Farské oznamy od 7. do 14. júla 2024

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 7. do 14. júla 2024.

Verejná vyhláška – Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Šintavan, s.r.o. ako vlastník a oprávnený zástupca vlastníkov viac ako 1/3 poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri Šintava pozýva všetkých vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do tohto spoločného poľovného revíru na Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru Šintava, ktoré sa bude konať dňa 04.12.2023 o 11:00 hod. v spoločenskej miestnosti Chaty Poľovníckeho združenia Dubník Šintava na adrese: Vinohrady nad Váhom 626, 925 55 Vinohrady nad Váhom.

Verejná vyhláška – Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov – pokyny a úplné znenie pozvánky (.pdf)

Podvody na senioroch – výmena odkvapových rúr

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante upozorňuje občanov, že v poslednej dobe boli opäť zaznamenané podvody najmä na starších občanoch s cieľom pripraviť ich o úspory.

Traja neznámy muži na osobnom motorovom vozidle so zahraničným evidenčným číslom osobne navštívili starší manželský pár v Šoporni a uviedli, že im lacno vymenia odkvapové rúry. Ešte pred dokončením práce dohodnutú sumu neúmerne navýšili, pričom seniori uviedli, že takú vysokú hotovosť nemajú. Napokon podvodníkom namiesto dohodnutej sumy odovzdali niekoľko tisíc Eur, pričom dokončenia opravy rúr sa už nedočkali.

Ďalší oklamaný dôchodca, ktorý vpustil podvodníkov do svojho domu v Seredi, obdobným spôsobom prišiel o 12 000 Eur.

Polícia opätovne vyzýva najmä starších občanov, aby do svojich obydlí nevpúšťali cudzích ľudí a v prípade podozrenia, že sa jedná o podvodníka, okamžite kontaktovali políciu na linke 158.

Pozvánka na Posedenie dôchodcov 2023

Milí dôchodcovia! Starosta obce, Obecné zastupiteľstvo a zamestnanci obce Zemianske Sady Vás srdečne pozývajú na tradičné Posedenie dôchodcov, ktoré sa bude konať vo štvrtok 9. novembra 2023 o 15.00 hodine v Školskej jedálni v Zemianskych Sadoch. Program:

 • príhovor starostu obce, vystúpenie detí MŠ
 • blahoželanie jubilantom
 • o zábavu sa postará DJ, harmonikár Miško a spevácka skupina Krojovanka

O bohaté občerstvenie je postarané. Pre každého návštevníka je pripravený darček. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach Obce Zemianske Sady.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra – 11.12.2023

Obecné zastupiteľstvo Zemianske Sady

I. Vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra.  Voľba sa uskutoční dňa: 11.12.2023 v zasadačke obecného úradu v Zemianskych Sadoch s. č. 42.

II. Určuje                  

 1. požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
  1. kvalifikačné predpoklady: ukončené úplné stredné vzdelanie
  2. spôsobilosť na právne úkony
  3. bezúhonnosť
 2.  náležitosti písomnej prihlášky:
  1. osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko
  2. doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
  3. úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  4. profesijný životopis
  5. čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
  6. písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 13 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať“ zašlú na adresu Obecný úrad, č.42, 925 54 Zemianske Sady najneskôr do 24.11.2023 alebo osobne doručia najneskôr do 24.11.2023 do 15:00 hod., t. j. najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecný úrad v Zemianskych Sadoch. Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na obecný úrad, alebo dátum doručenia podľa pošty.

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto dňom je 1.1.2024.

Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na pracovný úväzok 0,2.

III. schvaľuje ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra:

 1. spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním,
 2. uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra, úspešným uchádzačom bude obecným úradom v Zemianskych Sadoch zaslaná poštou pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 9 dní pred konaním voľby.
 3. každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami OZ v Zemianskych Sadoch, v časovom rozsahu maximálne 5 minút.
 4. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.

IV. Zriaďuje komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a na posúdenie splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra v zložení:

 • Mgr. Štefan Šípka
 • Miriam Pagáčová
 • Vlasta Sokolová

Komisia otvorí obálky, posúdi splnenie náležitosti prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a  vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra najneskôr do 30.11.2023

V. Ukladá obecnému úradu zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce a v regionálnej miestnej tlači v zákonom stanovenej lehote, ktorá je najmenej 40 dní  pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra.

