Farské oznamy od 14. do 20. septembra 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 14. do 20. septembra 2020.

Prijaté opatrenia na predchádzanie šírenia Koronavírusu a ochorenia COVID-19 – 10.03.2020

Obec Zemianske Sady zverejňuje Verejné vyhlášky, ktorými sa oznamuje vydanie rozhodnutí o nariadení opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia – Koronavírus a ochorenie COVID-19.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky od 10.03.2020 až do odvolania nariaďuje nasledovné opatrenia:

 1. Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.
 2. Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby u osôb s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky rozhodli o izolácii v domácom prostredí a to na dobu 14 dní.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky od 10.03.2020 do 23.03.2020 nariaďuje nasledovné opatrenia:

 1. Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Verejná vyhláška – ktorou sa nariďuje zákaz konania hromadných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí (.pdf)
Verejná vyhláška – ktorou sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí po návrate z rizikových krajín (.pdf)

Sociálna poisťovňa Galanta – prijaté opatrenia proti šíreniu Koronavírusu

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy nového koronavírusu prijala Sociálna poisťovňa preventívne opatrenia vo svojich pobočkách a na vysunutých pracoviskách. V každej pobočke pri vstupe do budovy boli umiestnené viditeľne označené schránky na odovzdávanie dokladov, aby sa obmedzil pohyb návštev na týchto pracoviskách.

Žiadame poistencov, ktorí navštevujú pobočky, aby všetky doklady, ako napríklad žiadosti o nemocenské dávky, úrazové dávky, dávku v nezamestnanosti a dávku garančného poistenia, preukazy o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, doklady o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti, prípadne o ukončení potreby ošetrovania a iné doklady potrebné k posúdeniu nároku na niektorú z uvedených dávok, vhadzovali do týchto schránok bez ďalšej návštevy pobočky. Týka sa to aj žiadostí o vystavenie PD A1 z dôvodu vyslania zamestnancov a SZČO a žiadostí o určenie uplatniteľnej legislatívy osôb vykonávajúcich činnosť zamestnanca a/alebo SZČO na území viacerých členských štátov EÚ. Všetky takto odovzdané doklady budú riadne spracované bez toho, aby to malo vplyv na dĺžku vybavovania dávky alebo inej záležitosti.

Ak poistenci potrebujú ďalšie informácie k jednotlivým dávkam alebo k riešeniu svojho problému, odporúčame telefonický kontakt. Telefonovať môžu buď do konkrétnej pobočky alebo do Informačno-poradenského centra Sociálnej poisťovne, kde dostanú všetky potrebné informácie.

Tieto opatrenia budú platiť až do odvolania.

ÚPSVAR – prijaté opatrenia proti šíreniu Koronavírusu

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prijíma opatrenia na jednotlivých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, cieľom ktorých je predísť šíreniu vírusu. Žiadame klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt. Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie alebo iných priestorov pri vchode do úradu.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – prijaté opatrenia proti šíreniu Koronavírusu – úplné znenie (.pdf)

ZŠ s MŠ Zemianske Sady – vyhlásenie chrípkových prázdnin

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, vzhľadom na zvýšený počet ochorení na chrípku sa vyučovanie na ZŠ s MŠ Zemianske Sady, č. 162, 925 54 Zemianske Sady prerušuje od 11.03.2020 (streda) do 13.03.2020 na 5 kalendárnych dní.

Nástup žiakov do ZŠ s MŠ je v pondelok 16.03.2020. Deti, ktoré sa stravujú v školskej jedálni, sú automaticky odhlásené zo stravy.

Prijaté opatrenia na predchádzanie šírenia Koronavírusu a ochorenia COVID-19

Obec Zemianske Sady zverejňuje Verejnú vyhlášku, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia – Koronavírus a ochorenie COVID-19.

