Farské oznamy od 23. do 29. mája 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 23. do 29. mája 2022.

Október 2021 – Mesiac úcty k starším v obci Zemianske Sady

„To, čo robíme pre seba, odíde s nami, trvalo ostáva iba to, čo sme vykonali pre iných.“

Vážení občania, milí dôchodcovia!

Vychutnávajte si „lúče babieho leta“ tejto jesene, príroda rozdáva úrodu a seniori hodnotia svoj život, úsmev sa strieda so slzami.

Milí dôchodcovia, vychovali ste deti, tešíte sa z vnúčat, ale aj z pravnúčat, život je veľká kniha a dá sa z nej čítať. Prežívate obdobie, keď človek vchádza do etapy života – STAROBA, čo prináša rôzne podoby dobra aj zla, ale zároveň aj pekné spomienky na chvíle v kruhu rodiny.

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM – už dávnejšie dostal takýto prívlastok. Mesiac – úcty k ľudom, k človeku, lebo v bežnom živote sa často stretávame s opačnými javmi.  Buďme príkladom v kruhu rodiny, susedských vzťahov aj v občianskom živote. Vlastný príklad je lepší ako kritika.

S pribúdajúcim vekom nie je všetko samozrejmé, vyžaduje snahu a pracovné úsilie. Učte k tejto úcte aj svoje deti a vnukov!

Seniorom patrí vďaka, uznanie, potešme sa navzájom, stretávajme sa v kruhu priateľov, blízkych, hoci za posledné obdobie bolo na stretávanie veľa obmedzení.

Pozornosť úcty k starším si v našej obci zaslúži fakt, že máme početnú skupinu obyvateľstva dôchodcov, starších ľudí, ale aj osamelých, preto je snaha z mojej strany, ale aj všetkých občanov, aby sme boli voči nim ústretoví a ohľaduplní, hlavne mladí ľudia – aby im prejavovali dôveru a pochopenie, ktorá im prináleží.

Táto pozornosť by mala byť počas celého roka, nielen „v OKTÓBRI“.

Vážení dôchodcovia, skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre blaho našej obce.  Je vo vás ešte veľa energie a záujem presadzovať sa v občianskom prostredí. Pomáhať a chrániť tak seba aj iných pred pocitmi samoty a zbytočnosti. Želám si, aby sme sa mohli stretávať na rôznych kultúrnych a športových akciách v hojnom počte ako to bolo v minulosti.

Prajem vám veľa slnečných dní, pevného zdravia a životného optimizmu.

Ing. Roman Súkeník, starosta obce, Zemianske Sady

Čítať ďalej

Pozvánka – 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 28. októbra 2021 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine v Školskej jedálni. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia – starosta obce
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce
 4. Informácia o plnení rozpočtu za I. polrok 2021. Návrh na úpravu rozpočtu – ekonómka obce
 5. Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020 – ekonómka obce
 6. Zápis do kroniky obce za rok 2020 – kronikárka obce
 7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021 – riaditeľka ZŠ s MŠ
 8. VZN č.1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb – starosta obce
 9. VZN č.2/2021 o organizovaní miestneho referenda – starosta obce
 10. VZN č.3/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Zemianske Sady – starosta obce
 11. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie a výstavba v obci – starosta obce
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Návrh na uznesenie – návrhová komisia
 15. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami!

Zber elektroodpadu a starých farieb – jeseň 2021

Obec Zemianske Sady oznamuje, že dňa 14. októbra 2021 (vo štvrtok) v čase od 8:00 hodiny sa bude v obci vykonávať zber elektroodpadu a starých farieb. Zberajú sa:

 • chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory, batérie a iné. Elektrospotrebiče zberáme len kompletné.
 • oleje a obaly zo starých farieb, no tie len v nepriepustných obaloch. POZOR: kyseliny, postreky a neidentifikovateľné kvapaliny nebudú predmetom zberu !!!

Všetky vyradené a kompletné domáce spotrebiče môžete vyložiť o 8:00 hod. na svoje priedomie.

Pozvánka na Hodový futbalový turnaj 2021

Obec Zemianske Sady Vás srdečne pozýva na Hodový futbalový turnaj neregistrovaných hráčov o kartón hodových zákuskov a o lístky na kolotoč, ktorý sa uskutoční v sobotu 9. októbra 2021 na ihrisku v Zemianskych Sadoch.

Turnaja sa zúčastnia tímy: Hlavná ulica, Stredná ulica, Horná ulica a Rómovia.

Hrá sa systémom každý s každým 2×10 minút. Počet hráčov je 5+1. Nasledujú zápasy o 3. miesto a finále. Program:

 • 12:45  – Zahájenie turnaja
 • 13:00 až 15:30 – Zápasy každý s každým
 • 15:45 až 16:30 – Zápas o 3. miesto a Finále
 • 16:30 – Záver a vyhodnotenie turnaja

Podmienka štartu hráčov na turnaji: trvalý pobyt v príslušnej uličke alebo rodák z uličky.

O bohaté občerstvenie je postarané. Tešíme sa na Vás!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a ich zverejňovaním na webovej stránke a sociálnych sieťach obce Zemianske Sady.

Dotazník – využitie areálu bývalého SOUP Zemianske Sady

Vážení spoluobčania,

dňa 6.9.2021 nečakane navštívil našu obec predseda TTSK Mgr. Jozef Viskupič s prvým podpredsedom Mgr. Józsefom Berényim, riaditeľom odboru správy majetku a investičnej činnosti TTSK Mgr. Ľubošom Krajčírom a synom budúceho majiteľa areálu bývalého SOUP v Zemianskych Sadoch s pánom Štefunkom mladším.