Uznesenie B/6/2023 – OZ k bodu č. 4 v zmysle § 11 ods.42 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. v y h l a s u j e v zmysle § 18 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra. Voľba sa uskutoční dňa 11.12.2023 o 17 : 00 v zasadačke Obecného úradu v Zemianskych Sadoch s.č. 42

Pozvánka na vystúpenie speváka Maroša Banga – 15.10.2023

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Dvorníky Vás pozýva na vystúpenie nevidiaceho speváka Maroša Banga, ktoré sa bude konať v nedeľu 15. októbra 2023 o 16:00 v Kostole Panny Márie Ružencovej v Zemianskych Sadoch. Vystúpenie moderuje Alexandra Bangová. Všetci ste srdečne vítaní!

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – Výsledky

Obec Zemianske Sady zverejňuje Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali dňa 30.09.2023.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – 30.09.2023 – Zápisnica okrskovej volebnej komisie (.pdf)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 26.09.2023

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 26.09.2023 (t.j. utorok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zemianskych Sadoch. Program:

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce
 4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce – starosta obce
 5. Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2023 – ekonómka
 6. ZŠ s MŠ – po zahájení školského roka a financovanie – starosta obce, riaditeľ ZŠ s MŠ
 7. Výstavba v obci
  1. Miestne komunikácie
  2. Skvalitnenie separovaného zberu
  3. Havarijný stav elektroinštalácie ZŠ
  4. Kotolňa ZŠ, trieda MŠ
  5. ČOV a kanalizácia
  6. Projekt rekonštrukcie KD
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami.

Pozvánka na XIV. Obecnú detskú športovú olympiádu

Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo v Zemianskych Sadoch Vás srdečne pozývajú pri príležitosti výročia SNP, Dňa Ústavy SR a ukončenia prázdnin na XIV. Obecnú detskú športovú olympiádu pre deti Materskej školy a žiakov Základnej školy. Zasúťažíme si v sobotu 2.9.2023 o 16:00 hodine na ihrisku v Zemianskych Sadoch. Program dňa:

 • Od 12:30 – Futbalový turnaj medzi ulicami.
 • Od 16:00 – Skákacie hrady.
 • Prekvapenie pre deti, vozenie na štvorkolke, hasiči a nakladač. Maľovanie na tvár.
 • Diskotéka pre deti.

O bohaté občerstvenie je postarané: cigánska pečienka, pečené ryby, klobásy, kofola, sladkosti a pre rodičov čapované pivo. Tešíme sa na Vašu účasť!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na webovej stránke a sociálnych sieťach obce Zemianske Sady.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – 21.08.2023

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante v súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta a na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) písm. a) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 21.08.2023 o 12:00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa zakazuje:

 • vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom zakazuje najmä:

 • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

Odpadové hospodárstvo

Obecný úrad Zemianske Sady zverejňuje harmonogram zberu odpadov v roku 2024 a pokyny pre zber a separovanie odpadov:

Projekt: Miestne komunikácie v obci Zemianske Sady

Investície v obci za roky 2018 a 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznam investícií, ktoré sa v obci vykonali v rokoch 2018 a 2019.

Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2018 (.pdf) Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2019

Dotácia na projekt Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady získala prostriedky na realizáciu projektu Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady vo výške 20 580,24 €.

Dotácia na projekt „Bojujeme s koronavírusom“

Obec Zemianske Sady získala účelovú dotáciu vo výške 2000 EUR na realizáciu projektu „Bojujeme s koronavírusom“. Projekt sa realizuje s podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Pridaj sa k nám – Poď sa očkovať

Virtuálny Cintorín.sk

Cintorín obce Zemianske Sady bol zdigitalizovaný službou Virtuálny Cintorín. Kliknutím na odkaz zobrazíte cintorín obce a údaje o zosnulých:

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/111

Letecký pohľad na obec

ZMO.sk

Obec Zemianske Sady je členom ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.