Entries by

Farské oznamy od 5. do 11. júla 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 5. do 11. júla 2021. Deň Liturgický kalendár Miesto Čas Úmysel svätej omše Po 05.07.   Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov Šalgočka 09:00Dvorníky 09:00 Bojničky 10:30 Zemianske Sady 10:30 Poďakovanie za dar života a prosba o požehnanie za farníkov za obyvateľov obce Bojničky + d. […]

Záverečný účet obce Zemianske Sady za rok 2020

Obec Zemianske Sady záverečný účet obce za rok 2020 s obsahom: Rozpočet obce na rok 2020 Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 Prehľad o stave a vývoji dlhu k […]

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Andrea Stevanović

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v  Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 16.07.2021 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Andrea Stevanović (.pdf)

Pozvánka – 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 30. júna 2021 t. j. v stredu o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program: Otvorenie zasadnutia. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia […]

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe – RD Zemianske Sady č. 126

Obec Zemianske Sady zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe na rodinný dom súpisné číslo 126 v obci Zemianske Sady a k nemu prislúchajúce  pozemky na parcele č. 126/2, 126/3, 126/5 o celkovej výmere 349 m2. Dobrovoľná dražba sa uskutoční dňa 22.07.2021 o 10:00 vo Veľkej konferenčnej miestnosti, v suteréne, Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13, 917 01 […]

Návrh záverečného účtu obce Zemianske Sady za rok 2020

Obec Zemianske Sady zverejňuje návrh záverečného účtu obce za rok 2020 s obsahom: Rozpočet obce na rok 2020 Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 Prehľad o stave a vývoji […]