Entries by Zemianske-Sady

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra – 11.12.2023

Obecné zastupiteľstvo Zemianske Sady I. Vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra.  Voľba sa uskutoční dňa: 11.12.2023 v zasadačke obecného úradu v Zemianskych Sadoch s. č. 42. II. Určuje                   požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra: kvalifikačné predpoklady: ukončené […]

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 26.09.2023

Obec Zemianske Sady zverejňuje zápisnicu z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Sadoch zo dňa 26.09.2023. Program: Zahájenie Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – starosta obce kontrola plnenia uznesení OZ – kontrolórka obce Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce – starosta obce Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2023 – ekonómka obce ZŠ s […]

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Peter Štefanec

Ohlasovňa pobytu  podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 12.10.2023 – PETER ŠTEFANEC, narodený 28.04.1975. Miestom nového trvalého pobytu je obec Zemianske Sady. Oznámenie o zrušení trvalého pobytu […]

Pozvánka na vystúpenie speváka Maroša Banga – 15.10.2023

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Dvorníky Vás pozýva na vystúpenie nevidiaceho speváka Maroša Banga, ktoré sa bude konať v nedeľu 15. októbra 2023 o 16:00 v Kostole Panny Márie Ružencovej v Zemianskych Sadoch. Vystúpenie moderuje Alexandra Bangová. Všetci ste srdečne vítaní!

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – Výsledky

Obec Zemianske Sady zverejňuje Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali dňa 30.09.2023. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – 30.09.2023 – Zápisnica okrskovej volebnej komisie (.pdf)