Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2024

Podľa § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám Obecnému zastupiteľstvu obce Zemianske Sady Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2024.

Výkon kontrolnej činnosti za 2. polrok 2024

 • Kontrola účtovných dokladov Obecného úradu Zemianske Sady
 • Kontrola účtovných dokladov Základnej školy s materskou školou Zemianske Sady
 • Kontrola uzavretých zmlúv v 2. polroku 2024 po formálnej stránke
 • Vypracovanie odborného stanoviska k Návrhu rozpočtu obce Zemianske Sady na roky 2025 – 2027.
 • Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2025 v zmysle §18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 • Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva

Iné kontroly v 2. polroku 2024

 • Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Zemianskych Sadoch

Ostatná činnosť hlavného kontrolóra Obce Zemianske Sady v 2. polroku 2024

 • Účasť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva
 • Účasť na školeniach a seminároch určených pre hlavných kontrolórov obce

 

Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti od 01.01.2024 do 24.06.2024

Podľa § 18 pís. f) ods. 1 pís. d) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu Zemianske Sady správu o kontrolnej činnosti za obdobie od 01.01.2024 do 24.06.2024. V uvedenom období bola vykonaná nasledovná kontrolná činnosť:

 • Úvodná kontrola po zvolení za hlavného kontrolóra obce na Obecnom úrade Zemianske Sady a v Základnej škole s materskou školou Zemianske Sady. Správa o úvodnej kontrole bola podaná ústne na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 22.03.2024 s uznesením A/7/2024 „OZ berie na vedomie Správu po úvodnej kontrole“
 • Účasť na Odbornej konferencii pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy v dňoch 08. – 09.04.2024 v Podbanskom v rozsahu:
  • Právne minimum pre hlavných kontrolórov
  • Záverečný účet obce a odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce
 • Vypracovanie Odborného stanoviska k Návrhu záverečného účtu obce Zemianske Sady za rok 2023
 • Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2024
 • Účasť na Zasadnutiach obecného Zastupiteľstva v Zemianskych Sadoch v dňoch: 22.03.2024, 29.05.2024, 24.06.2024