Pozvánka na Zasadnutie obecného zastupiteľstva – 22.03.2024

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 22.3.2024 (t.j. piatok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zemianskych Sadoch. Program:

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolór obce
 4. VZN č. 1/2024 o podmienka držania psov – starosta obce
 5. VZN č. 2/2024 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy – starosta obce
 6. Plnenie rozpočtu za rok 2023 – ekonómka obce
 7. Rozpočet ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD na rok 2024 – starosta obce
 8. Plán kultúrnych a športových akcií na rok 2024 – starosta obce
 9. Určenie nájomného a výšky fondu prevádzky, údržby a opráv – starosta obce
 10. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie a výstavba v obci – starosta obce
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, aby ste sa zasadnutia zúčastnili. Teším sa na stretnutie s Vami.