Farské oznamy od 24. septembra do 1. októbra 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 24. septembra do 1. októbra 2023.

Stránkové hodiny Obecného úradu Zemianske Sady – Vianoce 2022

Obecný úrad Zemianske Sady bude od 23.decembra 2022 do 2.januára 2023 zatvorený z dôvodu čerpania dovoleniek. Pre verejnosť bude otvorený až v utorok 3. januára 2023.

Telefónne číslo na starostu obce: 0905 547 614

Telefónne číslo na matrikárku: 0907 696 874

Prerušenie výučby v ZŠ s MŠ Zemianske Sady od 19.12.2022

Základná škola s materskou školou so sídlom v Zemianskych Sadoch č. 162, zastúpená riaditeľkou školy PaedDr. Gabrielou Kohýlovou Vám týmto oznamuje, že v súlade s Prevádzkovým poriadkom školy schváleným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Galante a po dohode so zriaďovateľom školy – obcou Zemianske Sady, zastúpenou starostom obce Ing. Romanom Súkeníkom, z dôvodu chrípkovej epidémie PRERUŠUJE výchovno-vzdelávací proces v škole a prevádzku MŠ od 19.12.2022 do 21.12.2022 vrátane. Dňa 22.12. 2022 je riaditeľské voľno. Vyučovanie sa začne dňa 9.1.2023.

Referendum 21.01.2023 – emailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

V súlade § 46 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že vo volebnom okrsku č.1 Obce Zemianske Sady je zriadená e-mailová adresa: obec@zemianskesady.sk na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu.

Referendum 21.01.2023 – emailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu (.pdf)

Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 13.12.2022

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva 1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 13.12.2022 (utorok) o 17:00 hod. zasadačke Obecného úradu. Program:

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce
 4. Vymenovanie riaditeľa ZŠ s MŠ Zemianske Sady – starosta obce
 5. Voľba hlavného kontrolóra obce Zemianske Sady – starosta obce
 6. Zápis do kroniky obce za rok 2021 – kronikárka obce
 7. VZN č. 7/2022 o výške príspevku v ŠJ – starosta obce
 8. VZN č.8/2022 o dani z nehnuteľnosti – starosta obce
 9. VZN č. 9/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – starosta obce
 10. Rozpočet obce na rok 2023 – ekonómka obce
 11. Výstavba v obci – starosta obce
 12. Rôzne
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami.

Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 13.12.2022 (.pdf)

Pozvánka na Vianočné posedenie dôchodcov 2022

Jednota dôchodcov, Matica slovenská Zemianske Sady a Krojovanka v spolupráci s obcou Zemianske Sady pozýva občanov – dôchodcov na vianočné posedenie dôchodcov dňa  8.decembra 2022 (vo štvrtok) o 14.30 hodine v školskej jedálni. Tešíme sa na posedenie s Vami pri vianočnej kapustnici.

Pozvánka na Vianočné trhy v ZŠ s MŠ 2022

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady Vás srdečne pozýva na Vianočné trhy spojené s vystúpením vašich detí, návštevou cukrárne a ochutnávkou vianočnej kapustnice, ktoré sa budú konať 15. decembra 2022 od 14:00 v budove školy.

Príďte potleskom odmeniť svoje ratolesti.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke školy.

Pozvánka na Stretnutie s Mikulášom 2022

Milé deti! Obecný úrad Zemianske Sady Vám oznamuje, že i tento rok k nám zavíta svätý Mikuláš v nedeľu 4. decembra 2022 o 11.30 hodine. Mikulášsku nádielku bude rozdávať spolu so svojimi pomocníkmi všetkým dobrým deťom do 15 rokov (vrátane), ktoré majú v obci Zemianske Sady trvalý pobyt. Pozor! Mikuláš príde na saniach a bude rozdávať balíčky po obci smerom od Šalgočky. Teší sa na Vás Mikuláš.

Účasťou na stretnutí s Mikulášom udeľujete súhlas so zhotovením fotografií a ich zverejnením na internetovej stránky obce Zemianske Sady.

Pozvánka na Slávnostné požehnanie Adventného venca 2022

Obec Zemianske Sady pozýva občanov na Slávnostné požehnanie Adventného venca 2022 a zapálenie prvej adventnej sviece, ktoré sa bude konať v nedeľu 27. novembra 2022 o 16:00 hod. v parku.

V atmosfére adventného obdobia vystúpi spevácky súbor Krojovanka a žiaci Základnej školy s materskou školou. Podávať sa budú  vianočné koláče, horúci čaj a varené víno.

Tešíme sa na Vás!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce.

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 21.11.2022

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 21. novembra 2022 (v pondelok) o 18:00 hod. v sobášnej miestnosti. Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva (návrh):

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie osvedčenia o zvolení
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a prevzatie osvedčenia o zvolení
 6. Príhovor novozvoleného starostu obce
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Určenie overovateľov zápisnice
 9. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie
 10.  Menovanie zástupcu starostu obce
 11. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 12. Určenie sobášiaceho poslanca
 13. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
 14. Zriadenie komisií, voľba ich členov
 15. Určenie platu starostu obce
 16. Diskusia
 17. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami.

Odpadové hospodárstvo

Obecný úrad Zemianske Sady zverejňuje harmonogram zberu odpadov v roku 2023 a pokyny pre zber a separovanie odpadov:

Projekt: Miestne komunikácie v obci Zemianske Sady

Investície v obci za roky 2018 a 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznam investícií, ktoré sa v obci vykonali v rokoch 2018 a 2019.

Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2018 (.pdf) Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2019

Dotácia na projekt Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady získala prostriedky na realizáciu projektu Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Zemianske Sady vo výške 20 580,24 €.

Dotácia na projekt „Bojujeme s koronavírusom“

Obec Zemianske Sady získala účelovú dotáciu vo výške 2000 EUR na realizáciu projektu „Bojujeme s koronavírusom“. Projekt sa realizuje s podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Pridaj sa k nám – Poď sa očkovať

Virtuálny Cintorín.sk

Cintorín obce Zemianske Sady bol zdigitalizovaný službou Virtuálny Cintorín. Kliknutím na odkaz zobrazíte cintorín obce a údaje o zosnulých:

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/111

Letecký pohľad na obec

ZMO.sk

Obec Zemianske Sady je členom ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.