Informovali ma, že dolaďujú posledné detaily kúpno – predajnej zmluvy a vraj je potrebné do zmluvy uviesť aj zámer budúceho užívania areálu v Zemianskych Sadoch. Oboznámil som ich s platným územným plánom obce Zemianske Sady. Areál je v tzv. občianskej vybavenosti, kde môže byť školstvo, sociálne veci, služby pre obyvateľov, multifunkčné objekty, atď… Informoval som ich, že areál nie je vhodný zatiaľ na bývanie a taktiež nie je vhodný na výrobu, ktorá je hlučná, prašná a obťažujúca občanov bývajúcich v blízkosti areálu. Budúci majiteľ ma požiadal o predloženie zámerov zo strany obce na možnosť budúceho využitia areálu.

Vážení spoluobčania žiadam Vás preto o vaše vyjadrenie zámeru využitia tohto areálu. Prosím Vás o Vašu pomoc a do 23.9.2021 zaslať inšpirácie, dobré nápady na možné ďalšie rozumné využívanie areálu, ktoré budú mať pre obec význam a budú prínosom prostredníctvom priloženého dotazníka „Ako si predstavujete ďalšie využitie bývalého areálu SOUP Zemianske Sady ?“ Vyplnený dotazník môžete do uvedeného termínu odovzdať na Obecnom úrade Zemianske Sady počas úradných hodín.

Ing. Roman Súkeník, starosta obce Zemianske Sady.

„Ako si predstavujete ďalšie využitie bývalého areálu SOUP Zemianske Sady ?“ – formulár dotazíka (.docx)

Upozornenie na podvodné telefonáty – prevod peňazí na „bezpečný“ účet

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante dáva do pozornosti opakované prípady podvodov, v ktorých sa páchateľ vydáva za policajta menom Juhos/Juhas, ktorý seniora upozorní, že jeho peniaze na účte sú ohrozené a je potrebné previesť ich na iný „bezpečný“ účet.

Falošný policajt seniorovi vysvetlí, že mu bude volať kompetentná osoba (napríklad riaditeľ), ktorá mu zadá číslo účtu, na ktorý má senior bezodkladne previesť peniaze.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante upozorňuje, že sa jedná o ďalší spôsob, ktorým chcú podvodníci pripraviť staršie osoby o úspory. Telefonujú zvyčajne z utajeného čísla alebo z čísla s predvoľbou Českej republiky.

Separácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

V spolupráci so spoločnosťou ALATERE s.r.o. sme pre občanov našej obce pripravili ďalší spôsob triedenia odpadov. Na stojiskách kontajnerov so separovaným zberom pri predajni COOP Jednota a pred Obecným úradom nájdete kontajner hnedej farby, ktorý je určený na likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Do kuchynského opadu patrí:

 • Tepelne upravené a neupravené zvyšky potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu
 • Starý chlieb a pečivo
 • Mäso, ryby, mliečne výrobky
 • Vajcia a výrobky z nich, vaječné škrupiny
 • Potraviny po záručnej dobe
 • Znehodnotené potraviny
 • Šupky z ovocia a zeleniny
 • Čajové vrecúška, lufa
 • Použité vreckovky, servítky
 • Papierové vrecká znečistené zeleninou a ovocím, maslom, džemom
 • Nespracované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu

BRKO – Leták na stiahnutie (.pdf)

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 24.09.2021

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 24.09.2021 v čase od 8:30 do 11:45 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice/objekty:

Zemianske Sady č. 65, 66, 67, 68, 69, 69/VE, 70, 72, 81, 82, 84, 86, 88, 88/ZA, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 98, 1171/7, 1171/8, 1226/5.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Pozvánka na 12. Obecnú detskú športovú olympiádu

Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo Zemianske Sady Vás srdečne pozývajú pri príležitosti osláv výročia SNP a ukončenia prázdnin na 12. Obecnú detskú športovú olympiádu určenú pre deti MŠ a žiakov ZŠ, ktorá sa bude konať 28. augusta 2021 od 17:00 na ihrisku v Zemianskych Sadoch. Registrácia súťažných disciplín od 16:30 hod.

Po olympiáde bude diskotéka s DJ Jožulcom. Pre každé dieťa je pripravená odmena, vozenie na elektrotrojkolke a na koníkoch. O bohaté občerstvenie je postarané, cigánka pečienka, pečené ryby, rôzne sladkosti, čapovaná kofola a pre rodičov čapované pivo.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a ich zverejňovaním na webovej stránke a sociálnych sieťach obce Zemianske Sady.

Odpadové hospodárstvo

Obecný úrad Zemianske Sady zverejňuje harmonogram zberu odpadov v roku 2022 a pokyny pre zber a separovanie odpadov:

Investície v obci za roky 2018 a 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznam investícií, ktoré sa v obci vykonali v rokoch 2018 a 2019.

Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2018 (.pdf) Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2019

Dotácia na projekt Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady získala prostriedky na realizáciu projektu Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady vo výške 20 580,24 €.

Dotácia na projekt „Bojujeme s koronavírusom“

Obec Zemianske Sady získala účelovú dotáciu vo výške 2000 EUR na realizáciu projektu „Bojujeme s koronavírusom“. Projekt sa realizuje s podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Pridaj sa k nám – Poď sa očkovať

Virtuálny Cintorín.sk

Cintorín obce Zemianske Sady bol zdigitalizovaný službou Virtuálny Cintorín. Kliknutím na odkaz zobrazíte cintorín obce a údaje o zosnulých:

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/111

Letecký pohľad na obec

ZMO.sk

Obec Zemianske Sady je členom ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.