Entries by Zemianske-Sady

Pozvánka na Stretnutie s Mikulášom 2019

Milé deti, obecný úrad Zemianske Sady Vám oznamuje, že i tento rok k nám zavíta svätý Mikuláš alias Santa Claus a to dňa 5. decembra 2019 (vo štvrtok) o 14.30 hodine. Mikulášsku nádielku bude rozdávať spolu so svojimi pomocníkmi všetkým dobrým deťom do 15 rokov (vrátane), ktoré majú v obci Zemianske Sady trvalý pobyt. Pozor […]

Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2018

Obec Zemianske Sady zverejňuje správu z auditu účtovnej závierky a správu z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za účtovný rok 2018, ktorú vypracovala audítorská spoločnosť N.M. – Audit, spol. s r.o. Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 (.pdf) Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2018 (.pdf)

Pozvánka – 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 28. novembra 2019 t. j. v pondelok o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program: Otvorenie zasadnutia – starosta obce Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie […]

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu vodného

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus. Od 1. januára 2020 bude vykonávaný odpočet meradiel 1x ročne u odberných miest, ktoré mali doteraz štvrťročný alebo polročný odpočtový cyklus. V praxi to znamená, že podľa harmonogramu stanoveného ZsVS, a.s., u odberateľov a producentov […]

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov – november 2019

Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením §11 ods. 1 písm. b) a §11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení […]

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ján Romok

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v  Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 25.11.2019 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielku bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení zasielky – Ján Romok (.pdf)