Entries by Zemianske-Sady

Pozvánka na Svätomartinský lampiónový sprievod 2022

Základná škola s Materskou školou Zemianske Sady v spolupráci s obcou Zemianske Sady vás pozývajú na Svätomartinský lampiónový sprievod, ktorý sa bude konať v piatok 11. novembra 2022 o 17:00 hod. Odchádza sa spred budovy Základnej školy Zemianske Sady. Tešíme sa na Vás! Organizátori nepreberajú počas konania zodpovednosť za prítomné deti a žiakov. Účasťou na […]

Referendum 21.01.2023 – vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie pre hlasovanie v referende

V súlade § 19 ods.5 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že vo volebnom okrsku č.1 v obci Zemianske Sady je za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie pre hlasovanie v referende vymenovaná: Angela Žáková, pracovníčka OcÚ Zemianske Sady sídlo: Obecný úrad Zemianske Sady 42 telefónne číslo: […]

Referendum 21.01.2023 – oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenia volebnej miestnosti

V súlade § 8 ods. 1 a 3 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností oznamujeme, že v obci Zemianske Sady je utvorený: volebný okrsok č.1 určená volebná miestnosť: Obecný úrad – sobášna miestnosť Zemianske Sady 42. Referendum 21.01.2023 – […]

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov – november 2022

Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením §11 ods. 1 písm. b) a §11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení […]

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na pošte do termínu: 18.11.2022 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátené jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – uverejnenie výsledkov

Miestna volebná komisia v Zemianskych Sadoch podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022. A. Do obecného zastupiteľstva boli zvolení: Štefan Šípka, Mgr., […]

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Holub

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uložené listové zásielky na prevzatie. Písomnosti si môžete prevziať na pošte do termínu: 08.11.2022 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielok budú písomnosti vrátené jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zasielky – Vladimír Holub (.pdf)

Voľby 2022 – oznámenie o špeciálnom spôsobe hlasovania

V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 29.10.2022. Oprávnený volič, ktorý má ku dňu volieb nariadenú karanténu, alebo izoláciu v súvislosti s ochorením COVID-19 a osoba žijúca v spoločnej domácnosti, môže požiadať o špeciálny spôsob hlasovania. Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania môžete […]