Úrad verejného zdravotníctva slovenskej republiky od 07.03.2020 až do odvolania nariaďuje nasledovné opatrenia:

 1. Zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach
 2. Dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim na všetkých oddeleniach a prísnu bariérovú ošetrovateľskú techniku u pacientov podozrivých z ochorenia COVID-19 a naďalej v prípade potvrdenia tohto ochorenia.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po zasadnutí ústredného krízového štábu zo dňa 6. marca 2020 odporúča obciam a mestám prijať nasledovné opatrenia:

 • obmedziť organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti
 • odporučiť právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia
 • vyzvať zvolávateľa verejného zhromaždenia, aby prijal také opatrenia, ktoré zabránia potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu na zhromaždení
 • informovať svojich zamestnancov, aby dodržiavali pri plnení pracovných úloh preventívne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia (.pdf)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Odporúčania pre obce a mestá (.pdf)

Pokyny a odporúčania v súvislosti so šírením Koronavírusu a ochorenia COVID-19

Obec Zemianske Sady zverejňuje pokyny a odporúčania, ktoré vydal  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti so šírením Koronavírusu a ochorenia COVID-19. Odporúčania a pokyny sa týkajú najmä ľudí, ktorí prichádzajú z oblastí výskytu ochorenia COVID-19.

Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v Číne na konci roka 2019, predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu. Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní.

Príznaky ochorenia: horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava.

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19 (.pdf)
Informačná leták – Čo robiť, ak cestujete z oblastí nákazy a objaví sa u vás teplota, kašeľ alebo dýchavičnosť (.pdf)
Informačný leták – Ako znížiť riziko infekcie Koronavírusom (.pdf)

Voľby do NR SR 2020 – Výsledky

Obec Zemianske Sady zverejňuje Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali 29. februára 2020.

Zápisnica okrskovej volebnej komisie z volieb do Národnej rady SR 2020 (.pdf)

Pozvánka – 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 27. februára t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia – starosta obce
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce
 4. Informácia o plnení rozpočtu obce za rok 20119 – p. Sokolová
 5. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie – starosta obce
 6. Sadzby poplatkov na rok 2020 – starosta obce
 7. Rozpočet ZŠ, MŠ, ŠJ, a ŠKD na rok 2020 – starosta obce
 8. VZN č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ – starosta obce
 9. VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Zemianske Sady – starosta obce
 10. Plán kultúrno-spoločenských a športových akcií obce na rok 2020 – p. Žáková
 11. Organizačné zabezpečenie 13. Družobného dňa obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka – starosta obce
 12. Organizačné zabezpečenie 20. výročia posvätenia kostola – starosta obce
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Návrh na uznesenie – návrhová komisia
 16. Záver

Pozvánka – 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 27.02.2020 (.pdf)

Darovanie krvi v Pate – 26.02.2020

Miestna organizácia Červeného kríža Pata a Obecný úrad Pata organizujú odber krvi, ktorý sa bude konať 26. 02. 2020 (streda) od 8:00 hod. v Hasičskej zbrojnici v Pate. Podporte dobrú vec a darujte krv tým, ktorí ju potrebujú.

Investície v obci za roky 2018 a 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje zoznam investícií, ktoré sa v obci vykonali v rokoch 2018 a 2019.

Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2018 (.pdf) Vyhodnotenie PHSR Zemianske Sady za rok 2019

Dotácia na projekt “Bojujeme s koronavírusom”

Obec Zemianske Sady získala účelovú dotáciu vo výške 2000EUR na realizáciu projektu “Bojujeme s koronavírusom”. Projekt sa realizuje s podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Odpadové hospodárstvo

Obecný úrad Zemianske Sady zverejňuje harmonogram zberu odpadov v roku 2020 a pokyny pre zber a separovanie odpadov:

Virtuálny Cintorín.sk

Cintorín obce Zemianske Sady bol zdigitalizovaný službou Virtuálny Cintorín. Kliknutím na odkaz zobrazíte cintorín obce a údaje o zosnulých:

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/111

Letecký pohľad na obec

Linky

Vuc Trnava
Sme členom ZMO

ZMO logo