Entries by Zemianske-Sady

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ivan Drobný

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v  Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 04.08.2020 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielku bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení zasielky – Ivan Drobný (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ján Romok

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete prevziať v kancelárii na prízemí OcÚ do termínu: 04.08.2020 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie. Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ján Romok (.pdf)

Video: Oslava 20. výročia posviacky kostola

Pozrite si krátke video z Oslavy 20. výročia posviacky rímsko-katolíckeho kostola Panny Márie Ružencovej v Zemianskych Sadoch, ktorá sa konala 5. júla 2020. Po slávnostnej svätej omši počas kultúrneho programu vystúpili spevácke súbory Krojovanka, Šúrovčanka a Pustakerčanka.

Návrh Záverečného účtu obce Zemianske Sady za rok 2019

Obec Zemianske Sady zverejňuje návrh Záverečného účtu obce Zemianske Sady za rok 2019 s obsahom: Rozpočet obce na rok 2019 Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 Prehľad o stave […]