavan, s.r.o. ako vlastník a oprávnený zástupca vlastníkov viac ako 1/3 poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri Šintava pozýva všetkých vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do tohto spoločného poľovného revíru na Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru Šintava, ktoré sa bude konať dňa 04.12.2023 o 11:00 hod. v spoločenskej miestnosti Chaty Poľovníckeho združenia Dubník Šintava na adrese: Vinohrady nad Váhom 626, 925 55 Vinohrady nad Váhom.

Verejná vyhláška – Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov – pokyny a úplné znenie pozvánky (.pdf)

Podvody na senioroch – výmena odkvapových rúr

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante upozorňuje občanov, že v poslednej dobe boli opäť zaznamenané podvody najmä na starších občanoch s cieľom pripraviť ich o úspory.

Traja neznámy muži na osobnom motorovom vozidle so zahraničným evidenčným číslom osobne navštívili starší manželský pár v Šoporni a uviedli, že im lacno vymenia odkvapové rúry. Ešte pred dokončením práce dohodnutú sumu neúmerne navýšili, pričom seniori uviedli, že takú vysokú hotovosť nemajú. Napokon podvodníkom namiesto dohodnutej sumy odovzdali niekoľko tisíc Eur, pričom dokončenia opravy rúr sa už nedočkali.

Ďalší oklamaný dôchodca, ktorý vpustil podvodníkov do svojho domu v Seredi, obdobným spôsobom prišiel o 12 000 Eur.

Polícia opätovne vyzýva najmä starších občanov, aby do svojich obydlí nevpúšťali cudzích ľudí a v prípade podozrenia, že sa jedná o podvodníka, okamžite kontaktovali políciu na linke 158.

Odpadové hospodárstvo

Obecný úrad Zemianske Sady zverejňuje harmonogram zberu odpadov v roku 2024 a pokyny pre zber a separovanie odpadov:

Projekt: Miestne komunikácie v obci Zemianske Sady

Investície v obci za roky 2018 a 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznam investícií, ktoré sa v obci vykonali v rokoch 2018 a 2019.

Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2018 (.pdf) Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2019

Dotácia na projekt Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady získala prostriedky na realizáciu projektu Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady vo výške 20 580,24 €.

Dotácia na projekt „Bojujeme s koronavírusom“

Obec Zemianske Sady získala účelovú dotáciu vo výške 2000 EUR na realizáciu projektu „Bojujeme s koronavírusom“. Projekt sa realizuje s podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Pridaj sa k nám – Poď sa očkovať

Virtuálny Cintorín.sk

Cintorín obce Zemianske Sady bol zdigitalizovaný službou Virtuálny Cintorín. Kliknutím na odkaz zobrazíte cintorín obce a údaje o zosnulých:

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/111

Letecký pohľad na obec

ZMO.sk

Obec Zemianske Sady je členom ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.